PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE PODNIKU ÚPADCU J – PLASTIK, s.r.o.  - 2. KOLO

ŠTEFÁNIKOVA ULICA - BARDEJOV

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zn. správcu S1436 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu vyhlasuje dňom 29.01.2020 druhé kolo ponukového konania na speňaženie podniku úpadcu J - PLASTIK, s. r. o. v konkurze, so sídlom Štefánikova 3499, 085 01 Bardejov, IČO: 44 623 577 (ďalej len „Úpadca“), ktorý sa nachádza ulici Štefánikova 3499 v Bardejove a ktorý bol určený pre výrobné, administratívne a skladové potreby v súvislosti s podnikaním úpadcu najmä v oblasti výroby gumových výrobkov a výrobkov z plastov. Podnik Úpadcu, ktorý je predmetom speňažovania v tomto ponukovom konaní pozostáva z (i) nehnuteľnosti - pozemky a stavba zapísané na liste vlastníctva č. 9234 vedenom pre katastrálne územie Bardejov vrátane ich súčastí a príslušenstva, (ii) hnuteľné veci, najmä stroje a zariadenia, ktoré slúžili na prevádzku podniku, vrátane vnútorného vybavenia nehnuteľností, (iii) peňažné pohľadávky, ktoré ku dňu uzavretia zmluvy o predaji podniku Úpadcu nezaniknú, (iv) skladové zásoby v podobe materiálov – PET uzávery a rúčky a (v) práva a záväzky zo zmluvných vzťahov vzťahujúcich sa k nehnuteľnostiam zapísaným na liste vlastníctva č. 9234 vedenom pre katastrálne územie Bardejov, vrátane prípadných neuspokojených peňažných pohľadávok titulom nájomného (ďalej len „Predmet speňaženia“).

 

Podniku úpadcu J-PLASTIK, s.r.o. tvorí najmä nasledovný majetok zaradený do súpisu konkurzných podstát Úpadcu nasledovne:

 

- v časti nehnuteľností (i) do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., ktorý bol v poslednej aktualizácii zverejnený dňa 27.09.2019 v Obchodnom vestníku MS SR č. 187/2019 pod značkou záznamu K086589 ako nehnuteľnosti zapísané na LV č. 9234 pre k.ú. Bardejov, vrátane ich súčastí a príslušenstva (súpisové položky majetku označené ako 1. Pozemky: (i) Pozemok parcely registra „C“ parc. č. 1618/15, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1.903 m2, (ii) Pozemok parcely registra „C“ parc. č. 1618/85, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 934 m2, (iii) Pozemok parcely registra „C“ parc. č. 1618/95, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 7 m2  2. Stavby: (i) Stavba – druh: iná budova, popis stavby: administratívno-skladová budova, so súpisným č. 3499 stojaca na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 1618/85, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 934 m2;

-   v časti hnuteľných vecí (ii)  do súpisu majetku oddelenej podstaty Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., ktorý bol v poslednej aktualizácii zverejnený (i) dňa 27.09.2019 v Obchodnom vestníku MS SR č. 187/2019 pod značkou záznamu K086589 v znení doplnení zverejnených (ii) dňa 16.07.2019 v Obchodnom vestníku MS SR č. 135/2019 pod značkou záznamu K061153 a (iii) dňa 04.10.2019 v Obchodnom vestníku MS SR č. 192/2019 pod značkou záznamu K088966 (súpisové položky majetku por. č. 3.5.; por. č. 3.8.; por. č. 3.12.; por. č. 3.14. až por. č. 3.16.; por. č. 3.18. až por. č. 3.26; por. č. 3.28.; por. č. 3.30. až por. č. 3.32., por. č. 3.36 a por. č. 3.37 – hnuteľné veci tvoriace vnútorné vybavenie nehnuteľností, vrátane strojov a zariadení slúžiacich na výrobnú činnosť Úpadcu);

-        v časti peňažných pohľadávok (iii) do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., ktorý bol zverejnený dňa 15.07.2019 v Obchodnom vestníku MS SR č. 134/2019 pod značkou záznamu K060617 (súpisové položky majetku por. č. 1 až por. č. 4 a por. č. 6 až por. č. 13);

-        v časti skladových zásob (iv) do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., ktorý bol zverejnený dňa 15.07.2019 v Obchodnom vestníku MS SR č. 134/2019 pod značkou záznamu K060618 (súpisové položky majetku por. č. 14 až por. č. 17 –  uzávery; pri súpisovej položke majetku  por. č. 15 počet 66.500 ks namiesto 70.000 ks).

 

Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní nie sú pohľadávky z účtu Úpadcu a ani hnuteľný majetok Úpadcu zaradený do súpisu konkurzných podstát Úpadcu, ktorý správca na základe záväzného pokynu príslušného orgánu speňažil iným spôsobom do okamihu vyhlásenia príslušného kola ponukového konania.

 

Predmetom speňaženia nie sú tie súpisové zložky majetku, o ktorých sa vedie konanie o ich vylúčení zo súpisu podľa § 78 ZKR; alebo ktoré Správca odporuje podľa § 57 a nasl. ZKR.

 

Bližšia špecifikácia Nehnuteľnosti - Stavby

 

Administratívno-skladová budova súp. č. 3499 je postavená na parcele KN č. 1618/85 na Štefánikovej ulici č. 3499 v katastrálnom území Bardejov. Nehnuteľnosť bola využívaná na administratívno-sociálne účely výroby uzáverov PET fliaš. Vzhľadom na charakter nehnuteľnosti, ktorá pozostáva z administratívnej a výrobnej - halovej časti je vhodné rozčleniť ju na dve časti, a to administratívnu a halovú výrobnú časť.

