OZNÁMENIE  O DOBROVOĽNEJ  DRAŽBE

DD 04/2019

zverejnené v zmysle § 17 Zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

a o doplnení zákona  Slovenskej národnej rady č.323/1992 Zb. o notároch a notárskej  činnosti

(Notársky poriadok) v znení  neskorších predpisov

Dražobník:     

MARENČÍK dražby, s.r.o.

IČO: 48 172 022, DIČ:  2120079621,IČDPH: SK2120079621

so sídlom Snežienkova 1726/4, 949 01 Nitra

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vl. č. 38932/N

v zastúpení: Peter Marenčík, konateľ

Navrhovateľ dražby: 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.,

so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, kancelária Slánska 20A, 080 06 Prešov, IČO: 36 865 265, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436.

ako správca konkurznej podstaty úpadcu:

BIOVEX, s.r.o. v konkurze, so sídlom Priemyselná 3005/1, 085 01

Bardejov, IČO: 36 498 904

Dátum konania dražby:      

26.07.2019

Čas otvorenia dražby:       

13:00 hod

Miesto konania dražby: 

V salóniku Hotela Artin, Fučíkova 25, 085 01 Bardejov                                             

Kolo dražby:       

prvé

Predmet dražby:

Nehnuteľný majetok vo výlučnom vlastníctve úpadcu zapísaný na LV č. 15095, okres Bardejov,obec: Bardejov, katastrálne územie: Bardejov, ako:

-          Byt č. 9, vchod 48  na 3.p. nachádzajúci sa v polyfunkčnej stavbe - polyfunkčnom objekte so súpisným číslom 3813 postavenom na parcele registra C parc. č. 1215/22 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 419 m2

-          Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach polyfunkčného objektu so súpisným číslom 3813 o veľkosti 9742/98235

-          Spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele registra C parc. č. 1215/22 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 419 m2 o veľkosti 9742/98235

 

Opis predmetu dražby:

Ide o štvorizbový byt na 3. podlaží, 3. NP v krajnej sekcií bytového domu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach polyfunkčného objektu a k pozemku, na ktorom je polyfunkčný objekt postavený.

 

Opis stavu, v akom sa predmet dražby nachádza:

Polyfunkčný objekt s. č. 3813 postavený v susedstve centrálnej zóny mesta na ulici Partizánskej - parcela C KN č. 1215/22. Objekt s tromi nadzemnými podlažiami bez podpivničenia a podkrovia. Na prízemí a poschodí sú prevádzkové priestory - obchody a kancelárie, na 3. podlaží len byty. Polyfunkčný objekt postavený na základe Stavebného povolenia, vydané Mestom Bardejov dňa 30. 09. 2008, číslo jedn.: ŽP 2008/05011. Dňa 26. 03. 2010 Mesto Bardejov vydalo Rozhodnutie o o dodatočnom povolení na modernizáciu pod číslom ŽP 2010/01374. Podľa Zmluvy o prevode vlastníctva bytu 31. 01. 2015 v článku III - Technický stav domu a bytu je uvedené v odstavci 3., že polyfunkčný objekt bol postavený roku 2010. Poznamenávam, že zmluva nebola realizovaná.

Obvodové steny ako aj deliace konštrukcie sú murované tehlové. Stropy  monolitické železobetónové  dosky. Schodisko je železobetónové monolitické s povrchom keramický obklad. Strecha domu jednoplášťová živičná. Objekt napojený na všetky inžinierske siete vrátane zemného plynu. Podlahy na chodbách sú keramické. Dom je vybavený bleskozvodom a telefónnymi rozvodmi.

 

Vybavenie bytu:

Ide o štvorizbový byt na 3. podlaží, 3. NP v krajnej sekcií. 

