OZNÁMENIE  O DOBROVOĽNEJ  DRAŽBE

DD 06/2019

zverejnené v zmysle § 17 Zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

a o doplnení zákona  Slovenskej národnej rady č.323/1992 Zb. o notároch a notárskej  činnosti

(Notársky poriadok) v znení  neskorších predpisov

Dražobník:     

MARENČÍK dražby, s.r.o.

IČO: 48 172 022, DIČ:  2120079621,IČDPH: SK2120079621

so sídlom Snežienkova 1726/4, 949 01 Nitra

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vl. č. 38932/N

v zastúpení: Peter Marenčík, konateľ

Navrhovateľ dražby: 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.,

so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava,

IČO: 36 865 265

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436

ako správca konkurznej podstaty úpadcu:

RELCO s.r.o. v konkurze,

so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra,

IČO: 36 541 818

Konkurz vedený na OS Bratislava I, spis. zn. 8K/53/2015

Dátum konania dražby:      

06.11.2019

Čas otvorenia dražby:       

11:00 hod

Miesto konania dražby: 

v zasadacej miestnosti v HUB Bratislava, Černyševského 10, 851 01 Bratislava.                                            

Kolo dražby:       

prvé

Predmet dražby:

majetok vo výlučnom vlastníctve právneho nástupcu Úpadcu, a to: IPEC Projekt, s.r.o., Roľnícka 116, 831 07 Bratislava, podliehajúci konkurzu zaradený do všeobecnej podstaty, ktorý sa bude speňažovať na dobrovoľnej dražbe ako súbor, a to konkrétne nehnuteľný majetok:

 

A.      zapísaný na LV č. 7125, okres Bratislava I, obec: BA – m. č. Staré Mesto, katastrálne územie: Staré Mesto, ako:

-         byt č. 8 na 4. p., vchod: Mikulášska 1, nachádzajúci sa v bytovom dome so súpisným číslom 6651 postavenom na parcele registra C parc. č. 647/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 642 m2.

       Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 6651 je evidovaný na LV č. 7116.

-         spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu o veľkosti 4398/184403

Nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve IPEC Projekt, s.r.o., Roľnícka 116, 831 07 Bratislava (B8).

B.      zapísaný na LV č. 7125, okres Bratislava I, obec: BA – m. č. Staré Mesto, katastrálne územie: Staré Mesto, ako:

-         priestor č. 2 – GS 3, v suteréne, vchod Mikulášska 1A, nachádzajúci sa v bytovom dome so súpisným číslom 6651 postavenom na parcele registra C parc. č. 647/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 642 m2.

       Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 6651 je evidovaný na LV č. 7116.

-         spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu o veľkosti 1307/184403

Nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve IPEC Projekt, s.r.o., Roľnícka 116, 831 07 Bratislava (B16).

C.      zapísaný na LV č. 7125, okres Bratislava I, obec: BA – m. č. Staré Mesto, katastrálne územie: Staré Mesto, ako:

-         priestor č. 2 – GS 4, v suteréne, vchod Mikulášska 1A, nachádzajúci sa v bytovom dome so súpisným číslom 6651 postavenom na parcele registra C parc. č. 647/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 642 m2.

       Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 6651 je evidovaný na LV č. 7116.

-         spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu o veľkosti 1307/184403

Nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve IPEC Projekt, s.r.o., Roľnícka 116, 831 07 Bratislava (B17).

D.      zapísaný na LV č. 7116, okres Bratislava I, obec: BA – m. č. Staré Mesto, katastrálne územie: Staré Mesto, ako:

-         Spoluvlastnícky podiel k parcele registra C parc. č. 647/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 642 m2

        Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 647/1 je evidovaný na liste vlastníctva 7125.

Spoluvlastnícky podiel IPEC Projekt, s.r.o., Roľnícka 116, 831 07 Bratislava k nehnuteľnostiam je o veľkosti 4398/184403 (pod B27), 1307/184403 (pod B28), a 1307/184403 (pod B 29).

E.    zapísaný na LV č. 7247, okres Bratislava I, obec: BA – m. č. Staré Mesto, katastrálne územie:     Staré Mesto, ako:

-       Spoluvlastnícky podiel k parcele registra C parc. č. 647/2 ostatná plocha o výmere 31 m2

Spoluvlastnícky podiel IPEC Projekt, s.r.o., Roľnícka 116, 831 07 Bratislava k nehnuteľnostiam je o veľkosti 4398/ 184403 (pod B27), 1307/184403 (pod B28), a 1307/184403 (pod B 29).

