Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – hnuteľných veci – dňom 16.08.2019

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. ako správca úpadcu J - PLASTIK, s.r.o. v konkurze vyhlasuje dňom 16.08.2019 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu druhé kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 811 05 Bratislava, IČO: 00 682 420 (ďalej ako „Zabezpečený veriteľ“), ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 54/2019 pod značkou záznamu K023488 dňa 18.03.2019 pod súpisovými položkami majetku por. č. 3.5.; por. č. 3.8.; por. č. 3.12.; por. č. 3.14. až por. č. 3.16.; por. č. 3.19. až por. č. 3.23. a por. č. 3.26. až por. č. 3.28. (ďalej len „Súpis oddelenej podstaty“) a ktorý sa speňažuje v tomto spoločnom ponukovom konaní, pričom predmetom speňaženia je každá hnuteľná vec samostatne (okrem súpisových položiek majetku por. č. 3.5. a por. č. 3.19., ktoré sa speňažujú výlučne spoločne).

 

Predmet speňaženia:

 

Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný hnuteľný majetok úpadcu zapísaný v Súpise oddelenej podstaty, a to:

 

1)       Súpisová zložka majetku por. č. 3. 5.: Hnuteľná vec: centrálny dopravník materiálu; Typové označenie: HOPPER LOADER; Rok nadobudnutia: 2007; Stav opotrebovanosti: primerane používaniu; Miesto kde sa súpisová zložka majetku nachádza: Štefánikova 3499, 085 01 Bardejov;

 

2)      Súpisová zložka majetku por. č. 3. 8.: Hnuteľná vec: kladkostroj; Výrobca: BRANO; Typové označenie: 1.6T; Rok nadobudnutia: 2009; Stav opotrebovanosti: primerane používaniu; Miesto kde sa súpisová zložka majetku nachádza: Štefánikova 3499, 085 01 Bardejov;

 

3)      Súpisová zložka majetku por. č. 3. 12.: Hnuteľná vec: vstrekovacia forma 28x72; Typové označenie: 30756 A 00 – FX4; Rok nadobudnutia: 2017; Stav opotrebovanosti: primerane používaniu; Miesto kde sa súpisová zložka majetku nachádza: Štefánikova 3499, 085 01 Bardejov;

 

4)      Súpisová zložka majetku por. č. 3. 14.: Hnuteľná vec: vozík na sťahovanie vecí; Stav opotrebovanosti: primerane používaniu; Miesto kde sa súpisová zložka majetku nachádza: Štefánikova 3499, 085 01 Bardejov;

 

5)      Súpisová zložka majetku por. č. 3. 15.: Hnuteľná vec: temperovací stroj; Výrobca: REGLOPLAST AG; Typové označenie: 90 SMART; Rok nadobudnutia: 2009; Stav opotrebovanosti: primerane používaniu; Miesto kde sa súpisová zložka majetku nachádza: Štefánikova 3499, 085 01 Bardejov;

 

6)      Súpisová zložka majetku por. č. 3. 16.: Hnuteľná vec: vstrekovací forma; Typové označenie: x4-softener – F-1005/0 – FU4; Rok nadobudnutia: 2010; Stav opotrebovanosti: primerane používaniu; Miesto kde sa súpisová zložka majetku nachádza: Štefánikova 3499, 085 01 Bardejov;

 

7)      Súpisová zložka majetku por. č. 3. 19.: Hnuteľná vec: centrifúga; Výrobca: MORETO; Rok nadobudnutia: 2008; Stav opotrebovanosti: primerane používaniu; Miesto kde sa súpisová zložka majetku nachádza: Štefánikova 3499, 085 01 Bardejov;

 

8)      Súpisová zložka majetku por. č. 3. 20.: Hnuteľná vec: tlačiareň etikiet; Výrobca: DATECH s.r.o.; Rok nadobudnutia: 2009; Stav opotrebovanosti: primerane používaniu; Miesto kde sa súpisová zložka majetku nachádza: Štefánikova 3499, 085 01 Bardejov;

 

9)      Súpisová zložka majetku por. č. 3. 21.: Hnuteľná vec: regulátor teploty; Typové označenie: CN3-1144; Rok nadobudnutia: 2009; Stav opotrebovanosti: primerane používaniu; Miesto kde sa súpisová zložka majetku nachádza: Štefánikova 3499, 085 01 Bardejov;

 

10)   Súpisová zložka majetku por. č. 3. 22.: Hnuteľná vec: váha; Výrobca: ISHIDA; Typové označenie: IGX – 150K; Rok nadobudnutia: 2009; Stav opotrebovanosti: primerane používaniu; Miesto kde sa súpisová zložka majetku nachádza: Štefánikova 3499, 085 01 Bardejov;