 

Administratívna časť objektu nespĺňa podmienky pre jej zatriedenie ako haly – je to budova, pretože voľné nadzemné priestory ohraničených zvislými nosnými konštrukciami a stropom nemajú pôdorysný rozmer vo všetkých smeroch minimálne 10m. Objekt je nepodpivničený, trojpodlažný s malým štvrtým nadzemným podlažím, na podlažiach sú umiestnené priestory pre administratívnu správu so sociálnym príslušenstvom, ktoré slúžili prevádzke. V objekte je rozvod kanalizácie, vody, kúrenia a plynu, je vstavaná kotolňa. Administratívna budova má zvislú nosnú konštrukciu z muriva hrúbky 45 cm, je založená na betónových pásoch. Stropy sú montované zo stropných betónových tvaroviek Premaco. Krov je zložitý sedlový, čiastočne poloblúkový väzníkový s krytinou z natavovaných lepenkových pásov vrátane bleskozvodu. Klampiarske konštrukcie sú lakované pozinkované, fasádne omietky zo štyroch strán minerálne stierky na kontaktnom zatepľovacom systéme na báze polystyrénu. Vnútorný keramický obklad je v soc. zariadeniach a WC výšky 2,0m. Schody sú s povrchom z kvalitných keramických dlažieb, dvere sú drevené, okná plastové s izolačným zasklením. Podlahy v kanceláriách sú plávajúce lamelové, dlažby na chodbách a v soc. zariadeniach sú z kvalitných keramických dlažieb gresových. Vykurovanie je ústredné cez oceľové radiátory. Elektrická inštalácia je 230V s automatmi vo všetkých podlažiach. Rozvod je studenej a teplej vody, zdroj teplej vody tvorí plynový prietokový ohrievač v kotolni. Kanalizácia je z WC a kúpeľne. Vybavenie tvorí WC splachovacie a umývadlá s pákovými batériami. Budova je vybavená telefónnym rozvodom s video-vrátnikom a počítačovou sieťou. Vstup do 3. nadzemného podlažia je samostatný, podlažie má samostatné vykurovanie kotlom na plyn so zásobníkom TÚV, vybavenie je podobného štandardu ako na 1. a 2. NP.

 

Časť objektu, ktorá je výrobnou halou spĺňa podmienky pre jej zatriedenie ako haly, pretože súčet objemov voľných nadzemných priestorov ohraničených zvislými nosnými konštrukciami a stropom majúcich pôdorysný rozmer vo všetkých smeroch minimálne 10 m tvorí z objemu obstavaného priestoru nadzemnej časti stavby najmenej 50%. Nosný systém je murovaný založený na základových pätkách a pásoch s výmurovkou hrúbky 35 cm. Stavba je s jedným nadzemným podlažím a strešnou krytinou na krove, ktorý je poloblúkový väzníkový s krytinou z natavovaných lepenkových pásov vrátane bleskozvodu. Klampiarske konštrukcie sú lakované pozinkované, fasádne omietky z troch strán minerálne stierky na kontaktnom zatepľovacom systéme na báze polystyrénu, vráta sú plastové rolovacie, okná sú plastové s izolačným zasklením, podlahy sú plastbetónové liate. Stavba je s ústredným teplovodným kúrením, s elektrickou inštaláciou 380V a klimatizáciou. V roku 2006 bola z východnej strany výrobnej časti objektu dokončená prístavba, kde je umiestnená časť výrobnej prevádzky. Je vyhotovená v podobnom konštrukčnom systéme a štandarde ako pôvodná výrobná hala.

Podmienky ponukového konania poskytne správca na základe žiadosti záujemcu prostredníctvom e-mailu presov@irkr.sk alebo v listinnej podobe vo svojej kancelárii pre Bratislavský kraj na Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava počas pracovných dní v čase 9:00 hod. - 12:00 hod. a 13:00 hod. - 16:00 hod. alebo pre Prešovský kraj na Slánska 20A, 080 06 Prešov počas pracovných dní v čase 7:30 hod. - 11:30 hod. a 12:30 hod. - 14:30 hod. Termín je nutné dojednať vopred na tel. č. 0908/989 977. Podmienky ponukového konania správca vydá za poplatok 180,- € s DPH, a to v listinnej alebo elektronickej podobe. 

           

V žiadosti o zaslanie podkladov, ktorú podpíše štatutárny orgán právnickej osoby, resp. fyzická osoba, ktorá žiadosť predkladá, záujemca uvedie nasledovné údaje a predloží nasledovné doklady:

a.         obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby,

b.         presná adresa sídla spoločnosti, resp. bydlisko fyzickej osoby,

c.         IČO, DIČ, IČ DPH (pokiaľ boli pridelené), pri fyzickej osobe dátum narodenia,

d.         údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu,

e.         e-mailovú adresu,

f.          telefonické spojenie,

g.         kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 90 dní (pokiaľ je v Obchodnom registri SR zapísaný).

V prípade neúplnej žiadosti alebo žiadosti doručenej po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebudú uchádzačovi poskytnuté podklady k ponukovému konaniu.

 

Záväzné ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, k spisovej značke 5R/2/2018 S 1436, pričom ponuka musí byť fyzicky doručená najneskôr do 17.02.2020 do 16:00 hod. v zalepenej obálke, na ktorej prednej strane bude výrazným písmom uvedené Ponukové konanie – predaj podniku úpadcu – J – PLASTIK, s.r.o. v konkurze – NEOTVÁRAŤ!!!“

 

Ponuka musí byť v lehote doručená fyzicky správcovi v papierovej písomnej forme, pričom nie je akceptované doručovanie faxom, e-mailom, elektronicky alebo iným podobným spôsobom. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť.

 

Na ponuku, ktorá nebude spĺňať správcom stanovené podmienky alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

 

Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca 


Spät na oznamy