PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 4. KOLO

UBYTOVACIE ZARIADENIE – HOTEL S REŠTAURÁCIOU

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zn. správcu S1436 vyhlasuje dňom 28.08.2019 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu štvrté kolo ponukového konania na speňaženie časti podniku úpadcu Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze, so sídlom Kragujevská 12, 010 01 Žilina, IČO: 31 561 888, predstavujúcej ubytovacie zariadenie (hotel s reštauráciou) nachádzajúce sa na Daxnerovej ulici v meste Tisovec, ktorého časť bola úpadcom využívaná na poskytovanie ubytovacích služieb pre svojich zamestnancov a časť bola daná do nájmu tretej osobe za účelom prevádzkovania hotelových a pohostinských služieb (činností).

 

Časť podniku úpadcu (Ubytovacie zariadenie) tvorí najmä nasledovný majetok zverejnený ako:

 

Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., zverejnený dňa 08.12.2017 v Obchodnom vestníku č. OV 234/2017 pod značkou záznamu K043893 ako súpisová položka majetku stavba - budova ubytovacieho zariadenia (hotel s reštauráciou) so súp. č. 957 stojaca na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2415/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 440 m2 (pozemok nie je vo vlastníctve úpadcu a teda nie je predmetom ponukového konania), zapísaná na liste vlastníctva č. 76 vedenom Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálnym odborom pre okres Rimavská Sobota, obec Tisovec, katastrálne územie Tisovec, vrátane zmluvných vzťahov vzťahujúcich sa k časti podniku úpadcu a prípadných neuspokojených peňažných pohľadávok úpadcu z týchto zmluvných vzťahov existujúcich ku dňu uzavretia zmluvy o predaji časti podniku úpadcu.   

 

Stavba (popis) je samostatne stojacou budovou, postavenou pozdĺžne s Daxnerovou ulicou, v 1. rade zo strany ulice, evidovanou na liste vlastníctva ako "Hotel a reštaurácia" - budova ubytovacieho zariadenia. Stavba bola dokončená a daná do užívania v roku 1978 (počas životnosti stavby prebehli stavebné úpravy v roku 1994 a 2000 so zmenami v užívaní priestorov najmä na prízemí, v roku 2010 bola nadstavaná pôvodná plochá strecha sedlovou strechou so štítmi na bočných fasádach).

 

Z dispozičného hľadiska stavba Hotela CSM Tisovec pozostáva z dvoch sekcií: sekcia "A" - byty so spoločnými miestnosťami na prízemí a sekcia "B" - penzión s reštauráciou na prízemí. Obe sekcie tvoria jeden stavebný celok, ktorý je prevádzkovo neprepojený, so samostatnými vchodmi z Daxnerovej ulice. Vertikálnu komunikáciu oboch sekcií tvorí jedno schodisko a jeden výťah v jeho zrkadle.  Sekcia "A": Na 1. nadzemnom podlaží sa nachádzajú vstupné priestory a spoločné priestory bytov. Na 2. až 5.nadzemnom podlaží sa nachádzajú byty prístupné zo spoločnej chodby podlažia, z ktorej je prístupná chodba s kobkami bytov, vedúca na spoločnú lodžiu. Sekcia "B": Na 1. nadzemnom podlaží sa nachádzajú vstupné priestory do penziónu so vstupom do zázemia reštaurácie a  do bývalých priestorov stávkovej kancelárie. Na 1. nadzemnom podlaží sa taktiež nachádzajú priestory reštaurácie, ktorá je prístupná cez prístavbu krytej terasy medzi vchodmi na západnej fasáde. Na 2. až 5.nadzemnom podlaží sa nachádzajú prenajímateľné 1 až 3-lôžkové izby s vlastnou kúpeľňou s wc a s kuchynkou, prístupné zo spoločnej chodby podlažia.

 