 

11)   Súpisová zložka majetku por. č. 3. 23.: Hnuteľná vec: lis na lisovanie - paketovací; Typové označenie: DP 1024; Rok nadobudnutia: 2009; Stav opotrebovanosti: primerane používaniu; Miesto kde sa súpisová zložka majetku nachádza: Štefánikova 3499, 085 01 Bardejov;

 

12)   Súpisová zložka majetku por. č. 3. 26.: Hnuteľná vec: atmosférický chladič; Typové označenie: RWD 150/C; Rok nadobudnutia: 2009; Rok výroby: 2005; Stav opotrebovanosti: primerane používaniu; Miesto kde sa súpisová zložka majetku nachádza: Štefánikova 3499, 085 01 Bardejov;

 

13)   Súpisová zložka majetku por. č. 3. 27.: Hnuteľná vec: chladnička; Výrobca: MTA S.p.A.; Typové označenie: TAE 121; Rok výroby: 2001; Rok nadobudnutia: 2009; Stav opotrebovanosti: primerane používaniu; Miesto kde sa súpisová zložka majetku nachádza: Štefánikova 3499, 085 01 Bardejov;

 

14)   Súpisová zložka majetku por. č. 3. 28.: Hnuteľná vec: chladnička; Výrobca: MTA S.p.A.; Typové označenie: TAE 251/P1; Rok výroby: 2001; Rok nadobudnutia: 2009; Stav opotrebovanosti: primerane používaniu; Miesto kde sa súpisová zložka majetku nachádza: Štefánikova 3499, 085 01 Bardejov;

 

(ďalej spolu majetok pod č. (1) až č. (14) aj ako „Predmety speňaženia“).

 

Dňa 13.06.2019 Zabezpečený veriteľ ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Predmetov speňaženia za nasledovných podmienok:

 

Spôsob speňaženia:

 

Správca speňaží Predmety speňaženia formou spoločného ponukového konania, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR za podmienok stanovených nižšie. Každý jeden z Predmetov speňaženia uvedený pod č. (1) až č. (14) je samostatným predmetom speňaženia, okrem súpisových položiek majetku por. č. 3.5. a por. č. 3.19., ktoré sa speňažujú spoločne.

 

Na zmluvu, ktorou Správca speňaží Predmety speňaženia podľa tohto pokynu sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve, pričom Predmety speňaženia Správca prenechá víťaznému záujemcovi/víťazným záujemcom ako stoja a ležia.

 

V prípade, že sa v druhom kole ponukového konania Predmety speňaženia nespeňažia, resp. sa nespeňažia všetky, Správca v súlade s týmto pokynom zorganizuje tretie kolo, prípadne ďalšie, až do doby, kým nedôjde k speňaženiu všetkých Predmetov speňaženia alebo kým Príslušný orgán neudelí iný záväzný pokyn. Predmetom speňaženia v treťom a ďalších kolách budú len tie z Predmetov speňaženia, ktoré sa nepodarilo speňažiť v predchádzajúcom kole ponukového konania. 

 

Vyhlásenie ponukového konania:

 

Ponukové konanie Správca vyhlási formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a na internetovom portáli Správcu www.irkr.sk. Zároveň Správca zverejní inzerciu pre Predmety speňaženia na internetovom portáli www.bazar.sk, www.bazos.sk a www.inzercia.sk s odkazom na oznámenie na webovom sídle Správcu.

 

Podmienky ponukového konania:

 

Na požiadanie Správca poskytne ďalšie nevyhnutné informácie, prípadne umožní záujemcom obhliadku Predmetov speňaženia, a to telefonicky na +421 908 989 977 alebo e-mailom: presov@irkr.sk.

 

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je riadne označenie konkrétnej položky Predmetu speňaženia na, ktorú sa ponuka záujemcu vzťahuje, a to uvedením poradového čísla súpisovej zložky majetkuoznačenia hnuteľnej veci (vzor: súpisová zložka majetku por. č. 3. 5.; centrálny dopravník materiálu; Typové označenie: HOPPER LOADER) a zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za konkrétny z Predmetov speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk v nasledovnej výške:

 

a)       1.000, -Eur za Predmet speňaženia uvedený pod č. 1);

b)      400, -Eur za Predmet speňaženia uvedený pod č. 2);

c)       5.000,- Eur za Predmet speňaženia uvedený pod č. 3);

d)      50,- Eur za Predmet speňaženia uvedený pod č. 4);

e)       50,- Eur za Predmet speňaženia uvedený pod č. 5);

f)        1.000,- Eur za Predmet speňaženia uvedený pod č. 6);

g)      100,- Eur za Predmet speňaženia uvedený pod č. 7);

h)      100,- Eur za Predmet speňaženia uvedený pod č. 8);

i)        200,- Eur za Predmet speňaženia uvedený pod č. 9);

j)        50,- Eur za Predmet speňaženia uvedený pod č. 10);

k)      100,- Eur za Predmet speňaženia uvedený pod č. 11);

l)        200,- Eur za Predmet speňaženia uvedený pod č. 12)

m)    100,- Eur za Predmet speňaženia uvedený pod č. 13);

n)      150,- Eur za Predmet speňaženia uvedený pod č. 14).

