Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 01/2022

v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 527/2002 Z. z.

o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zákon o DD“)

 

Označenie Organizátora, Navrhovateľa dražby a Dražobníka:

obchodné meno:                      I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

sídlo:                                       Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava

IČO:                                        36 865 265

IČ DPH:                                  SK2022911792

Zapísaný:                                v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S1436

Zastúpený:                               JUDr. Simon Manduch, komplementár oprávnený konať samostatne

 

ako správca úpadcu:              

obchodné meno:                      SC-HG spol. s r.o. „v konkurze“

sídlo:                                       Veľké Turovce 362, 935 81 Veľké Turovce

IČO:                                        44 644 604

Zapísaný:                                v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 24457/N

 

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 05.05.2021, sp. zn.: 27K/5/2020, zverejneným v Obchodnom vestníku MS SR č. 89/2021 zo dňa 11.05.2021 pod značkou záznamu K021857, v právnej veci navrhovateľa – veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídlom Damborského 5, 949 01 Nitra, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnej spoločnosti SC-HG spol. s r.o., so sídlom Veľké Turovce 362, 935 81 Veľké Turovce, IČO: 44 644 604 (ďalej len „Úpadca“), súd  rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok Úpadcu a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Tatianu Timoranskú, so sídlom kancelárie Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky, značka správcu S 1183 (ďalej len „Pôvodný správca“).

                                                                                                                              

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 20.08.2021, sp. zn.: 27K/5/2020, zverejneným v Obchodnom vestníku MS SR č. 166/2021 zo dňa 27.08.2021 pod značkou záznamu K043149, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok Úpadcu súd rozhodol o odvolaní Pôvodného správcu a  do funkcie správcu Úpadcu ustanovil spoločnosť I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436 (ďalej len „Správca“).

 

Listom zo dňa 28.09.2021 zabezpečený veriteľ Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“), ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 82 ods. 2 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) udelil Správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku Úpadcu (nižšie špecifikovaného Predmetu dražby), zapísaného do súpisu oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa pod súpisovými položkami majetku por. č. 1 až 11 (zverejnenie v Obchodnom vestníku č. 133/2021 pod značkou záznamu K033905 dňa 13.07.2021) a doplnenia súpisu oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa pod súpisovom položkou majetku por. č. 12 (zverejnenie v Obchodnom vestníku č. 158/2021 pod značkou záznamu K034838 dňa 17.08.2021), formou dražby organizovanej Správcom v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR v spojení s ustanovením § 92 ods. 6 ZKR za podmienok uvedených v uloženom záväznom pokyne.

  

Listom zo dňa 13.05.2022 Zabezpečený veriteľ ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 82 ods. 2 písm. b) ZKR udelil Správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku Úpadcu (nižšie špecifikovaného Predmetu dražby), ktorým určil podmienky konania druhého kola Správcom organizovanej dražby majetku Úpadcu, tvoriaceho oddelenú podstatu Zabezpečeného veriteľa.

 

 

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:

Miesto dražby:              Zasadacia miestnosť na 1. poschodí kancelárie organizátora dražby (Správcu) príslušná pre Bratislavksý kraj, nachádzajúca sa na adrese Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava 

 

Dátum dražby:                                                            28.07.2022 (t.j. štvrtok)

Čas otvorenia dražby:                                                  10:00 hod.

Čas otvorenia miestnosti pre účastníkov dražby:            09:30 hod.

Čas otvorenia miestnosti pre verejnosť:                         09:50 hod. 

 

Pozn.: Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia (splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.

 

Účastník dražby je povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.

 

Označenie dražby:

Druhé kolo dražby (opakovaná dražba).

 

Predmet dražby:

Predmetom dražby sú nasledovné nehnuteľnosti, ktoré sa budú speňažovať na dobrovoľnej dražbe ako súbor nehnuteľností:

 

A. STAVBY; LV č. 578 pre k.ú. Dolné Turovce, obec: Veľké Turovce, okres: Levice, štát SR, vo vlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1;

-          rodinný dom č. 1 s popisom stavby rodinný dom, so súpisným číslom 361, stavba postavená na parcele reg. ,,C", parc. č.: 271/16, zápis na LV 578, katastrálne územie: Dolné Turovce, obec: Veľké Turovce, okres: Levice, štát SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;