 

F.     zapísaný na LV č. 7247, okres Bratislava I, obec: BA – m. č. Staré  Mesto, katastrálne územie: Staré Mesto, ako:

-      Spoluvlastnícky podiel k parcele registra C parc. č. 647/3 ostatná    plocha o výmere 5 m2

Spoluvlastnícky podiel IPEC Projekt, s.r.o., Roľnícka 116, 831 07 Bratislava k nehnuteľnostiam je o veľkosti 4398/ 184403 (pod B27), 1307/184403 (pod B28), a 1307/184403 (pod B 29).

Opis predmetu dražby:

Byt č. 8 na 4. nadzemnom podlaží:

Byt sa nachádza na krajnej sekcii bytového domu na 4. nadzemnom podlaží. Byt pozostáva zo vstupnej chodby, v ktorej sa nachádza schodisko na terasu na streche, izby, kúpeľne s WC. Byt je v pôvodnom stave. 

Vybavenie bytu

Podlahy v izbe a kuchyni laminát, v kúpeľni s WC a chodbe dlažba

Okná plastové dvojsklo 

Vnútorné dvere - dýhované ,  vstupné dvere drevené ,

Vykurovanie bytu - ústredné teplovodné, vykurovacie telesá  - radiátory oceľové panelové , vykurovanie zabezpečené plynovým kotlom typu Wolf ktorý je umiestený v kúpeľni

Rozvody elektriny, istenie umiestnené v chodbe,

Rozvody vody pre teplú aj studenú vodu, vodovodné batérie - pákové

Vnútorné povrchy - vápenno cementové omietky,

Vybavenie kúpeľne s WC: vaňa, umývadlo, záchod keramická misa

Vybavenie kuchyne- kuchynská linka s nerezovým drezom, voľne stojaca indukčná varná doska.

Bytové jadro - murované.

 

Iné - z bytu je prístup na terasu, ktorá sa nachádza na streche bytového domu s plochou 85,85m2. Terasu je možné využívať z daného bytu č. 8 a susediaceho bytu č. 7 (uvedené ako riziko nižšie v časti Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby“). Prístup na terasu je cez prudké schodisko z chodby bytu. Uvedený nadštandard je vo výpočte premietnutý ako zvýšenie koeficientu vybavenosti daného bytu v časti ostatné.

Garážové státie GS 3 v suteréne BD súp. č. 6651, Mikulášska 1, BA - Staré Mesto
Garážové státie GS 4 v suteréne BD súp. č. 6651, Mikulášska 1, BA - Staré Mesto

Opis stavu, v akom sa predmet dražby nachádza:

Byt č. 8 v bytovom dome súp. č. 6651, Mikulášska 1, Bratislava- Staré Mesto

 

Dispozičné riešenie:

Bytový dom je postavený na Mikulášskej ulici č. 1A v Starom Meste v Bratislave. Bytový dom má štyri nadzemné podlažia (prízemie a tri poschodia) a suterén. Hlavný vstup je z ulice do suterénu cez chodbu do vstupnej haly v ktorej sa nachádza schodisko a výťah. Vstup do garáž je zabezpečený garážovou bránou priamo do priestoru garážových státi. V suteréne sa nachádzajú spoločné priestory, garážové státia a komunikačné priestory. V nadzemných podlažiach sú umiestnené byty. Celý bytový dom pozostáva z 2 blokov.  

 

Spoločné časti domu:

Zvislé konštrukcie – nosné steny sú murované z tehál. Vodorovné konštrukcie - stropné konštrukcie sú zo železobetónových dielcov. Schodištia sú dvojramenné železobetónové s finálnou povrchovou úpravou z dlažby. Výťahová šachta sa nachádza v zrkadle schodiska.  Klampiarske konštrukcie - pozinkovaný plech. Úpravy povrchov - fasáda minerálna, vnútorné omietky hladké. Výplne otvorov - okná v spoločných priestoroch sú plastové s izolačným dvojsklom. Dvere sú prevažne hladké v oceľových zárubniach. Garážová brána je plastová sekcionálna. Vstupné dvere sú hliníkové. Podlahy - Na chodbách pri bytoch a na podestách schodiska je dlažba. V bytovom dome je osobný výťah.

 

Spoločné zariadenia:

Rozvod plynu -

Elektroinštalácia -

Centrálny rozvod vody -

Kanalizačné zvody (splaškové a dažďové) -

Vykurovanie -

Slaboprúdové rozvody -

Bleskozvod.

Výťah.

 

Nebytový priestor GS 3 garážové státie v suteréne:

Garážové státie sa nachádza v suteréne bytového domu. Prístup je z verejnej ulice cez garážovú bránu. Z priestoru garážových státí je prístup do chodby a k schodisku do bytov. V suteréne sa nachádza 21 strání pre osobné motorové vozidlá. Priestory garážových strání sú vybavené núteným odvetraním.

