PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 1. KOLO REKREAČNÝ CHATOVÝ KOMPLEX – CHATA ZBOJSKÁ

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zn. správcu S1436 vyhlasuje dňom 13.03.2019 sna základe záväzného pokynu príslušného orgánu prvé kolo ponukového konania na speňaženie časti podniku úpadcu Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze, so sídlom Kragujevská 12, 010 01 Žilina, IČO: 31 561 888, predstavujúcej nehnuteľnosti tvoriace Doškoľovacie a rekreačné zariadenie – Chata Zbojská, ktoré bolo úpadcom v minulosti využívané pre zabezpečenie a poskytovanie ubytovacích a rekreačných služieb, vrátane práv a záväzkov zo zmluvných vzťahov vzťahujúcich sa k Chate Zbojská a prípadných neuspokojených peňažných pohľadávok vzniknutých z týchto zmluvných vzťahov.

Časť podniku úpadcu (Doškoľovacie a rekreačné zariadenie – Chata Zbojská) tvorí najmä nasledovný majetok zverejnený ako:

Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská republika – Finančné riaditeľstvo – Daňový úrad Žilina, ktorého posledná aktualizácia bola zverejnená dňa 22.01.2019 v Obchodnom vestníku č. OV 15/2019 pod značkou záznamu K043893 ako súpisové položky majetku por. č. 10 až por. č. 31 - nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Brezno, obci Pohronská Polhora, katastrálnom území Pohronská Polhora, zapísané na liste vlastníctva č. 645 vedenom Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom a súčasne dňa 10.09.2018 zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 174/2018 zo pod značkou záznamu K066872 (výlučne v časti majetku vyznačenom v tabuľke B) - nehnuteľnosti nachádzajúce sa v rámci areálu nehnuteľnosti zapísaných na liste vlastníctva č. 645 pre katastrálne územie Pohronská Polhora, ktoré nie sú zapísané v katastri nehnuteľností (ďalej len „Nehnuteľnosti“).

Bližšia špecifikácia Nehnuteľností

Nehnuteľnosti tvoriace časť podniku úpadcu, ktorý je predmetom speňažovania v tomto ponukovom konaní, predstavujú rekreačný areál „Chata Zbojská“ v lokalite Zbojská v Národnom parku Muránska planina a sú tvorené rekreačnou chatou 1 a rekreačnou chatou 2 (slúžia výlučne na rekreačné účely krátkodobého ubytovania), ďalej garážami pre osobné motorové vozidlá (väčšia časť podlahovej plochy slúži na garážovanie automobilov a mobilnej techniky), nebytovými budovami (doškoľovacie stredisko Zbojská – stavba bola postavená ako doškoľovacie zariadenie a pre rekreačné účely pre výmenné rekreácie zamestnancov; krytý bazén – doplnkový objekt k hlavnej stavbe Doškoľovacieho strediska) a tzv. zlúčenými stavbami (ihrisko – spevnená plocha a oplotenie).

Analýza polohy Nehnuteľností: Nehnuteľnosť predstavuje rekreačný areál „Chata Zbojská“, situovaný v horskom prostredí národného parku Muránska Planina na úpätí Fabovej Hole, pri sedle Zbojská, 4 km od obce Pohronská Polhora a 18 km od Brezna. Nachádza sa mimo zastavaného územia obce, v lokalite bez súvislej zástavby, v neďalekom susedstve niekoľkých rekreačných chát zo severu a západu. Nehnuteľnosť je osadená v rovinatom a mierne svahovitom teréne, priamo prístupná z lesnej cesty z odbočky štátnej cesty I/72 Tisovec – Brezno, ktorá je vzdialená od Nehnuteľnosti cca 1 km. Zastávka zubačky Tisovec – Zbojská – Pohronská Polhora je od Nehnuteľnosti vzdialená cca 700 m. Nehnuteľnosť je napojená na vodovod a elektrinu. Splašková kanalizácia je riešená so zaústením do žumpy. Najbližšia obec Pohronská Polhora je vybavená obecným úradom, poštou, ambulanciou všeobecného lekára, lekárňou, Spojenou školou Pohronská Polhora, obchodným domom COOP Jednota, ubytovacími zariadeniami nižšieho štandardu, pohostinstvami a službami lokálneho významu.

Ubytovacie zariadenie Chata Zbojská je zaradené do kategórie „Penzión“. Nehnuteľnosti rekreačného areálu boli v minulosti využívané na účel, na ktorý boli navrhnuté vrátane právoplatne povolených stavebných úprav, ako nehnuteľnosti spoločnej rekreácie s krátkodobým ubytovaním hostí so spoločným stravovaním a so zariadeniami športovo-relaxačného využitia, vrátane lyžovania. V bezprostrednom okolí Chata Zbojská sú hosťom k dispozícií ihriská a v zimnom období je priamo pri chate lyžiarske stredisko SKI Zbojská s 2 lyžiarskymi vlekmi.

Jedná sa o tichú lokalitu v horskom prostredí, vzdialenú od najbližšieho zdroja hluku z cestnej dopravy cca 1 km. Ovzdušie je bez zisteného zaťaženia od priemyselných objektov. Nehnuteľnosti sú toho času neužívané, bez údržby, mimo prevádzky od 01.11.2017.

Podmienky ponukového konania poskytne správca na základe žiadosti záujemcu prostredníctvom e-mailu (zilina@irkr.sk) alebo vo svojej kancelárii na „Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava (pre Bratislavský kraj) a vo svojej kancelárii na Revolučná 10, 010 01 Žilina (pre Žilinský kraj) počas pracovných dní v čase 9:00 hod. - 12:00 hod. a 13:00 hod. - 16:00 hod . Termín je nutné dojednať vopred na tel. č. 0908/989 977 . Podmienky ponukového konania správca vydá za poplatok 100,- € bez DPH (t.j. 120,- € s DPH), a to v listinnej alebo elektronickej podobe.

V žiadosti o zaslanie podkladov, ktorú podpíše štatutárny orgán právnickej osoby, resp. fyzická osoba, ktorá žiadosť predkladá, záujemca uvedie nasledovné údaje a predloží nasledovné doklady: a. obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby, b. presná adresa sídla spoločnosti, resp. bydlisko fyzickej osoby, c. IČO, DIČ, IČ DPH (pokiaľ boli pridelené), pri fyzickej osobe dátum narodenia, d. údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu, e. e-mailovú adresu, f. telefonické spojenie, g. kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 90 dní (pokiaľ je v Obchodnom registri SR zapísaný). V prípade neúplnej žiadosti alebo žiadosti doručenej po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebudú uchádzačovi poskytnuté podklady k ponukovému konaniu.

Záväzné ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava , k spisovej značke 8K/9/2017 S 1436, pričom ponuka musí byť fyzicky doručená správcovi najneskôr do 01.04.2019 do 16:00 hod. (záloha musí byť pripísaná v prospech účtu v súlade s podmienkami ponukového konania najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do ponukového konania) v zalepenej obálke, na ktorej prednej strane bude výrazným písmom uvedené „Ponukové konanie – predaj časti podniku úpadcu – Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze (Doškoľovacie a rekreačné zariadenie - Chata Zbojská) – NEOTVÁRAŤ.“ 7 S 1436, pričom ponuka musí byť fyzicky doručená správcovi najneskôr do 01.04.2019 do 16:00 hod.

Na ponuku, ktorá nebude spĺňať správcom stanovené podmienky alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať. Zabezpečený veriteľ si vyhradzuje právo odmietnuť predložené záväzné ponuky, a to všetky alebo aj jednotlivo, bez udania dôvodu. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca


Spät na oznamy