Oznámenie o opakovanej dražbe č. 02/2019

(2. kolo dražby)

 

v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 527/2002 Z. z.

o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zákon o DD“)

 

 

Označenie organizátora a navrhovateľa dražby:

 

obchodné meno:                                    I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

sídlo kancelárie pre Žilinský kraj:            Revolučná 10, 010 01 Žilina

IČO:                                                    36 865 265

IČ DPH:                                               SK2022911792

Zapísaný:                                              v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436          

Zastúpený:                                            JUDr. Simon Manduch, komplementár oprávnený konať samostatne

 

ako správca úpadcu:    

obchodné meno:                                    Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze

sídlo:                                                    Kragujevská 12, 010 01 Žilina

IČO:                                                     31 561 888

Zapísaný:                                                v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10893/L

 

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:

Miesto dražby:                                      zasadacia miestnosť kancelárie Organizátora dražby príslušná pre Žilinský kraj, nachádzajúca sa na adrese Revolučná 10, 010 01 Žilina

 

Dátum dražby:                                    04.11.2019 (t.j. v pondelok)                                                     

Čas otvorenia dražby:                          13:00                          

Čas otvorenia pre účastníkov:                  12:45   

Čas otvorenia dražby pre verejnosť:         12:55     

 

Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia (splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.

 

Účastník dražby je povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.

 

Označenie dražby:

 

Druhé kolo dražby (opakovaná dražba)

 

 

Predmet opakovanej dražby:

 

Predmetom dražby je nasledovný nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 76, vedenom Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie Tisovec, obec: Tisovec, okres: Rimavská Sobota, štát: SR, ktorý sa bude speňažovať na dobrovoľnej dražbe:

  1. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2024, o výmere 1.056 m2, druh pozemku: ostatné plochy, veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
  2. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2029/1, o výmere 2.367 m2, druh pozemku: ostatné plochy, veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
  3. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2029/2, o výmere 189 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
  4. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2029/3, o výmere 369 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
  5. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2029/4, o výmere 54 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
  6. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2029/5, o výmere 62 m2, druh pozemku: ostatné plochy, veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
  7. Stavba súpisné číslo 1242, stojaca na parcele registra „C“, parc. č. 2029/3, o výmere 369 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, druh stavy: iná budova, popis stavby: Kotolňa, veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
  8. Stavba súpisné číslo 1243, stojaca na parcele registra „C“, parc. č. 2029/4, o výmere 54 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, druh stavy: iná budova, popis stavby: Čerpacia stanica pitnej vody, veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

 

1.       Nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom dražby, sa nachádzajú v okrajovej severnej časti intravilánu mesta Tisovec v okrese Rimavská Sobota. Kotolňa je situovaná v strede severnej časti oploteného areálu bývalej uhľovej kotolne, mimo areálu závodu CSM. Jedná sa o objekt s charakterom haly, zložený z dvoch častí rovnakého štvorcového pôdorysu, spolu vytvárajúce stavbu na obdlžníkovom pôdoryse s pozdĺžnou osou orientovanou SZ-JV. Južná vyššia časť je jednopodlažná a severná nižšia časť je dvojpodlažná. Stavba bola v prevádzke od r. 1989, v súčasnosti je nevyužívaná, z časti rozobratá, chátrajúca bez údržby. Je v zlom havarijnom technickom stave, neschopná užívania. Objekt je riešený ako montovaný železobetónový skelet typu Priemstav. Strecha je plochá s vysokými atikami po celom obvode s vnútornými zvodmi, strešná krytina je z natavovaných asfaltových pásov, zateká, čím znehodnocuje stropy a vnútorné konštrukcie stavby. Oplechovanie strechy je z pozinkovaného plechu, opatrené náterom. Vonkajšie aj vnútorné omietky sú štukové. Okná sú zdvojené v oceľovom ráme, rozbité, ostatné vybúrané. Vráta sú plechové s náterom. Dvere t.č. sú vybúrané, kde ostali len otvory. Podlahy sú betónové, všetko vybavenie objektu je v dezolátnom stave a nefunkčné.

          

2.       Čerpacia stanica pitnej vody je situovaná v severovýchodnom rohu oploteného areálu bývalej uhľovej kotolne. Jedná sa o nepodpivničenú prízemnú budovu s nádržami na vodu, čerpadlami a kompresorom, bez údržby, v zlom technickom stave. Je založená na základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Steny sú vymurované z plynosilikátových tvárnic. Strecha je plochá pultového tvaru, strešná krytina je z natavovaných asfaltových pásov. Oplechovanie strechy a klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, opatrené náterom. Vráta boli plechové, ostali už iba zárubne. Všetko vybavenie objektu je nefunkčné. Oplotenie areálu bývalej uhľovej kotolne je jednotného konštrukčného vyhotovenia s výškou 2 m od upraveného terénu.

 

3.       Parcely C-KN č. 2029/1, 2029/2, 2029/3, 2029/4, 2029/5 sa nachádzajú v oplotenom areáli bývalej kotolne, situované severne od vedľajšieho (tzv. horného) závodu CSM Tisovec, medzi vlakovou stanicou a Hviezdoslavovou ulicou so zástavbou samostatne stojacich rodinných domov v sídelne koncentrácii obydlí obývaných prevažne sociálne vylúčenými skupinami obyvateľstva. Pozemky tvoria samostatný oplotený areál, kde sa nachádzajú kotolňa a čerpacia stanica vody. Sú prevažne rovinaté, pôvodne s upraveným povrchom, neudržiavané, priamo prístupné z Hviezdoslavovej ulice, ktorá je napojená na cestu I/72 na ťahu Rimavská Sobota – Brezno. Pozemky sú vzdialené cca 1 km od centra mesta Tisovec. Je tu možnosť napojenia na verejný rozvod vody, plynu a elektriky, bez verejnej kanalizácie. 