 

Nebytový priestor GS 4 garážové státie v suteréne:

Garážové státie sa nachádza v suteréne bytového domu. Prístup je z verejnej ulice cez garážovú bránu. Z priestoru garážových státí je prístup do chodby a k schodisku do bytov. V suteréne sa nachádza 21 strání pre osobné motorové vozidlá. Priestory garážových strání sú vybavené núteným odvetraním.

 

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:

v časti B  LV č.  7125 „Poznámka“ sú pre B8 zapísané :

-Predbežné opatrenie pod 8,16,17 na byt č.8/4.p.,garáž č.GS3/suteréne a garáž  .GS4/suteréne - súd zakazuje nakladať vlastníkovi s uvedenými nehnuteľnosťami do právoplatného skončenia vo veci samej, podľa uznesenia č.31Cb 162/04 zo dňa 27.4.2004.

v časti C  LV č.  7125 „Ťarchy“ sú pre B8 zapísané :

- Vecné bremeno pod 8 na byt č.8/4.p.povinnosť umožniť prechod cez strechu za účelom komplexnej údržby a opráv strechy, komínov a spoloč.televíz.antény podľa V-1990/2000 zo dňa 22.2.2001.

Iné údaje: Zmena sídla, R-455/09

Poznámka:          Bez zápisu.

 

v časti B  LV č.  7125 „Poznámka“ sú pre B16 zapísané :

-Predbežné opatrenie pod 8,16,17 na byt č.8/4.p.,garáž č.GS3/suteréne a garáž  .GS4/suteréne - súd zakazuje nakladať vlastníkovi s uvedenými nehnuteľnosťami do právoplatného skončenia vo veci samej, podľa uznesenia č.31Cb 162/04 zo dňa 27.4.2004.

v časti C  LV č.  7125 „Ťarchy“ sú pre B16 zapísané :

bez zápisu

Iné údaje: Zmena sídla, R-455/09

Poznámka:          Bez zápisu.

 

v časti B  LV č.  7125 „Poznámka“ sú pre B17 zapísané :

-Predbežné opatrenie pod 8,16,17 na byt č.8/4.p.,garáž č.GS3/suteréne a garáž  .GS4/suteréne - súd zakazuje nakladať vlastníkovi s uvedenými nehnuteľnosťami do právoplatného skončenia vo veci samej, podľa uznesenia č.31Cb 162/04 zo dňa 27.4.2004.

v časti C  LV č.  7125 „Ťarchy“ sú pre B17 zapísané :

Bez zápisu

Iné údaje: Zmena sídla, R-455/09

Poznámka:          Bez zápisu.

 

v časti B  LV č.  7116 „Poznámka“ sú zapísané : Bez zápisu.

Bez zápisu

v časti C  LV č.  7116 „Ťarchy“ sú zapísané : Bez zápisu.

Bez zápisu

Iné údaje:           

 Protest prokurátora, Z-3371/2009.

R-455/2009, zmena sídla

Rozhodnutie o oprave chyby č. X-426/09 zo dňa 22.7.2009, právoplatné dňa 16.6.2009

Protest prokurátora, Z-3371/2009.

R-455/2009, zmena sídla

Rozhodnutie o oprave chyby č. X-426/09 zo dňa 22.7.2009, právoplatné dňa 16.6.2009

Protest prokurátora, Z-3371/2009.

R-455/2009, zmena sídla

Rozhodnutie o oprave chyby č. X-426/09 zo dňa 22.7.2009, právoplatné dňa 16.6.2009.

Poznámka:          Bez zápisu.

 

v časti B  LV č.  7247 „Poznámka“ sú zapísané : Bez zápisu.

Bez zápisu

v časti C  LV č.  7247 „Ťarchy“ sú zapísané : Bez zápisu.

Bez zápisu

Iné údaje:           

      Protest prokurátora, Z-3371/2009.

R-455/2009, zmena sídla

Rozhodnutie o oprave chyby č. X-426/09 zo dňa 22.7.2009, právoplatné dňa 16.6.2009

Protest prokurátora, Z-3371/2009.

R-455/2009, zmena sídla

Rozhodnutie o oprave chyby č. X-426/09 zo dňa 22.7.2009, právoplatné dňa 16.6.2009

Protest prokurátora, Z-3371/2009.

R-455/2009, zmena sídla

Rozhodnutie o oprave chyby č. X-426/09 zo dňa 22.7.2009, právoplatné dňa 16.6.2009.

Poznámka:          Bez zápisu.

 

Na základe zistených informácií si vlastník susedného bytu č. 7 vybudoval výlez na strešnú terasu, ktorú využíva, vzhľadom na nedostatok informácii o konečnom doriešení daného problému považujem uvedenú skutočnosť za možné riziko, ktoré sa vzťahuje k danému bytu.