 

Byt spĺňa nasledovné konštrukcie a vybavenia:

-   vnútorné úpravy povrchov - sadrové omietky,

-   keramické obklady - prevedené v kúpeľni, vane, samostatnej sprchy, WC,

-   okná - plastové s izolačným dvojsklom,

-   dvere - drevené rámové, zárubne drevené obložené,

-   podlahy - v obytných miestnostiach veľkoplošné parkety a keramická dlažba,

-   vykurovanie - ústredné teplovodné, radiátory oceľové panelové s meračmi spotreby tepla,

-   elektroinštalácia - rozvod svetelnej elektroinštalácie s automatickými ističmi,

-   vnútorný vodovod - prevedený rozvod studenej a teplej vody do kuchyne, kúpeľne a WC, na schodiskovom priestore na stene podlažia sa nachádza požiarny hydrant,

-   vnútorná kanalizácia - prípojky do zvislých zvodov prevedené od kuchyne, kúpelne a WC,

-   vnútorný plynovod - prívod zemného plynu len do plynovej kotolne, 

-   ohrev teplej úžitkovej vody - rozvod centrálny z kotolne pre byty,

-   vybavenie kuchyne - kuchynská linka drevená nadštandardná, sporák s keramickou platňou a elektrickou rúrou, drez plastový, digestor, batéria páková, zabudovaná myčka riadu,

-   hygienické zariadenie vrátane WC – vaňa plastová, umývadlo 2x, samostatná sprcha, batéria pákové so sprchou 2x a páková 2x,  záchod splachovací,

-   bytové jadro murované,

-   ostatné - odsávač pár v kuchyni, domáci telefón, televízny rozvod pod omietkou, zabudované vstavané skrine, sadrokartónový podhľad stropov a stropné svietidlá.

Podrobnosti sú zrejme aj z fotodokumentácie v prílohe posudku.

V byte na styku stropv a muriva - priečky sa objavujú praskliny. Sadanie stavby.

 

Byt má samostatné meranie spotreby elektriny, spotreby teplej a úžitkovej vody a zemného plynu.

 

Zatriedenie bytu:

Byt má základné príslušenstvo, je vykurovaný ústredne. V zmysle prílohy č. 23 k Výmeru MF SR č. R-1/1996 v znení zmien a doplnení je zaradený do 1. kategórie.

JKSO 803 3,   KS 112 2.

 

S vlastníctvom bytu sú spojené aj spoluvlastníctvo spoločných časti domu, spoločných zariadení a príslušenstva ako aj spoluvlastnícky podiel na pozemok KN C 56, zastavanom obytným domom s. č. 106.

Spoločnými časťami domu sú: základy, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská,  spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadenia domu sú: práčovňa, sušiareň, kočikáreň, upratovacia komora, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, telefónne a plynové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:

v časti B  LV č.  15095  „Poznámka“ sú zapísané :

-    Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnut. : byt č.9, 3.p., vchod 48, v polyfunkčnom objekte súp.č.3813, na pozemku parc.č.1215/22 v podiele 1/1 a spoluvlastnícky podiel na spoloč.častiach a spoloč.zariad.domu a na pozemku CKN 1215/22 zast.pl.o výmere 419 m2 o veľkosti 9742/98235 vo vlastníctve BIOVEX, s.r.o., Priemyselná 3005/1, Bardejov IČO 36498904. EX 1469/2016-18, P 20/2017

-    Poznamenáva sa : I&R Konkurzy a Reštrukturalizácie, k.s., Šoltesovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265 správca Zn. spravcu: 2K/6/2018 S1436 - oznámenie správcu vyhlásení konkurzu, o zápise nehnuteľností do súpisu majetku podstát a žiadosť o vyznačenie poznámky zo dňa 02.11.2018 Nehnuteľnosti na LV 15095 a to:byt č.9, 3.p., vchod 48, v polyfunkčnom objekte súp.č.3813, na pozemku parc.C KN 1215/22 v podiele 1/1 a spoluvlastnícky podiel na spoloč.častiach a spoloč.zariad.domu a na pozemku C KN 1215/22 zast.pl.o výmere 419 m2 o veľkosti 9742/98235 vo vlastníctve Úpadcu BIOVEX, s.r.o., Priemyselná 3005/1, Bardejov IČO 36498904 - P166/2018