Jedná sa o budovu doskového typu s hmotou jednoduchého kvádra, zastrešenou šikmou sedlovou strechou, ktorá je postavená na pôdoryse jednoduchého obdĺžnika s pozdĺžnou osou S-J s odklonom od osi cca 10°.  Budova má 5 nadzemných podlaží a je nepodpivničená, má hlavné vchody na pozdĺžnej západnej fasáde, orientované do Daxnerovej ulice a zadné vchody na východnej fasáde sú orientované do zástavby sídliska. Vchody sa nachádzajú na úrovni upraveného terénu. Bytový dom je zhotovených z unifikovanej montovanej panelovej sústavy. Obvodový plášť je kombinovaný sendvičový a pórobetónový s hrúbkou 280 mm, bočné štítové steny v súčasnosti s dodatočným kontaktným zateplením zrealizovaným v roku 2010 spolu s nadstavbou šikmej sedlovej strechy, zhotovenej na pôvodnej plochej streche s krytinou z asfaltových pásov. Okná budovy boli vymenené za plastové biele, ako aj vchodové čiastočne presklenné dvere budovy. Povrchy podláh vo vstupných priestoroch vchodov sú z keramickej dlažby. Na chodbách bytových podlaží pred výťahom sú pôvodné PVC krytiny, v penzióne sú veľkoplošné textilné podlahoviny. Povrch schodiskových stupňov v bytovej časti je z PVC, v časti penziónu je z veľkoplošnej textilnej podlahoviny. Vnútorné povrchy stien a stropov sú hladké vápenné s bielym náterom so soklom s olejovým náterom do výšky 1,5 m od podlahy. Vonkajšie pozdĺžne steny obvodového plášťa budovy sú opatrené náterom s farebne odlíšeným soklom, štítové steny sú s omietkovinou do exteriéru na báze umelých látok na kontaktnom zatepľovacom systéme. Objekt je napojený na verejné rozvody inžinierskych sietí - má samostatné prípojky: vody, plynu, kanalizácie a elektrickej energie NN. Zdroj tepla na vykurovanie a  príprava TÚV je prostredníctvom média dodávaného externým dodávateľom tepla zo susediacej kotolne Hradová. Vykurovanie je ústredné s plechovými radiátormi.

 

Stavba je využívaná na účel, pre ktorý bola naprojektovaná vrátane právoplatne povolených zmien v užívaní, ako stavba na bývanie a krátkodobé ubytovanie hostí s prevádzkou verejného stravovania (Penzión a reštaurácia Kôlnička), riadne užívaná, dobre udržiavaná v časti penziónu, v časti bytov s priemernou až zanedbanou údržbou. Prvky dlhodobej životnosti domu sú v dobrom stave. Prvky krátkodobej životnosti domu sú najmä v časti bytov poškodené (nášľapné vrstvy podláh, dvere, výťah), alebo na konci životnosti (vnútorné rozvody). Predpokladaná životnosť stavby vzhľadom na konštrukčno-materiálové vyhotovenie stavby a jej technický stav bola stanovená na 80 rokov. 

 

Podmienky ponukového konania poskytne správca na základe žiadosti záujemcu prostredníctvom e-mailu (zilina@irkr.sk) alebo vo svojej kancelárii na Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava (pre Bratislavský kraj) a vo svojej kancelárii na Revolučná 10, 010 01 Žilina (pre Žilinský kraj) počas pracovných dní v čase 9:00 hod. - 12:00 hod. a 13:00 hod. - 16:00 hod.  Termín je nutné dojednať vopred na tel. č. 0908/989 977. Podmienky ponukového konania správca vydá za poplatok 100,- € bez DPH (t.j. 120,- € s DPH).

 

Záväzné ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, k spisovej značke 8K/9/2017 S 1436, pričom ponuka musí byť fyzicky doručená najneskôr do 16.09.2019 do 16:00 hod. (záloha musí byť pripísaná v prospech účtu v súlade s podmienkami ponukového konania najneskôr dňa 16.09.2019 do 12:00 hod.) v zalepenej obálke, na ktorej prednej strane bude výrazným písmom uvedené „Ponukové konanie – predaj časti podniku úpadcu – Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze (Ubytovacie zariadenie) – NEOTVÁRAŤ.“

 

V rovnakej lehote, t.j. najneskôr do 16.09.2019 do 16:00 hod. je potrebné záväzné ponuky adresovať a fyzicky doručiť aj zabezpečenému veriteľovi Slovenská sporiteľňa, a.s. na adresu Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, odd. vymáhania pohľadávok firiem k rukám Dušan Strapáč, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „Ponukové konanie – predaj časti podniku úpadcu – Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze (Ubytovacie zariadenie) – NEOTVÁRAŤ“ a súčasne aj spoločnosti FDP Investments a.s., IČO: 35 756 951, na adresu jej sídla: Mariánska 32/A, 900 31 Stupava, k rukám predsedu predstavenstva Tomáš Maroš (v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „Ponukové konanie – predaj časti podniku úpadcu – Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze (Ubytovacie zariadenie) – NEOTVÁRAŤ.“

 

Na ponuku, ktorá nebude spĺňať správcom stanovené podmienky alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať. V prípade, ak nebude záväzná ponuka doručená včas tak správcovi, ako aj zabezpečenému veriteľovi a spoločnosti FDP Investments a.s., takáto ponuka bude neplatná. Zabezpečený veriteľ si vyhradzuje právo odmietnuť predložené záväzné ponuky, a to všetky alebo aj jednotlivo, bez udania dôvodu. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

 


Spät na oznamy