Spoločná dražba:

Nie

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:  

Znalecký posudok č. 71/2019 vypracoval dňa 17.07.2019 znalec Ing. Martin Hrnčiar, znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor: Stavebníctvo a odvetvia: Odhad hodnoty nehnuteľnosti a pozemné stavby, evidenčné číslo znalca: 915 232.

Všeobecná hodnota určená znaleckým posudkom je 157.000,-€

Najnižšie podanie:

157.000,- EUR

Minimálne prihodenie:       

2.000,- EUR

Dražobná zábezpeka sa vyžaduje vo výške:   

47.100,- EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:           

a.       bezhotovostným   prevodom  na účet  dražobníka

b.       zložením  v  hotovosti na účet dražobníka

c.        zložením v hotovostido pokladne dražobníka

d.       bankovou  zárukou

e.       formou notárskej úschovy

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:

VÚB, a.s., č. ú. SK 33 0200 0000 0035 1560 8959

Adresa miesta na zloženie bankovej zábezpeky:

a.       bezhotovostným   prevodom  na účet  dražobníka vedený vo VÚB, a.s., č. ú. SK 33 0200 0000 0035 1560 8959, účastník dražby uvedie ako ŠS dátum narodenia, resp. IČO, vo  VS uvedie číslo dražby, v popise uvedie meno a priezvisko, resp. obchodné meno

b.       zložením  v  hotovosti na účet dražobníka vedený vo VÚB, a.s., č. ú. SK 33 0200 0000 0035 1560 8959, účastník dražby uvedie ako ŠS dátum narodenia, resp. IČO, vo  VS uvedie číslo dražby, v popise uvedie meno a priezvisko, resp. obchodné meno

c.        zložením v hotovosti v mieste konania dražby ako je uvedené vyššie

d.       bankovou  zárukou – ako veriteľ z bankovej záruky bude uvedený dražobník – MARENČÍK dražby, s.r.o., IČO: 48 172 022, so sídlom Snežienkova 1726/4, 949 01 Nitra

e.       formou notárskej úschovy – ako príjemca z notárskej úschovy bude uvedený dražobník – MARENČÍK dražby, s.r.o., IČO: 48 172 022, so sídlom Snežienkova 1726/4, 949 01 Nitra

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpekydražby:                

a.       originál    výpisu   z   bankového   účtu – dokladu o   odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu, potvrdenie banky

b.       originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti

c.        príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom

d.       originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky

e.       originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy

Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Vrátenie dražobnej zábezpeky:                         

a.       bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby

b.       výdavkovým pokladničným dokladom vystaveným dražobníkom

c.        vrátením   listiny preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby

V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.                                          

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:

V zmysle § 26 ods. 3, 4 a 5 Z.  č. 527/2002  Z.z., dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby, a ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak.Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka na bankový účet vedený vo VÚB, a.s. č.ú.: SK 33 0200 0000 0035 1560 8959, vo  VS uvedie číslo dražby.

Predaj predmetu dražby je oslobodený od DPH v súlade s ustanoveniami §38 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Obhliadka predmetu dražby:                    

1.   obhliadka: 17.10.2019   o 11:00 hod

2.   obhliadka: 18.10.2019   o 11:00 hod

Miesto obhliadky:

Obhliadka  sa   uskutoční v mieste predmetu dražby  po   predchádzajúcom   ohlásení,    a to  na t. č.: 0948 663 906

Organizačné opatrenia:

Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky v čase od 08:00 – 16:00 hod.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:

Vlastnícke  právo   k   predmetu   dražby  prechádza  na   vydražiteľa  udelením príklepu  a po  uhradení  celej  ceny  dosiahnutej  vydražením  ku dňu udelenia príklepu.

Podmienky odovzdania predmetu dražby:                 

Užívacie právo k predmetu dražby prechádza odovzdaním predmetu dražby po zaplatení celej ceny dosiahnutej  vydražením  na  základe  zápisnice  o odovzdaní predmetu dražby.

Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice o priebehu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa.

Poučenie: podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

1.       V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.

2.       Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1, je povinná oznámiť príslušnému Okresnému úradu – katastrálny odbor začatie súdneho konania.

3.       Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 ( osoba, ktorá tvrdí, že porušením Zákona bola dotknutá na svojich právach).

4.       Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

5.       Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

6.       Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

Notár:          

Mgr. Výskok Martin notár,  Notársky úrad,  Februárova 153/3, 958 01 Partizánske


Rovnopis Oznámenia o dražbe s overeným podpisom navrhovateľa je v zmysle § 17 ods. 7 zákona č. 527/2002 Z.z. uložený v sídle dražobníka.


Spät na oznamy