-          rodinný dom č. 2 s popisom stavby rodinný dom, so súpisným číslom 362, stavba postavená na parcele reg. „C“, parc. č.: 271/13, zápis na LV 578, katastrálne územie: Dolné Turovce, obec: Veľké Turovce, okres: Levice, štát SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;

-          nebytový priestor č. 1 s popisom stavby poľnohospodárska budova ,,DIELŇA" so súpisným číslom 384, stavba postavená na parcele reg. ,,C", parc. č.: 271/20, zápis na LV 578, katastrálne územie: Dolné Turovce, obec: Veľké Turovce, okres: Levice, štát SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;

-          nebytový priestor č. 2 s popisom stavby iná budova ,,JAZDIAREŇ" so súpisným číslom 457, stavba postavená na parcele reg. ,,C", parc. č.: 271/25, zápis na LV 578, katastrálne územie: Dolné Turovce, obec: Veľké Turovce, okres: Levice, štát SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;

 

B. POZEMKY; zapísané na LV č. 578 pre k.ú. Dolné Turovce, obec: Veľké Turovce, okres: Levice, štát SR, vo vlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1;

-          parcela registra „C“, parc. č. 271/13, o výmere: 969 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-          parcela registra „C“, parc. č. 271/16, o výmere: 358 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-          parcela registra „C“, parc. č. 271/20, o výmere: 499 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-          parcela registra „C“, parc. č. 271/22, o výmere: 21.826 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-          parcela registra „C“, parc. č. 271/25, o výmere: 329 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-          parcela registra „C“, parc. č. 271/27, o výmere: 102 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-          parcela registra „E“, parc. č. 271, o výmere: 1.682 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

 

C. PRÍSLUŠENSTVO; nezapísané na LV, k.ú. Dolné Turovce, obec: Veľké Turovce, okres: Levice, štát SR, vo vlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1;

 

-          Ploty, studne žumpy a inžinierske siete k stavbám, so súpisným číslom 362 na parc. č.: 271/13, so súpisným číslom 384 na parc. č.: 271/20 a so súpisným číslom 457 na parc. č.: 271/25, nezapísané na LV, katastrálne územie: Dolné Turovce, obec: Veľké Turovce, okres: Levice, štát SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;

 

(ďalej uvedený súbor nehnuteľností len ako „Predmet dražby“).

 

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

 

Rodinný dom č. 1

Stavba je prízemná, výrazne pozdĺžneho charakteru, pôdorys o rozmeroch 7x51 m. V čase obhliadky bol sprístupnený iba jeden byt, prístupný z východnej strany. Ostatné časti RD (pravdepodobne 1 byt) boli uzamknuté a neprístupné. Hlavný vstup do rodinného domu je riešený cez predsieň a chodbu. Z predsiene je prístupná izba, šatník a kúpeľňa. Kúpeľňa je prechodná do obývacej izby s kuchynským kútom. Obývacia izba je rozľahlá, na celú šírku dispozície, s čiastočne poškodeným kozubom a prístupom do spálne. Z obývacej izby je vstup na verandu a terasu, prekrytú pergolou. Na východnej strane bola k pôvodnej stavbe pristavená miestnosť kotolne - dielne, so samostatným vstupom s južnej strany. Zariadenie kotolne a zásobník na pitnú vodu boli v čase obhliadky nefunkčné. Z miestnosti kotolne vedie jednoramenné schodisko do pivnice, pravdepodobne zhotovenej pri rekonštrukcii v r. 2007. Pivnica pozostáva z dvoch miestností. Prvá miestnosť so schodiskom je o rozmeroch 3,6x4,3 m, z nej je prístupný zaklenutý pivničný priestor o rozmeroch 2,4x2,7 m. Druhý neprístupný byt má vchod z južnej strany.

 

Rodinný dom č. 2

Ide o pôvodne poľnohospodársku stavbu, určenú pre chov hovädzieho dobytka - matečník, postavenú približne v r. 1970, v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva. Stavba bola v r. 2007 rekonštruovaná na "rodinný dom s hospodárskou budovou". Užívaná bola na základe Rozhodnutia o zmene v užívaní stavby, vydaného Obcou Veľké Turovce, č.j.105/2007-V.T.-133/2007-SÚ, s vyznačenou právoplatnosťou dňa 16.07.2007. Obhliadkou na mieste bolo zistené, že prevládajúca funkcia stavby je prevádzkovo - výrobná budova, neurčitého charakteru a spôsobu minulého využitia. Prvky, priestory a miestnosti častí rodinného domu, boli sotva rozpoznateľné v dispozícii objektu a vo výraznom plošnom nepomere oproti prevádzkovým plochám a priestorom.