 

v  časti C LV č.  15095 – „Ťarchy“ sú zapísané:

-    Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, vydáva Rozhodnutie č. 9700502/5/1944992/2014/Kova o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti: byt č.9, 3.p., vchod 48, v polyfunkčnom objekte súp.č.3813, na pozemku parc.č.1215/22 v podiele 1/1 a spoluvlastnícky podiel na spoloč.častiach a spoloč.zariad.domu a na pozemku CKN 1215/22 zast.pl.o výmere 419 m2 o veľkosti 9742/98235 vo vlastníctve BIOVEX, s.r.o., Priemyselná 3005/1, Bardejov IČO 36498904 - Z 1750/2014

-    Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, vydáva Rozhodnutie č. 9700502/5/4911089/2014/Kova o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti: byt č.9, 3.p., vchod 48, v polyfunkčnom objekte súp.č.3813, na pozemku parc.č.1215/22 v podiele 1/1 a spoluvlastnícky podiel na spoloč.častiach a spoloč.zariad.domu a na pozemku CKN 1215/22 zast.pl.o výmere 419 m2 o veľkosti 9742/98235 vo vlastníctve BIOVEX, s.r.o., Priemyselná 3005/1, Bardejov IČO 36498904 - Z 3425/2014

-    Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, vydáva Rozhodnutie č. 104380053/2016 o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti: byt č.9, 3.p., vchod 48, v polyfunkčnom objekte súp.č.3813, na pozemku parc.č.1215/22 v podiele 1/1 a spoluvlastnícky podiel na spoloč.častiach a spoloč.zariad.domu a na pozemku CKN 1215/22 zast.pl.o výmere 419 m2 o veľkosti 9742/98235 vo vlastníctve BIOVEX, s.r.o., Priemyselná 3005/1, Bardejov IČO 36498904. - Z 29/2017 Pravoplatnosť nadobudlo dňa 09.01.2017

-    Súdny exekútor JUDr. Martin Píry, Exekútorský úrad Žilina, Obežná 8563/2 vydáva Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekuč.zálož.práva na nehnut.byt č.9, 3.p., vchod 48, v polyfunkčnom objekte súp.č.3813, na pozemku parc.č.1215/22 v podiele 1/1 a spoluvlastnícky podiel na spoloč.častiach a spoloč. zariad.domu a na pozemku CKN 1215/22 zast.pl.o výmere 419 m2 o veľkosti 9742/98235 vo vlastníctve BIOVEX, s.r.o., Priemyselná 3005/1, Bardejov. EX 1469/2016-68 zo dňa 21.2.2017, Z 459/2017

-    Exekútorský úrad vo Svidníku, súdny exekútor Mgr. Juraj Voloch, ul.Sov.hrdinov AB/524, vydáva Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnut. byt č.9, 3.p., vchod 48, v polyfunkčnom objekte súp.č.3813, na pozemku parc.č.1215/22 v podiele 1/1 a spoluvlastnícky podiel na spoloč.častiach a spoloč. zariad. domu a na pozemku CKN 1215/22 zast.pl.o výmere 419 m2 o veľkosti 9742/98235 vo vlastníctve BIOVEX, s.r.o., Priemyselná 3005/1, Bardejov IČO 36498904. EX 7/2017 zo dňa 1.3.2017 - Z 513/2017

-    Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, vydáva Rozhodnutie č. 100595222/2017, vykonateľné dňom 02.05.2017 o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti: byt č.9, 3.p., vchod 48, v polyfunkčnom objekte súp.č.3813, na pozemku parc.CKN 1215/22 v podiele 1/1 a spoluvlastnícky podiel na spoloč.častiach a spoloč.zariad.domu a na pozemku CKN 1215/22 zast.pl.o výmere 419 m2 o veľkosti 9742/98235 vo vlastníctve BIOVEX, s.r.o., Priemyselná 3005/1, Bardejov IČO 36498904 - Z 1197/2017 zo dňa 15.05.2017. Nadobudnutie právoplatnosti dňa 17.05.2017