 

Záujemca doručením ponuky Správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za konkrétny Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.

 

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak:

 

(i)                  ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo

(ii)               záujemca ešte pred uplynutím lehoty podľa bodu 4.2 písm. iv) článku 4. tohto pokynu doručí do kancelárie Správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo

(iii)             víťazná ponuka nebola schválená Príslušným orgánom podľa bodu 7.1 nižšie.

 

V prípade, že pri súpisových položkách majetku por. č. 3. 5. a por. č. 3.19 nebude ponuka záujemcu obsahovať cenu spoločne za obidve súpisové položky majetku a súčasne nebude zložená zábezpeka podľa bodu 5.2 tohto článku pokynu za obidve súpisové položky majetku, na ponuku záujemcu sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

 

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa tohto pokynu alebo bude do kancelárie Správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

 

Kúpna cena:

 

O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za každý jeden z Predmetov speňaženia samostatne. V prípade, ak bude druhé kolo ponukového konania pri niektorých z Predmetov speňaženia neúspešné, Správca v súlade s pokynom Príslušného orgánu vyhlási tretie kolo, prípadne ďalšie kolá ponukového konania, predmetom ktorých budú len tie z Predmetov speňaženia, ktoré neboli speňažené v predchádzajúcom kole.

 

Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za konkrétny Predmet speňaženia bez možnosti jej odmietnutia a túto predložiť Príslušnému orgánu na schválenie.

 

V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli Správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za konkrétny Predmet speňaženia, Správca vyzve dotknutých záujemcov na úpravu ponuky a jej predloženie Správcovi v lehote 5 dní odo dňa doručenia výzvy. V prípade, ak dotknutý záujemcovia na výzvu správcu nebudú reagovať alebo ponuku ani jeden z nich nenavýši, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie Správcu doručená najskôr.

 

Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu: v tvare IBAN: SK81 7500 0000 0040 2497 5855, vedený v Československej obchodnej banke, a.s. (ďalej len „Účet”).

 

Vyhodnotenie ponukového konania:

 

Ponukové konanie vyhodnotí Správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk alebo do ôsmych (8) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk v prípade, ak nastane situácia uvedená v bode 6.3 tohto záväzného pokynu. O vyhodnotení ponúk Správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku pre každý jeden z Predmetov speňaženia, ku ktorému bola v príslušnom kole ponukového konania doručená ponuka, Správca predloží Príslušnému orgánu na schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety. Príslušný orgán schváli alebo neschváli Správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje Správcu do desiatich (10) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky Správcom. V prípade, ak Príslušný orgán víťaznú ponuku v druhom kole ponukového konania neschváli, Správca v súlade s týmto pokynom zorganizuje tretie, prípadne ďalšie kolá, kým nedôjde k speňaženiu všetkých Predmetov speňaženia.

 

Pri vyhodnotení ponukového konania Správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za každý jeden z Predmetov speňaženia samostatne, pričom pri súpisových položkách majetku por. č. 3. 5. a por. č. 3.19. speňažovaných v tomto ponukovom konaní spoločne rozhoduje najvyšší súčet ponúknutých kúpnych cien za tieto súpisové položky majetku.

 

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli Príslušný orgán, Správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu ponúknutú za konkrétny Predmet speňaženia zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej Správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi Správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.

 

Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami podľa bodu 7.3 vyššie alebo v lehote stanovenej Správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a Správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať, pričom predmetom speňaženia bude ten predmet speňaženia, ktorý mal byť predaný na základe tejto kúpnej zmluvy. 

 

Úspešný záujemca nadobudne konkrétny Predmet speňaženia nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR.

 

Záverečné ustanovenia:

 

Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení ObchZ.

 

Správca si vyhradzuje právo príslušné kolo ponukového konania vyhlásené v súlade s uloženým záväzným pokynom Zabezpečeného veriteľa na speňaženie Predmetu speňaženia aj bez uvedenia dôvodu kedykoľvek zrušiť.

 

Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: presov@irkr.sk.

 

Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť fyzicky doručená najneskôr do 30.08.2019 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – J - PLASTIK, s.r.o. – PREDAJ HNUTEĽNÝCH VECÍ“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca


Spät na oznamy