 

Nebytový priestor č. 1

Ide o pôvodne poľnohospodársku stavbu, určenú pre chov hovädzieho dobytka - matečník, postavenú približne v r. 1970, v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva. Stavba bola v r. 2008 rekonštruovaná na hospodársku budovu - dielňu. Užívaná bola na základe Rozhodnutia o zmene v užívaní stavby, vydaného Obcou Veľké Turovce, č.j.56/2008- V.T.-67/2008-SÚ, s vyznačenou právoplatnosťou dňa 03.04.2008.

 

Nebytový priestor č. 2

Jazdiareň je jednopriestorová stavba, postavená na p. č. 271/25. Ide o stavbu kruhového pôdorysu, určenú pre pohyb a jazdenie na koňoch. Stavba je murovaná, prekrytá ihlanovou strechou osemuholníka. Nosná časť konštrukcie strechy pozostáva z ôsmych oceľových nosníkov osadených do obvodového muriva, v strede upevnených do oceľového stĺpa, kruhového prierezu. Stĺp je kotvený do bet. základu v strede miestnosti, pôdorysu. V každom segmente osemuholníka je päť krokiev, položených na pomúrnicu obvodového plášťa a kotvených do vrcholu strešnej konštrukcie. Krokvy aj latovanie sú opatrené bezfarebným náterom. Krytina strechy je zhotovená z asfaltového šindľa. V obvodovom murive sú okenné otvory v tvare poloblúka, bez výplne. Budova nie je zateplená, podlaha je betónová, s cementovým poterom. Vstup do jazdiarne je cez oceľovú bránu, s výplňou z vlnitého plechu. V objekte nie sú inštalované žiadne inžinierske siete. Stavba bola odovzdaná do užívania v r. 2007, kolaudačným rozhodnutím.

 

Obec Veľké Turovce sa nachádza 2 km severne od mesta Šahy, ktoré v minulosti plnilo funkcia centra Hontianskej župy. Obec leží na styku východného okraja Ipeľskej pahorkatiny s južnými výbežkami Krupinskej výšiny v doline Krupinice. Veľké Turovce vznikli v roku 1967 zlúčením Dolných a Stredných Turoviec. Dolné Turovce sú historicky doložené z roku 1388, kedy boli majetkom drobnejších zemepánov. V roku 1938 a 1944 boli pripojené k Maďarsku. Obec patrí medzi vidiecke osídlenia. Má občiansku vybavenosť primeranú veľkosti sídla (cca 750 obyvateľov). Vyššia vybavenosť je v susednom meste Šahy a v okr. meste Levice (asi 35 km). Obec nemá spracovaný územný plán. Nehnuteľnosti sa nachádzajú v obci Veľké Turovce, k.ú. Dolné Turovce, v areáli pôvodne poľnohospodárskeho družstva, neskôr pretransformovaného na prevádzkový areál spracovania dreva a výrobkov z dreva. Areál je umiestnený na okraji obce, v jej extraviláne, obklopený poľnohospodársky obrábanou pôdou. Pozemok je rovinatý, so spádom do 5 %. Napojený na rozvod pitnej vody, el. energie a zemného plynu.

 

Práva a záväzky viaznuce na Predmete dražby:

 

Ťarchy viaznuce na Predmete dražby

 

Na príslušnom liste vlastníctva č. 578 v časti B Vlastníci a iné oprávnené osoby sú k Predmetu dražby zapísané nasledovné poznámky:

 

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Bratislava, Štefánikova 27, 814 99 Bratislava - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom zálohu na verejnej dražbe, pozemok registra C parc.č.: 271/13, 271/16, 271/20, 271/22, 271/25, 271/27, pozemok registra E parc.č. 271 a stavby: rodinný dom so súp.č.361 na parc.č. 271/16, rodinný dom so súp.č.362 na parc.č. 271/13, hospodárska budova - dielňa so súp.č.384 na parc.č. 271/20, jazdiareň so súp.č.457 na parc.č. 271/25. (P-897/2018)

