Oznámenie o tretej opakovanej Dražbe č. 4/2019

v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 527/2002 Z. z.

o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zákon o DD“)

 

Označenie organizátora, navrhovateľa dražby a dražobníka:

obchodné meno:                      I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

sídlo kancelárie pre BA kraj:    Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava

IČO:                                        36 865 265

IČ DPH:                                  SK2022911792

Zapísaný:                                v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436     

Zastúpený:                               Mgr. Hajnalka Zöld, komplementár oprávnený konať samostatne

 

ako správca úpadcu (Úpadca I):                    

meno a priezvisko:                   Daniela Kosnáčová, rod. Kelešiová

dátum narodenia:                     25.12.1964

trvalý pobyt:                            Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava

štátna príslušnosť:                    Slovenská republika

 

Na základe plnomocenstva zo dňa 23.08.2018 je správca I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. (ďalej aj ako „Splnomocnenec“) oprávnený konať za správcu JUDr. Bohumír Bláha, so sídlom kancelárie Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava, zapísaného v zozname správcom Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 105 (ďalej len „Splnomocniteľ“), úpadcu Ing. Pavol Kosnáč, rod. Kosnáč, nar. 17.02.1962, bytom Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava, štátna príslušnosť: Slovenská republika (Úpadca II), konkurzné konanie voči Úpadcovi je vedené pred Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn. 2K/4/2015, t.j. vykonávať funkciu organizátora, navrhovateľa dražby a dražobníka v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v súvislosti s prípravou, zorganizovaním a vykonaním dražby majetku Úpadcu I súbežne s majetkom Úpadcu II (ďalej aj ako „Dražba“); toto splnomocnenie zahŕňa možnosť označenia Splnomocnenca ako navrhovateľa a dražobníka vo veci podaní a právnych úkonov súvisiacich s Dražbou, oprávnenie zorganizovať a vykonať Dražbu, prijímať dražobné zábezpeky pri Dražbe, odovzdať predmet Dražby a súčasne vykonať všetky s Dražbou priamo alebo nepriamo súvisiace úkony.

 

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:

Miesto dražby:              Zasadacia miestnosť kancelárie organizátora dražby príslušná pre Bratislavský kraj, nachádzajúca sa na adrese Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava

 

Dátum dražby:                                                 21.01.2020 (t.j. utorok)

Čas otvorenia dražby:                                      10:00 hod.

Čas otvorenia pre účastníkov:                           09:30 hod.

Čas otvorenia dražby pre verejnosť:                  09:55 hod. 

 

Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia (splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.

 

Účastník dražby je povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.

 

Označenie dražby:

 

Štvrté kolo dražby.

 

Predmet dražby:

 

Predmetom dražby je nasledovný nehnuteľný majetok, ktorý sa bude speňažovať na dobrovoľnej dražbe ako súbor nehnuteľností:

 

  1. POZEMOK s parc. č. KN-C 4816/51, o výmere 786 m2, druh pozemku: Záhrady, zapísaný na LV č. 1592, vedenom Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie Bernolákovo, obec: Bernolákovo, okres: Senec, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu I: 1/2;
  2. POZEMOK s parc. č. KN-C 4816/51, o výmere 786 m2, druh pozemku: Záhrady, zapísaný na LV č. 1592, vedenom Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie Bernolákovo, obec: Bernolákovo, okres: Senec, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu II: 1/2;
  3. POZEMOK s parc. č. KN-C 4816/158, o výmere 21 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1592, vedenom Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie Bernolákovo, obec: Bernolákovo, okres: Senec, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu I: 1/2;
  4. POZEMOK s parc. č. KN-C 4816/158, o výmere 21 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1592, vedenom Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie Bernolákovo, obec: Bernolákovo, okres: Senec, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu II: 1/2

 (ďalej spolu nehnuteľnosti uvedené pod č. 1 až pod č. 4 vyššie ako „Predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

 

Predmet dražby sa nachádza v obci Bernolákovo (okres Senec), mimo zastavaného územia, v území určenom na dennú, resp. týždennú rekreáciu v nezriadenej záhradkárskej osade. Pozemky sú prístupné odbočením zo Seneckej cesty, alebo miestnymi komunikáciami. Na pozemku p.č. 4816/51 je postavená záhradná chatka. Predmet dražby je oplotený, má pozdĺžny tvar, o šírke pozemku cca 13 metrov a dĺžke cca 50 metrov. V pozdĺžnom smere má pozemok výškový rozdiel (prevýšenie) asi 8 – 10 metrov. Predmet dražby sa zvažuje z úrovne št. cesty 1/61, Seneckej cesty, smerom južným.

