Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – hnuteľné veci

 

Správca úpadcu Bitúnok Čadca, s.r.o., so sídlom A. Hlinku 916, 022 01 Čadca, IČO: 50 369 245 (ďalej len “Úpadca”), na základe záväzného pokynu príslušného orgánu vyhlasuje dňom 04.09.2020 prvé kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku .

 

Predmet speňaženia:

 

Predmetom speňaženia je nasledovný hnuteľný majetok Úpadcu zaradený do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený dňa 27.01.2020 v Obchodnom vestníku MS SR č. 17/2020 pod značkou záznamu K007430, v znení zverejnenia v Obchodnom vestníku MS SR č. 155/2020 pod značkou záznamu K061797 dňa 12.08.2020:

 

Súpisová položka

Inventárne číslo

Popis hnuteľnej veci

Adresa miesta umiestnenia veci

Stav veci

Súpisová hodnota

1

2017001

Chladiaca vitrína W24SGw

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

766,50 €

2

2017002

Chladiaca vitrína W24SGw

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

766,50 €

3

2017003

Chladiaca vitrína W24SGw

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

767,00 €

4

2017004

Udiareň Kerres

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

1 600,00 €

5

2017005

Udiareň Fessmann

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

1 965,00 €

6

2017006

Balička Vacomat

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

535,00 €

7

2017007

Vákuová balička Multivac

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

450,00 €

8

2017008

Váha podlahová PP1500

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

718,50 €

9

2017009

Chladiaca vitrína veľká

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

933,00 €

10

2017010

Nastrekovačka mäsa

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

950,00 €

11

2017011

Chladiaci box - technológia

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

1 173,00 €

12

2018001

Plynový kond. Kotol Logamax plus

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

1 460,16 €

15

2018004

Píla na kosti REICH

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

1 540,00 €

16

2018005

Kostkovačka TREIF - výmenné nože

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

790,00 €

17

2018006

Nárezový automat BERKEL

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

860,00 €

18

Brúska el. uhl.

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

32,48 €

19

vrátok Dgragonwinch Industrial DWI 500/900 kg

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

137,50 €

20

Sterilizátor nožov - porážka

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

26,75 €

21

Váha do 350 kg plošinová

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

50,00 €

22

Konvektor - Medion

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

7,50 €

23

Stoly (4ks) + stoličky (16ks) - jedáleň

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

196,25 €

24

Pokladnica EURO-150 TEF Flexy - 2 ks

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

522,55 €

25

Hasiace prístroje 1 kg - 2 ks

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

8,25 €

26

Hasiace prístroje P6Te - 7ks

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

75,85 €

27

AKU vŕtačka s príklepom

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

87,86 €

28

Kávovar Saeco Aulika Top HSC

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

16,67 €

29

Ohrievač - Bistro PB

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

45,60 €

30

Nerezové stromčeky na koľaje 20 ks á 20,-Eur

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

200,00 €

31

Výparník veľký biely 2 vrtule

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

450,00 €

32

Nárezový stroj OMAS

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

550,00 €

33

Nárezový stroj kolossal 2 ks á 900,-Eur

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

900,00 €

34

Nárezový stroj NASCA

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

450,00 €

35

Váha podlahová štvorcová

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

150,00 €

36

Nerezové stroje bez brúsenia 3 ks á 200,-Eur

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

300,00 €

37

Píla na hrude DEWALT

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

100,00 €

38

Kade nerez veľké 1.000l bez koliečok 4 ks á 500,-Eur

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

1 000,00 €

39

ručná balička 2 ks á 100,-Eur

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

100,00 €

40

Šatňové skrinky 5 ks á 150,-Eur

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

375,00 €

41

Nerezové tácky rôzne rozmery 50 ks á 5,-Eur

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

125,00 €

42

Chladiaci agregát

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

300,00 €

43

Závesné háky na ploch. Dráhu 100 ks á 30,-Eur

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

1 500,00 €

44

Mäsiarske kláty 2 ks á 150,-Eur

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

150,00 €

45

Nerezové okno veľké

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

100,00 €

46

Mraznička biela LIBHER

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

200,00 €

47

Chladničky červené 2 ks á 200,-Eur

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

200,00 €

48

Výparník do chladiarne ECO 3 vrtule 2 ks á 250,-Eur

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

250,00 €

49

Jednálenské stoličky - 10 ks

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

97,92 €

50

Jednálenské stoličky - 4 ks

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

39,17 €

51

Kladkostroj ručný Scheppach - 2 ks

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

83,33 €

52

hasiaci prízabezpe P6Te

A. Hlinku 916, Čadca 022 01

používaná

12,09 €

 

(ďalej len „Hnuteľné veci“).