 

Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr. Erik Tóth, Piaristická 1379/2, 949 01 Nitra - Upovedomenie o začatí exekúcie 213 EX 583/18 zo dňa 18.10.2018 zriadením exekučného záložného práva podľa § 61 a nasl. zákona NR SR č.233/1995 Z.z., v prospech oprávneného UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, IČO 44644604 na pozemky registra C KN č. 271/13, 271/16, 271/20, 271/22, 271/25, 271/27, E KN parc. č. 271, stavby: sč. 361 - rod. dom na p.č. 271/16, sč. 362 - rod. dom na p.č. 271/13, sč. 384 - hosp. budova na p.č. 271/20, sč. 457 - jazdiareň na p.č. 271/25 vo vlastníctve povinného v podiele 1/1. (P-1056/2018)

 

Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr. Erik Tóth, Piaristická 1379/2, 949 01 Nitra - Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie Ex 213 EX 375/19-22 zo dňa 23.07.2019, zriadením exekučného záložného práva v zmysle § 168 ods. 1 zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. v prospech oprávneného DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava, IČO: 35 942 436, pre povinného SC-HG spol. s r.o., Veľké Turovce, IČO: 44 644 604 na pozemok registra C KN parc. č. 271/13, 271/16, 271/20, 271/22, 271/25, 271/27 a stavby: rodinný dom súp.č. 361 na p.č. 271/16, rodinný dom súp.č. 362 na p.č. 271/13, hospodárska budova - dieľňa súp.č. 384 na p.č. 271/20, jazdiareň súp.č. 457 na p.č. 271/25 vo vlastníctve SC-HG spol. s r.o., Veľké Turovce, IČO: 44 644 604 v podiele 1/1. (P-608/2019)

 

Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr. Erik Tóth, Piaristická 1379/2, 949 01 Nitra - Upovedomenie o začatí exekúcie Ex 213 EX 580/19-20 zo dňa 15.11.2019 zriadením exekučného záložného práva v zmysle § 168 ods. 1 zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. v prospech oprávneného ATL Renting, s.r.o., Nové Zámky, IČO: 47 040 076, pre povinného SC-HG spol.s.r.o., Veľké Turovce, IČO: 44 644 604, na pozemok registra C-KN parc. č. 271/13, 271/16, 271/20, 271/22, 271/25, 271/27, na pozmok registra E parc.č. 271 a stavbu rodinný dom súp.č. 361 na parc.č. 271/16, rodinný dom súp.č. 362 na parc.č. 271/13, hospodárska budova - dielňa súp.č. 384 na parc.č. 271/20, jazdiareň súp.č. 457 na parc.č. 271/25 vo vlastníctve povinného v podiele 1/1. (P-977/2019)

 

Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr. Erik Tóth, Piaristická 1379/2, 949 01 Nitra - Upovedomenie o začatí exekúcie Ex 213 EX 580/19-20 zo dňa 15.11.2019 zriadením exekučného záložného práva v zmysle § 168 ods. 1 zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. v prospech oprávneného ATL Renting, s.r.o., Nové Zámky, IČO: 47 040 076, pre povinného SC-HG spol.s.r.o., Veľké Turovce, IČO: 44 644 604, na pozemok registra C-KN parc. č. 271/13, 271/16, 271/20, 271/22, 271/25, 271/27, na pozemok registra E parc.č. 271 a na stavbu rodinný dom súp.č. 361 na parc.č. 271/16, rodinný dom súp.č. 362 na parc.č. 271/13, hospodárska budova - dielňa súp.č. 384 na parc.č. 271/20, jazdiareň súp.č. 457 na parc.č. 271/25 vo vlastníctve povinného v podiele 1/1. (P-978/2019)

 

Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr. Erik Tóth, Piaristická 1379/2, 949 01 Nitra - Upovedomenie o začatí exekúcie Ex 213 EX 386/20 zo dňa 14.08.2020 zriadením exekučného záložného práva v zmysle § 168 ods. 1 zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. v prospech oprávneného ČSOB Leasing, a.s., Bratislava, IČO: 35704713, pre povinného SC-HG spol.s.r.o., Veľké Turovce, IČO: 44 644 604, na pozemok registra C-KN parc. č. 271/13, 271/16, 271/20, 271/22, 271/25, 271/27, na pozemok registra E parc.č. 271 a na stavbu rodinný dom súp.č. 361 na parc.č. 271/16, rodinný dom súp.č. 362 na parc.č. 271/13, hospodárska budova - dielňa súp.č. 384 na parc.č. 271/20, jazdiareň súp.č. 457 na parc.č. 271/25 vo vlastníctve povinného v podiele 1/1. (P-1424/2020)