-    Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, vydáva Rozhodnutie č. 101540240/2017, vykonateľné dňom 04.08.2017 o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti: byt č.9, 3.p., vchod 48, v polyfunkčnom objekte súp.č.3813, na pozemku parc.CKN 1215/22 v podiele 1/1 a spoluvlastnícky podiel na spoloč.častiach a spoloč.zariad.domu a na pozemku CKN 1215/22 zast.pl.o výmere 419 m2 o veľkosti 9742/98235 vo vlastníctve BIOVEX, s.r.o., Priemyselná 3005/1, Bardejov IČO 36498904 - Z 1966/2017 zo dňa 15.08.2017. Nadobudnutie právoplatnosti č.101795880/17 dňa 21.08.2017

-    Súdny exekútor JUDr.Ladislav Kováč, PhD., Exekútorský úrad so sídlom Južná trieda 93, Košice vydáva Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekuč.záložného práva na nehnut.: byt č. 9, 3.p., vchod č. 48 v byt.dome s.č.3765 na parc.CKN 1215/22 v 1/1, podiel 9742/98235 na spol.čast. a spol.zariad.domu a na pozemku CKN 1215/22 zast.pl.o výmere 419 m2 vo vl. BIOVEX s.r.o., Bardejov. EX 6069/2017-10, Z 2193/2017

-    Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, vydáva Rozhodnutie č. 102021619/2017, vykonateľné 20.10.2017 na zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti: byt č.9, 3.p., vchod 48, v polyfunkčnom objekte súp.č.3813, na pozemku parc.č.1215/22 v podiele 1/1 a spoluvlastnícky podiel na spoloč.častiach a spoloč.zariad.domu a na pozemku CKN 1215/22 zast.pl.o výmere 419 m2 o veľkosti 9742/98235 vo vlastníctve BIOVEX, s.r.o., Priemyselná 3005/1, Bardejov IČO 36498904 - Z 2551/2017 /v.z.2123/17/ Nadobudn.právopl.č.102334859/17 dňa 06.11.2017

-    Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, vydáva Rozhodnutie č. 102258917/2017, vykonateľné 21.11.2017 na zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti: byt č.9, 3.p., vchod 48, v polyfunkčnom objekte súp.č.3813, na pozemku parc.č.1215/22 v podiele 1/1 a spoluvlastnícky podiel na spoloč.častiach a spoloč.zariad.domu a na pozemku CKN 1215/22 zast.pl.o výmere 419 m2 o veľkosti 9742/98235 vo vlastníctve BIOVEX, s.r.o., Priemyselná 3005/1, Bardejov IČO 36498904. Z 2773/2017 Rozhodnutie o nadobudnutí právopl. č.102608941/2017 dňa 26.10.2017

-    Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, vydáva Rozhodnutie č. 100458124/2018, vykonateľné 23.03.2018, na zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti: byt č.9, 3.p., vchod 48, v polyfunkčnom objekte súp.č.3813, na pozemku parc.CKN 1215/22 v podiele 1/1 a spoluvlastnícky podiel na spoloč.častiach a spoloč.zariad.domu a na pozemku CKN 1215/22 zast.pl.o výmere 419 m2 o veľkosti 9742/98235 vo vlastníctve BIOVEX, s.r.o., Priemyselná 3005/1, Bardejov IČO 36498904. Z 704/2018 Rozhodnutie č.100689423/2018 o nadobudn. právopl. dňom 09.04.2018

Iné údaje:            Bez zápisu.

Poznámka:          Bez zápisu.

 

Spoločná dražba:

Nie

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:  

Znalecký posudok č. 16/2019 vypracoval dňa 14.05.2019 znalec Ing. Ján Mikita, znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore 370000 - stavebníctvo, odvetviach 370100 - pozemné stavby, 370900 - odhad hodnoty nehnuteľnosti, evidenčné číslo znalca: evidenčné číslo 912314.