 

Dňa 25.08.2020 veriteľ AGRO MÚTNE s.r.o., 029 63 Mútne č. 594, ako zástupca veriteľov a príslušný orgán (ďalej len „Príslušný orgán“) uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Hnuteľných vecí ako súboru majetku za nasledovných podmienok:

 

Spôsob speňaženia:

 

Správca speňaží Hnuteľné veci ako súbor majetku v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).

 

Na zmluvu, ktorou správca speňaží Hnuteľné veci sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve, pričom Hnuteľné veci správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stoja a ležia.

 

Podmienky ponukového konania:

 

Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a na internetovom portáli správcu www.irkr.sk v sekcii Oznamy. Zároveň správca zverejnil na internetovom portáli www.bazos.sk inzerciu s odkazom na oznámenie na webové sídlo správcu. 

 

Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k vyhlásenému ponukovému konaniu telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: zilina@irkr.sk.

 

Hnuteľné veci sú toho času umiestnené v bývalom areály Úpadcu na ul. A. Hlinku 916 v Čadci. Za účelom obhliadky Hnuteľných vecí je potrebné kontaktovať správcu e-mailom na zilina@irkr.sk najmenej jeden pracovný deň vopred s uvedením svojich kontaktných údajov (meno, priezvisko, telefónne číslo).

 

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 100,- Eur bez DPH (120,- Eur s DPH) na ponúknutú kúpnu cenu za Hnuteľné veci ako súbor majetku, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK73 7500 0000 0040 2486 8814 vedený v ČSOB a.s., najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. najneskôr dňa 23.09.2020.

 

Záujemca doručením ponuky správcovi do ponukového konania vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Hnuteľné veci a/alebo (b) uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.

 

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak

 

(i)                 ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo

(ii)               záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť, alebo

(iii)             víťazná ponuka záujemcu nebola schválená Príslušným orgánom.

 

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene (po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v príslušnom kole ponukového konania), sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

 

Kúpna cena:

 

O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Hnuteľné veci, ktorú je Správca povinný prijať a predložiť na schválenie Príslušnému orgánu. 

 

V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za Hnuteľné veci ako súbor majetku, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.

 

Za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyhláseného kola ponukového konania a zloženia zábezpeky (suma zábezpeky vo výške 100,- Eur (120,- Eur s DPH) za Hnuteľné veci ako súbor majetku, správca prijme najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Hnuteľné veci ako súbor majetku a túto vyhodnotí ako víťaznú. Víťaznú ponuku správca preloží na schválenie Príslušnému orgánu.  

 

Účtom úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK73 7500 0000 0040 2486 8814 vedený v ČSOB a.s. (ďalej len „Účet“).

 

Vyhodnotenie ponukového konania:

 

Ponukové konanie vyhodnotí správca do piatich (5) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku správca preloží na schválenie Príslušnému orgánu do troch (3) kalendárnych dní od vyhodnotenia ponúk podľa predchádzajúcej veci.  

 

Pri vyhodnotení príslušného kola ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Hnuteľné veci ako súbor majetku, ktorú je Správca povinný prijať a ktorá podlieha schváleniu Príslušnému orgánu.

 

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania, t.j. ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná a bola schválená Príslušným orgánom, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.

 

Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania alebo v lehote stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.

 

Záverečné ustanovenia:

 

Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení ObchZ.

 

Ponuky záujemcov o Hnuteľné veci v prvom kole vyhláseného ponukového konania je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu – I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do dňa 23.09.2020 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s výrazným nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANIE“ a nápisom „Bitúnok Čadca – hnuteľné veci“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

 


Spät na oznamy