 

Oznámenie o dražbe, deň konania dražby 25.09.2020, dražobník Progress Services, s.r.o., Ľaliová 6, 949 01 Nitra, na pozemok registra C-KN parc. č. 271/13, 271/16, 271/20, 271/22, 271/25, 271/27, na pozemok registra E parc.č. 271 a na stavbu rodinný dom súp.č. 361 na parc.č. 271/16, rodinný dom súp.č. 362 na parc.č. 271/13, hospodárska budova - dielňa súp.č. 384 na parc.č. 271/20, jazdiareň súp.č. 457 na parc.č. 271/25 vo vlastníctve SC-HG, spol.s.r.o., IČO: 44 644 604 v podiele 1/1. (P-1514/2020)

 

Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra - Uznesenie Okresného súdu Nitra sp.zn. 27K/5/2020-112 zo dňa 05.05.2021, ktorý bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka SC-HG, s.r.o., IČO: 44 644 604, Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 89/2021 zo dňa 11.05.2021, ustanovená správkyňa je JUDr. Tatiana Timoranská (P-947/2021)

 

Pozemky parcelné číslo C 271/13, C 271/16, C 271/20, C 271/22, C 271/25, C 271/27 sú v obvode projektu pozemkových úprav podľa Rozhodnutia č. OU-LV-PLO1-2020/014987- 002. (P-1409/2021)

 

 

Na príslušnom liste vlastníctva č. 578 v časti C Ťarchy sú k Predmetu dražby zapísané nasledovné vecné bremená, exekučné záložné práva a záložné práva:

 

Záložné právo zriadené zmluvou o zriadení záložného práva č. 248460/248479-2016 zo dňa 24.02.2016 v prospech Slovenská záručná a rozvojová banka a.s., Bratislava, IČO 00682420 na pozemky: C KN parc.č. 271/13, 271/16, 271/20, 271/22, 271/25, 271/27, E KN 271 a stavby: rodinný dom s.č. 361 na C KN parc.č. 271/16, rodinný dom s.č. 362 na C KN parc.č. 271/13, hospodásrska budova - dielňa s.č. 384 na C KN parc.č. 271/20, jazdiareň s.č. 457 na C KN parc.č. 271/25. (V – 820/16);

 

Daňový úrad Nitra, Damborského 1457, 949 01 Nitra – Rozhodnutie č.101020834/2018 zo dňa 23.05.2018 o zriadení záložného práva na pozemky: C KN parc.č. 271/13, 271/16, 271/20, 271/22, 271/25, 271/27, pozemok E KN parc.č. 271 a stavby: rodinný dom s.č. 361 na C KN parc.č. 271/16, rodinný dom s.č. 362 na C KN parc.č. 271/13, hospodárska budova - dielňa s.č. 384 na C KN parc.č. 271/20, jazdiareň s.č. 457 na C KN parc.č. 271/25 - Z-3298/2018;

 

Daňový úrad Nitra, Damborského 1457, 949 01 Nitra – Rozhodnutie č. 101546703/2018 zo dňa 9.8.2018 o zriadení záložného práva na pozemky: C KN parc.č. 271/13, 271/16, 271/20, 271/22, 271/25, 271/27, pozemok E KN parc.č. 271 a stavby: rodinný dom s.č. 361 na C KN parc.č. 271/16, rodinný dom s.č. 362 na C KN parc.č. 271/13, hospodárska budova - dielňa s.č. 384 na C KN parc.č. 271/20, jazdiareň s.č. 457 na C KN parc.č. 271/25 - Z-4986/2018;

 

Daňový úrad Nitra, Damborského 1457, 949 01 Nitra – Rozhodnutie č. 101569981/2018 zo dňa 17.08.2018 o zriadení záložného práva na pozemky registra C-KN parc. č. 271/13, 271/16, 271/20, 271/22, 271/25, 271/27 a pozemok registra E-KN parc. č. 271 a stavby: rodinný dom súp.č. 361 na p.č. 271/16, rodinný dom súp.č. 362 na p.č. 271/13, hospod.budova-dieľňa súp.č. 384 na p.č. 271/20, jazdiareň súp.č. 457 na p.č. 271/25 - Z-5071/2018;

