Oznámenie o Dražbe č. 01/2019

 v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 527/2002 Z. z.

o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zákon o DD“)


Označenie organizátora a navrhovateľa dražby:

obchodné meno:I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
sídlo kancelárie pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010 01 Žilina
IČ DPH: SK2022911792
IČO: 36 865 265
Zapísaný:v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436
Zastúpený: JUDr. Simon Manduch, komplementár oprávnený konať samostatne

 

ako správca úpadcu:    

obchodné meno:    Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze
sídlo:Kragujevská 12, 010 01 Žilina
IČO: 31 561 888
Zapísaný:v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10893/L

 

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:

Miesto dražby:zasadacia miestnosť kancelárie Organizátora dražby príslušná pre Žilinský kraj, nachádzajúca sa na adrese Revolučná 10, 010 01 Žilina
Dátum dražby:19.08.2019 (t.j. v pondelok) 
Čas otvorenia dražby:13:00
Čas otvorenia pre účastníkov:12:45
Čas otvorenia dražby pre verejnosť: 12:55


Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia (splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.

 

Účastník dražby je povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.

 

Označenie dražby:

 

Prvé kolo dražby

 

Predmet dražby:

 

Predmetom dražby je nasledovný nehnuteľný majetok, ktorý sa bude speňažovať na dobrovoľnej dražbe:

 

  1. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 963 o výmere 264 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 76, vedenom Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie Tisovec, obec: Tisovec, okres: Rimavská Sobota, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
  2. Stavba súpisné číslo 1244, stojaca na parcele registra „C“, parc. č. 963 o výmere 264 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, druh stavy: samostatne stojaca garáž, popis stavby: Garáže, zapísaná, na LV č.76, vedenom Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie Tisovec, obec: Tisovec, okres: Rimavská Sobota, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

 

1.       Pozemok sa nachádza na parcele C-KN č. 963, ktorá je v okrajovej severnej časti intravilánu mesta Tisovec. Je situovaný mimo oploteného areálu vedľajšieho závodu CSM Tisovec, oproti vstupu do areálu, na druhej strane cesty Sládkovičovej ulice. Pozemok je rovinatý, s upraveným povrchom, čiastočne zastavený stavbou garáže, priamo prístupný zo Sládkovičovej ulice, ktorá je súčasťou cesty I/72 na ťahu Rimavská Sobota - Brezno. Pozemok je súčasťou zmiešanej obytnej a priemyselnej časti mesta, vzdialený od centra mesta 1 km. Je tu možnosť napojenia na verejný rozvod vody, plynu a elektriky, bez verejnej kanalizácie. 

 

2.       Stavba – garáže, súp. č. 1244, je postavený na obdĺžnikovom pôdoryse na parcele č. 963, situovaný mimo oplotenia areálu závodu, na druhej strane cesty Sládkovičovej ulice, oproti vstupu do závodu. Objekt je prízemný, nepodpivničený, zastrešený pultovou strechou. Stavba bola postavená v roku 1960 s funkčným využitím pre garážovanie štyroch osobných vozidiel, s priamym vjazdom z ulice. Objekt je založený na základových betónových pásoch., zvislé konštrukcie sú vymurované z plných pálených tehál, strešná krytina je z falcovaného plechu, omietky sú vyhotovené iba v časti železobetónových konštrukcií, murivo je ponechané ako pohľadové režné. Podlahy sú betónové s poterom, garážové vráta sú drevené zvlakové v oceľovom ráme. Objekt je bez vybavenia. Garáž je využívaná na účel parkovania štyroch automobilov. Stavba je udržiavaná, vyžadujúca renováciu.             

 

Práva a záväzky viaznuce na Predmete dražby:

 

Ťarchy viaznuce na Predmete dražby:

 

Na príslušnom liste vlastníctva č. 76 v časti C Ťarchy je k Predmetu dražby zapísané:

Záložné právo od Daňového úradu Banská Bystrica na pozemok C KN parc.č. 963 a na stavbe súp.č. 1244 garáže na C KN parc.č. 963, podľa rozhodnutia 102398126/2016, 102571363/2016 (Z 692/2016), zapísané dňa 29.2.2016 - 77/2016.

 

Iné údaje:

Viď. LV 76

 

Poznámka:

Bez zápisu.

 

Ťarchy sa vzťahujú len k rozsahu Predmetu dražby.