Všeobecná hodnota určená znaleckým posudkom je 72.100,-€

Najnižšie podanie:

72.100,- EUR

Minimálne prihodenie:       

500,-EUR

Dražobná zábezpeka sa vyžaduje vo výške:   

21.630,00 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:           

a.       bezhotovostným   prevodom  na účet  dražobníka

b.       zložením  v  hotovosti na účet dražobníka

c.        zložením v hotovostido pokladne dražobníka

d.       bankovou  zárukou

e.       formou notárskej úschovy

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:

VÚB, a.s., č. ú. SK 33 0200 0000 0035 1560 8959

Adresa miesta na zloženie bankovej zábezpeky:

a.       bezhotovostným   prevodom  na účet  dražobníka vedený vo VÚB, a.s., č. ú. SK 33 0200 0000 0035 1560 8959, účastník dražby uvedie ako ŠS dátum narodenia, resp. IČO, vo  VS uvedie číslo dražby, v popise uvedie meno a priezvisko, resp. obchodné meno

b.       zložením  v  hotovosti na účet dražobníka vedený vo VÚB, a.s., č. ú. SK 33 0200 0000 0035 1560 8959, účastník dražby uvedie ako ŠS dátum narodenia, resp. IČO, vo  VS uvedie číslo dražby, v popise uvedie meno a priezvisko, resp. obchodné meno

c.        zložením v hotovosti v mieste konania dražby ako je uvedené vyššie

d.       bankovou  zárukou – ako veriteľ z bankovej záruky bude uvedený dražobník – MARENČÍK dražby, s.r.o., IČO: 48 172 022, so sídlom Snežienkova 1726/4, 949 01 Nitra

e.       formou notárskej úschovy – ako príjemca z notárskej úschovy bude uvedený dražobník – MARENČÍK dražby, s.r.o., IČO: 48 172 022, so sídlom Snežienkova 1726/4, 949 01 Nitra

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpekydražby:                

a.       originál    výpisu   z   bankového   účtu – dokladu o   odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu, potvrdenie banky

b.       originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti

c.        príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom

d.       originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky

e.       originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy

Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Vrátenie dražobnej zábezpeky:                         

a.       bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby

b.       výdavkovým pokladničným dokladom vystaveným dražobníkom

c.        vrátením   listiny preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby

V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.                                          

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:

V zmysle § 26 ods. 3, 4 a 5 Z.  č. 527/2002  Z.z., dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby, a ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak.Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka na bankový účet vedený vo VÚB, a.s. č.ú.: SK 33 0200 0000 0035 1560 8959, vo  VS uvedie číslo dražby.

Predaj predmetu dražby je oslobodený od DPH v súlade s ustanoveniami § 38 Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Obhliadka predmetu dražby:                    

1.   obhliadka: 10.07.2019   o 13:00 hod

2.   obhliadka: 11.07.2019   o 13:00 hod

Miesto obhliadky:

Obhliadka  sa   uskutoční v mieste predmetu dražby  po   predchádzajúcom   ohlásení,    a to  na t. č.: 0948 663 906

Organizačné opatrenia:

Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky v čase od 08:00 – 16:00 hod.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:

Vlastnícke  právo   k   predmetu   dražby  prechádza  na   vydražiteľa  udelením príklepu  a po  uhradení  celej  ceny  dosiahnutej  vydražením  ku dňu udelenia príklepu.

Podmienky odovzdania predmetu dražby:                 

Užívacie právo k predmetu dražby prechádza odovzdaním predmetu dražby po zaplatení celej ceny dosiahnutej  vydražením  na  základe  zápisnice  o odovzdaní predmetu dražby.

Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice o priebehu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa.

Poučenie: podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

1.       V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.

2.       Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1, je povinná oznámiť príslušnému Okresnému úradu – katastrálny odbor začatie súdneho konania.

3.       Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 ( osoba, ktorá tvrdí, že porušením Zákona bola dotknutá na svojich právach).

4.       Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

5.       Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

6.       Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

Notár:          

JUDr. Sádel Pavol, notár, Notársky úrad, L. N. Tolstého 1, 079 01, Veľké Kapušany


 


Spät na oznamy