 

Práva a záväzky viaznuce na Predmete dražby:

 

Ťarchy viaznuce na Predmete dražby:

 

Na príslušnom liste vlastníctva č. 76 v časti C Ťarchy je k Predmetu dražby zapísané:

Záložné právo od Daňového úradu Banská Bystrica na pozemky C KN parc. č. 2024, 2029/2, 2029/3, 2029/4, 2029/5 a na stavby súp. č. 1242 kotolňa na C KN parc. č 2029/3, súp. č. 1243 čerpacia stanica pitnej vody na C KN parc.č. 2029/4, podľa rozhodnutia 102398126/2016, 102571363/2016 (Z 692/2016), zapísané dňa 29.2.2016 - 77/2016; Čiastočné zrušenie záložného práva k pozemkom C KN parc. č. 2029/1 na základe Z 1564/2016 - 271/16;

 

Iné údaje:

Viď. LV 76

 

Poznámka:

Bez zápisu.

 

Ťarchy sa vzťahujú len k rozsahu Predmetu dražby.

 

Vyššie  uvedené ťarchy neovplyvňujú  hodnotu Predmetu dražby. Podľa § 93 ods. 2 ZKR „Speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva okrem záložného práva zriadeného správcom po vyhlásení konkurzu na základe záväzného pokynu príslušného orgánu a okrem zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby, ktoré je v skoršom poradí ako zabezpečovacie právo, ktoré zabezpečuje záväzok úpadcu.“ Pri speňažení Predmetu dražby vydražiteľ nadobudne Predmet dražby bez tiarch na ňom viaznucich.

 

Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 71/2019 zo dňa 04.05.2019 vyhotoveným Ing. arch. Branislavom Baluchom, Ferka Urbánka 79, 052 01 Spišská Nová Ves, znalcom v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Pozemné stavby a Odhad hodnoty nehnuteľností:

23.300,- EUR (slovom: Dvadsaťtritisíc tristo eur)

 

Najnižšie podanie:

18.640,- EUR (slovom: Osemnásťtisíc šesťstoštyridsať eur)

 

Minimálne prihodenie:

200,- EUR (slovom: Dvesto eur)

 

Výška dražobnej zábezpeky:

3.000,- EUR (slovom: Tritisíc eur)

 

Spôsob  a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

 

A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

a)  v hotovosti zložená do pokladne Organizátora dražby alebo k rukám Organizátora dražby priamo na dražbe najneskôr do otvorenia dražby,

b) bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK11 0900 0000 0003 8160 1976, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., VS: 022019, dokladom o úhrade je originál dokumentu „potvrdenie o bezhotovostnom prevode finančných prostriedkov“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu,

c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech organizátora dražby s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom,

d) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou, zmenkou alebo šekom.

 

Poznámka: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.

 

B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

- lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby;

 

C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:

- v zmysle ustanovenia § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ustanovenia § 19 Zákona o DD;

 

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:

a) v hotovosti k rukám Organizátora dražby po skončení dražby, ak cena dosiahnutá vydražením nepresiahne sumu 6.640,- Eur

b) ak cena dosiahnutá vydražením presiahne sumu 6.640,- Eur vkladom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu alebo bankovým prevodom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK11 0900 0000 0003 8160 1976, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., VS: 022019), s označením čísla dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby.

 

Poznámka: Dodanie Predmetu dražby je oslobodené od DPH podľa § 38 ods. 1 v spojení s ust. § 8 ods. 2 Z.č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty

 

Obhliadka predmetu dražby:

Termín č. 1: 28.10.2019 o 12:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred objektom kotolne na adrese Sládkovičova ul., Tisovec.

Termín č. 2: 31.10.2019 o 12:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred objektom kotolne na adrese Sládkovičova ul., Tisovec.

 

Organizačné opatrenia:

Záujemcovia o vykonanie obhliadky sú povinní ohlásiť svoju účasť na obhliadke telefonicky alebo e-mailom najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na tel. č. 0908 989 977 alebo na e-mailovú adresu zilina@irkr.sk.

 

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.

 

Poznámka:

Vlastnícke právo prechádza na vydražiteľa udelením príklepu. Prechodom vlastníckeho práva (speňažením) zanikajú všetky záložné práva postupom podľa ustanovenia § 93 ods. 2 ZKR, ak predtým nezanikli podľa ustanovenia § 28 ods. 4 ZKR.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:

a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,

b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.

·         Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je organizátor dražby povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí,

·         Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Organizátor dražby je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a organizátor dražby. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom organizátor túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu dražby sa primerane použijú ustanovenia § 29 ods. 2 Zákona o DD.

 

Poznámka: V zmysle ustanovenia § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ!

 

Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou:

 

JUDr. Ľubica Joneková, so sídlom notárskeho úradu Štúrova 8638/2A, 010 01 Žilina.

 

Upozornenie/poučenie:

 

V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu (zákon 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty.

 

Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ a organizátor dražby, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ustanovenia § 21 odseky 2 a 4 Zákona o DD.

 

Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

 

Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým Organizátorom dražby na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia dražby a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.


Spät na oznamy