 

Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr. Erik Tóth, Piaristická 1379/2, 949 01 Nitra - Exekučný príkaz EX 213 EX 583/18 zo dňa 07.12.2018 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Bratislava, IČO: 47 251 336, na pozemky registra C-KN parc. č. 271/13, 271/16, 271/20, 271/22, 271/25, 271/27, pozemok registra E-KN parc.č. 271 a stavby: rodinný dom súp.č. 361 na p.č. 271/16, rodinný dom súp.č. 362 na p.č. 271/13, hospodárska budova - dielňa súp.č. 384 na p.č. 271/20, jazdiareň súp.č. 457 na p.č. 271/25 - Z-6982/2018;

 

Daňový úrad Nitra, Damborského 1457, 949 01 Nitra – Rozhodnutie č. 100484252/2019 zo dňa 20.02.2019 o zriadení záložného práva na pozemky: CKN p.č. 271/13, 271/16, 271/20, 271/22, 271/25, 271/27, EKN 271 a stavby: rodinný dom s.č. 361 na CKN p.č. 271/16, rodinný dom s.č. 362 na CKN p.č. 271/13, hospodárska budova - dielňa s.č. 384 na CKN p.č. 271/20, jazdiareň s.č. 457 na CKN p.č. 271/25 - Z-1502/2019;

 

Daňový úrad Nitra, Damborského 1457, 949 01 Nitra – Rozhodnutie č. 100640394/2019 zo dňa 15.3.2019 na pozemky registra C-KN parc. č. 271/13, 271/16, 271/20, 271/22, 271/25, 271/27, pozemok registra E-KN parc. č. 271 a stavby: rodinný dom súp.č. 361 na p.č. 271/16, rodinný dom súp.č. 362 na p.č. 271/13, hospod.budova-dieľňa súp.č. 384 na p.č. 271/20, jazdiareň súp.č. 457 na p.č. 271/25 - Z-1989/2019;

 

Daňový úrad Nitra, Damborského 1457, 949 01 Nitra – Rozhodnutie č. 102132259/2019 zo dňa 10.9.2019, o zriadení záložného práva na pozemky reg. CKN parc.č. 271/13, 271/16, 271/20, 271/22, 271/25, 271/27, na pozemok reg. EKN parc.č. 271 a na stavby: rodinný dom so sč. 361 na CKN parc.č. 271/16, rodinný dom so sč. 362 na CKN parc.č. 271/13, hospodárska budova - dielňa so sč. 384 na CKN parc.č. 271/20, jazdiareň so s.č. 457 na CKN parc.č. 271/25 - Z-5701/2019;

 

Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr. Erik Tóth, Piaristická 1379/2, 949 01 Nitra - Exekučný príkaz č. Ex 213 EX 229/19-46 zo dňa 25.10.2019 na zriadenie exekučného záložného práva v prospech oprávneného Démos trade, s.r.o, Žilina, IČO: 36 439 851, na pozemok registra C-KN parc. č. 271/13, 271/16, 271/20, 271/22, 271/25, 271/27, na pozemok registra E parc. č. 271, a na stavbu rodinný dom súp. č. 361 na parc.č. 271/16, rodinný dom súp.č. 362 na parc .č. 271/13, hospodárska budova - dielňa súp. č. 384 na parc.č. 271/20, jazdiareň súp.č. 457 na parc. č. 271/25 - Z-5938/2019;

 

Daňový úrad Nitra, Damborského 1457, 949 01 Nitra – Rozhodnutie č. 102519769/2019 zo dňa 30.11.2019, o zriadení záložného práva na pozemky registra C-KN parc. č. 271/13, 271/16, 271/20, 271/22, 271/25, 271/27, na pozemok registra E-KN parc.č. 271, na stavby: rodinný dom súp. č. 361 na parc. č. 271/16, rodinný dom súp.č. 362 na parc.č. 271/13, hospodárska budova - dielňa súp. č. 384 na parc. č. 271/20, jazdiareň súp.č. 457 na parc.č. 271/25 - Z-6904/2019;

 