Záväzky viaznuce na Predmete dražby:

 

Zmluva o prenájme nebytových priestorov uzatvorená dňa 01.01.2009 medzi spol. Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. ako prenajímateľom a p. Marekom Gotliebom, Sládkovičova 270, Tisovec, uzatvorená na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou dobou,

 

Zmluva o prenájme nebytových priestorov uzatvorená dňa 26.09.2012 medzi spol. Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. ako prenajímateľom a p. Ondrejom Čuvajom, Podhradská 217, Tisovec, uzatvorená na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou dobou.

 

Vyššie  uvedené ťarchy neovplyvňujú  hodnotu Predmetu dražby. Podľa § 93 ods. 2 ZKR „Speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva okrem záložného práva zriadeného správcom po vyhlásení konkurzu na základe záväzného pokynu príslušného orgánu a okrem zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby, ktoré je v skoršom poradí ako zabezpečovacie právo, ktoré zabezpečuje záväzok úpadcu.“ Pri speňažení Predmetu dražby vydražiteľ nadobudne Predmet dražby bez tiarch na ňom viaznucich. Záväzky z nájomných zmlúv prechádzajú na vydražiteľa, ktorý vstupuje do práv a povinností prenajímateľa.   

 

Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 72/2019 zo dňa 04.05.2019 vyhotoveným Ing. arch. Branislavom Baluchom, Ferka Urbánka 79, 052 01 Spišská Nová Ves, znalcom v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Pozemné stavby a Odhad hodnoty nehnuteľností:

 

2.630,- EUR (slovom: Dvetisícšesťstotridsať eur)

 

Najnižšie podanie:

2.630,- EUR (slovom: Dvetisícšesťstotridsať eur)

 

Minimálne prihodenie:

200,- EUR (slovom: Dvesto eur)

 

Výška dražobnej zábezpeky:

500,- EUR (slovom: Päťsto eur)

 

Spôsob  a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

 

A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

 

a)  v hotovosti zložená do pokladne Organizátora dražby alebo k rukám Organizátora dražby priamo na dražbe najneskôr do otvorenia dražby,

 

b) bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK11 0900 0000 0003 8160 1976, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., VS: 012019, dokladom o úhrade je originál dokumentu „potvrdenie o bezhotovostnom prevode finančných prostriedkov“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu,

c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech organizátora dražby s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom,

 

d) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou, zmenkou alebo šekom.

 

Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.

 

B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

- lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby;

 

C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:

- v zmysle ustanovenia § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ustanovenia § 19 Zákona o DD;

 

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:

a) v hotovosti k rukám Organizátora dražby po skončení dražby, ak cena dosiahnutá vydražením nepresiahne sumu 6.640,- Eur

b) ak cena dosiahnutá vydražením presiahne sumu 6.640,- Eur vkladom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu alebo bankovým prevodom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK11 0900 0000 0003 8160 1976, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., VS: 012019), s označením čísla dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby.

 

Pozn.: Dodanie Predmetu dražby je oslobodené od DPH podľa § 38 ods. 1 v spojení s ust. § 8 ods. 2 Z.č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty

 

Obhliadka predmetu dražby:

Termín č. 1: 09.08.2019 o 11:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred objektom garáže na adrese Sládkovičova ul., Tisovec.

Termín č. 2: 12.08.2019 o 11:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred objektom garáže na adrese Sládkovičova ul., Tisovec.

 

Organizačné opatrenia:

Záujemcovia o vykonanie obhliadky sú povinní ohlásiť svoju účasť na obhliadke telefonicky alebo e-mailom najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na tel. č. 0908 989 977 alebo na e-mailovú adresu zilina@irkr.sk.

 

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.

 

Poznámka:

Vlastnícke právo prechádza na vydražiteľa udelením príklepu. Prechodom vlastníckeho práva (speňažením) zanikajú všetky záložné práva postupom podľa ustanovenia § 93 ods. 2 ZKR, ak predtým nezanikli podľa ustanovenia § 28 ods. 4 ZKR.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:

a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,

b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.

·         Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je organizátor dražby povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí,

·         Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Organizátor dražby je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a organizátor dražby. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom organizátor túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu dražby sa primerane použijú ustanovenia § 29 ods. 2 Zákona o DD.

 

Poznámka: V zmysle ustanovenia § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ!

 

Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou:

 

JUDr. Ľubica Joneková, so sídlom notárskeho úradu Štúrova 8638/2A, 010 01 Žilina.

 

Upozornenie/poučenie:

 

V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu (zákon 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty.

 

Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ a organizátor dražby, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ustanovenia § 21 odseky 2 a 4 Zákona o DD.

 

Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

 

Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým Organizátorom dražby na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia dražby a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.

 

V Žiline dňa 10.07.2019

 

Za navrhovateľa a organizátora dražby:


I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. - správca


Spät na oznamy