 

Toho času sú pozemky neudržiavané, porastené divo rastúcou polovysokou zeleňou, bez známok údržby, či pestovania poľnohospodárskych plodín. Množstvo polovysokej zelene tvorí samo nálet drevín.

 

 

Práva a záväzky viaznuce na Predmete dražby:

 

Bez zápisu.

Iné údaje: Bez zápisu.

Poznámka: Bez zápisu.

 

Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 18/2019 zo dňa 31.05.2019 vyhotoveným Ing. arch. Ivanom Bušovským, znalcom z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 910 377:

70.900,- EUR (slovom: sedemdesiattisíc deväťsto eur)

 

Najnižšie podanie:

28.360,- EUR (slovom: dvadsaťosemtisíc tristošesťdesiat eur)

 

Minimálne prihodenie:

500,- EUR (slovom: päťsto eur)

 

Výška dražobnej zábezpeky:

4.000,- EUR (slovom: štyritisíc eur)

 

Spôsob  a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

 

A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

 

a)  v hotovosti zložená do pokladne Organizátora dražby alebo k rukám Organizátora dražby priamo na dražbe najneskôr do otvorenia dražby,

b) v hotovosti vkladom na bankový účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK11 1100 0000 0029 3502 3784, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 042019), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu,

c) bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK11 1100 0000 0029 3502 3784, vedený v Tatra banka, a.s, VS: 042019), dokladom o úhrade je originál dokumentu „potvrdenie o bezhotovostnom prevode finančných prostriedkov“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu,

d) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech organizátora dražby s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.

 

Úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou, zmenkou alebo šekom.

 

 

B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

Lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.

 

C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:

V zmysle ustanovenia § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ustanovenia § 19 Zákona o DD.

 

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:

a) v hotovosti k rukám Organizátora dražby po skončení dražby, ak cena dosiahnutá vydražením nepresiahne sumu 6.640,- Eur;

b) ak cena dosiahnutá vydražením presiahne sumu 6.640,- Eur vkladom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu alebo bankovým prevodom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK11 1100 0000 0029 3502 3784, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 042019), s označením čísla dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby.

 

Obhliadka predmetu dražby:

Termín č. 1: 14.01.2020 o 10:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred Obecným úradom Bernolákovo, na adrese Hlavná 111 v obci Bernolákovo;

Termín č. 2: 17.01.2020 o 10:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred Obecným úradom Bernolákovo, na adrese Hlavná 111 v obci Bernolákovo;

 

Organizačné opatrenia:

Záujemcovia o vykonanie obhliadky sú povinní ohlásiť svoju účasť na obhliadke telefonicky alebo e-mailom najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na tel. č. 0908 989 977 alebo na e-mailovú adresu bratislava@irkr.sk.

 

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:

a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,

b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.

·         Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je organizátor dražby povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí,

·         Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Organizátor dražby je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a organizátor dražby. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom organizátor túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu dražby sa primerane použijú ustanovenia § 29 ods. 2 Zákona o DD.

 

Pozn.: V zmysle ustanovenia § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ!

 

Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou:

 

JUDr. Lýdia Kliská Uhrinová, so sídlom Notárskeho úradu Trnavská cesta 7, 831 04 Bratislava

 

Upozornenie/poučenie:

 

V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu (zákon 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty.

 

Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ a organizátor dražby, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ustanovenia § 21 odsek 2. Zákona o DD.

 

Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

 

Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým Organizátorom dražby na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia dražby a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.

 

V Bratislave dňa 18.12.2019

 

Za navrhovateľa a organizátora dražby:

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správcaSpät na oznamy