Daňový úrad Nitra, Damborského 1457, 949 01 Nitra – Rozhodnutie č. 102578909/2019 zo dňa 4.12.2019, o zriadení záložného práva na pozemok registra E-KN parc.č. 271, na stavby: rodinný dom súp.č. 361 na parc.č. 271/16, rodinný dom súp.č. 362 na parc.č. 271/13, hospodárska budova - dielňa súp.č. 384 na parc.č. 271/20, jazdiareň súp.č. 457 na parc.č. 271/25 - Z-6905/2019;

 

Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr. Erik Tóth, Piaristická 1379/2, 949 01 Nitra - Exekučný príkaz č. EX 213 EX 580/19 zo dňa 14.01.2020, v prospech oprávneného ATL Renting, s.r.o., Nové Zámky, IČO: 47040076, na pozemok registra C-KN parc. č. 271/13, 271/16, 271/20, 271/22, 271/25, 271/27 a registra E parc.č. 271 a stavbu rodinný dom súp.č. 361 na parc.č. 271/16, rodinný dom súp.č. 362 na parc.č. 271/13, hospodárska budova-dielňa súp.č. 384 na parc.č. 271/20 a jazdiareň súp.č. 457 na parc.č. 271/25 - Z-224/2020;

 

Daňový úrad Nitra, Damborského 1457, 949 01 Nitra – Rozhodnutie č. 100133457/2020 zo dňa 13.01.2020, o zriadení záložného práva na pozemky: C KN parc.č. 271/13, 271/16, 271/20, 271/22, 271/25, 271/27, pozemok E KN parc.č. 271 a stavby: rodinný dom s.č. 361 na C KN parc.č. 271/16, rodinný dom s.č. 362 na C KN parc.č. 271/13, hospodárska budova - dielňa s.č. 384 na C KN parc.č. 271/20, jazdiareň s.č. 457 na C KN parc.č. 271/25 - Z-328/2020;

 

Daňový úrad Nitra, Damborského 1457, 949 01 Nitra – Rozhodnutie č. 100424491/2020 zo dňa 13.02.2020 zriadením záložného práva na pozemky: C KN parc.č. 271/13, 271/16, 271/20, 271/22, 271/25, 271/27, pozemok E KN parc.č. 271 a stavby: rodinný dom s.č. 361 na C KN parc.č. 271/16, rodinný dom s.č. 362 na C KN parc.č. 271/13, hospodásrska budova - dielňa s.č. 384 na C KN parc.č. 271/20, jazdiareň s.č. 457 na C KN parc.č. 271/25 - Z-946/2020;

 

Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr. Erik Tóth, Piaristická 1379/2, 949 01 Nitra - Exekučný príkaz č. Ex 213 EX 944/19-25 zo dňa 07.07.2020, na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava, IČO: 35 942 436, na pozemok registra C-KN parc. č. 271/13, 271/16, 271/20, 271/22, 271/25, 271/27, na pozemok registra E parc.č. 271 a na stavby rodinný dom súp.č. 361 na parc.č. 271/16, rodinný dom súp.č. 362 na parc.č. 271/13, hospodárska budova - dielňa súp.č. 384 na parc.č. 271/20, jazdiareň súp.č. 457 na parc.č. 271/25 - Z-4037/2020;

 

Daňový úrad Nitra, Damborského 1457, 949 01 Nitra – Rozhodnutie č. 101721376/2020 zo dňa 11.11.2020 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam CKN p.č. 271/13, 271/16, 271/20, 271/22, 271/25, 271/27, E KN p.č. 271 a stavby rodinný dom sč. 361 na p.č. 2716/16, rodinný dom sč. 362 na p.č. 271/13, hospod. budova-dielňa sč. 384 na p.č. 271/20 , jazdiareň s.č. 457 na p.č. 271/25 -
Z
- 8471/2020;

 

Iné údaje:

P-1672/2021. - vz.82/21

Z-8752/2021. - vz.83/21

 

Poznámka:

Bez zápisu.

 

Ťarchy sa vzťahujú len k rozsahu Predmetu dražby.

