PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE PODNIKU - 1. KOLO

 

Správca I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. vyhlasuje dňom 22.01.2020 prvé kolo ponukového konania na speňaženie podniku úpadcu Kúpele Brusno a. s. "v konkurze", so sídlom Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 31 642 314, ktorý pozostáva z (i) nehnuteľností, (ii) hnuteľných vecí, (iii) práv a iných majetkových hodnôt; ich presná špecifikácia bude určená správcom v podmienkach ponukového konania, ktoré správca vydá záujemcov v úradných hodinách v kancelárii správcu v Bratislavskom kraji na adrese Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava počas pracovných dní v čase 9:00 hod. – 12:00 hod. a 13:00 hod. - 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia ponukového konania. Podmienky ponukového konania vydá správca na základe písomnej žiadosti, v ktorej žiadateľ uvedie svoje meno a priezvisko/obchodné meno, adresu pobytu/sídla, dátum narodenia/IČO a opatrí podpisom oprávnenej osoby.

 

Bližšie informácie k ponukovému konaniu správca ústne poskytne záujemcom, ktorým boli vydané podmienky ponukového konania, v kancelárii správcu na adrese: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava počas pracovných dní v úradných hodinách: od 9:00 hod. – 12:00 hod. a 13:00 hod. - 16:00 hod.

 

Obálky so záväznými ponukami sú záujemcovia povinní zaslať na adresu sídla správcu: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava k spisovej značke 1R/5/2014 S1436, a súčasne na adresu sídla zabezpečeného veriteľa:  Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, k rukám riaditeľky Odboru právneho vymáhania pohľadávok, pričom ponuka musí byť doručená obom adresátom najneskôr do 10.02.2020 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke, na prednej strane ktorej sú záujemcovia povinní uviesť výrazným typom písma „Ponukové konanie – predaj podniku – Kúpele Brusno, a.s. „v konkurze“ – NEOTVÁRAŤ!!!“.

 

Na ponuky, ktoré nebudú spĺňať správcom stanovené podmienky alebo nebudú riadne doručené, sa nebude prihliadať. Ponuky doručené oneskorene, t. j. po skončení lehoty stanovenej na doručenie, sa nebudú považovať za riadne doručené ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. V prípade, ak nebude záväzná ponuka doručená včas tak správcovi, ako aj zabezpečenému veriteľovi, takáto ponuka bude neplatná.

 

V Bratislave dňa 16.01.2020

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca 


Spät na oznamy