 

Vyššie  uvedené ťarchy v podobe záložných práv a exekučných záložných práv neovplyvňujú  hodnotu Predmetu dražby. Vyhlásením konkurzu sa zo zákona exekučné konanie zastavuje a zrušuje sa exekučné záložné právo s poukazom na ustanovenie § 48 ZKR. Pri speňažení Predmetu dražby zanikajú ťarchy v podobe záložného práva v súlade s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR, nakoľko záložné práva sa považujú za zabezpečovacie právo podľa ustanovenia § 8 ZKR. V dôsledku uvedeného sa Predmet dražby na vydražiteľa prevádza nezaťažený týmito ťarchami /záložnými právami, exekučnými záložnými právami/. Všetky zápisy na LV č.  578, týkajúce sa uvedených tiarch /záložné práva, exekučné záložné práva, exekučné príkazy/ budú pri zápise vlastníckeho práva vydražiteľa do katastra nehnuteľností záznamom zrušené/vymazané z predmetného listu vlastníctva.

 

Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 2/2022 zo dňa 14.01.2022 vyhotoveným znalcom: Ing. arch. Ivanom Bušovským, miesto výkonu činnosti Tehelná ul. č. 20, 831 03 Bratislava, zapísaný v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor: Stavebníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: 910377:

394.000,- EUR (slovom: tristodeväťdesiatštyritisíc eur)

 

Najnižšie podanie:

315.200,- EUR bez DPH (slovom: tristopätnásťtisícdvesto eur)

 

Minimálne prihodenie:

1.000,- EUR (slovom: tisíc eur)

 

Výška dražobnej zábezpeky:

49.000,- EUR (slovom: štyridsaťdeväťtisíc eur)

 

Spôsob a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

 

A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

 

a) bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK22 0200 0000 0044 5378 0159, vedený vo VÚB, a. s., VS: 012022), dokladom o úhrade je originál dokumentu „potvrdenie o bezhotovostnom prevode finančných prostriedkov“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu),

b) bankovou zárukou (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech organizátora dražby s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

Pozn.: Iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.

 

Úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou, zmenkou alebo šekom.

 

B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

Dražobná zábezpeka musí byť najneskôr jeden pracovný deň predchádzajúci dňu uskutočnenia dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu.

 

C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:

V zmysle ustanovenia § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ustanovenia § 19 Zákona o DD.

 

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:

vkladom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu alebo bankovým prevodom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK22 0200 0000 0044 5378 0159, vedený vo VÚB, a. s., VS: 012022), s označením čísla dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby.

 

Upozornenie: Úpadca nie je registrovaný ako platiteľ DPH, najnižšie podanie a cena dosiahnutá vydražením predstavuje konečnú sumu neobsahujúcu DPH.

 

Obhliadka predmetu dražby:

Termín č. 1: dňa 18.07.2022 (t.j. pondelok) o 10:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred Obecným úradom Veľké Turovce.

Termín č. 2: dňa 22.07.2022 (t.j. piatok) o 10:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred Obecným úradom Veľké Turovce.

 

Organizačné opatrenia:

Záujemcovia o vykonanie obhliadky sú povinní ohlásiť svoju účasť na obhliadke telefonicky alebo e-mailom vopred, najneskôr 48 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na tel. č. 0908 989 977 alebo na e-mailovú adresu bratislava@irkr.sk. 

 

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.

 

Poznámka: Vlastnícke právo prechádza na vydražiteľa udelením príklepu. Prechodom vlastníckeho práva (speňažením) zanikajú všetky záložné práva postupom podľa ustanovenia § 93 ods. 2 ZKR.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:

a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,

b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.

 

·         Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je organizátor dražby povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.

·         Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Organizátor dražby je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a organizátor dražby. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom organizátor túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu dražby sa primerane použijú ustanovenia § 29 ods. 2 Zákona o DD.

 

Pozn.: V zmysle ustanovenia § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ!

 

Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou:

Mgr. Tomáš Leškovský, so sídlom notárskeho úradu Záhradnícka 6, 811 08 Bratislava

 

Upozornenie/poučenie:

V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu (zákon č. 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty.

 

Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ a organizátor dražby, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ustanovenia § 21 odsek 2. Zákona o DD.

 

Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

 

Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým Organizátorom dražby na tom istom mieste, a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia dražby a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.

 

V Bratislave, dňa 20.06.2022

 

Za navrhovateľa a organizátora dražby:

 

 

 

 

 

____________________________

JUDr. Simon Manduch

komplementár

 I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

/osvedčený podpis/


Spät na oznamy