Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – zásoby, výrobky a materiál – dňom 16.06.2022

 

Predmet speňaženia:

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S1436 (ďalej len „Správca“) ako správca úpadcu AHP PLUS, s.r.o., so sídlom Robotnícka 841/20, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 406 902, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 13718/L (ďalej len „Úpadca“), vyhlasuje dňom 16.06.2022 v súlade s ustanovením § 167p v spojení s ustanovením § 106h zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) prvé kolo ponukového konania na speňaženie súboru hnuteľného majetku Úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 231/2021 pod značkou záznamu K065368 dňa 02.12.2021 v znení Doplnenia súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR č. 233/2021 pod značkou záznamu K66069 dňa 06.12.2021 pod súpisovou položkou majetku por. č. 5 až č. 2102 (ďalej len „Súpis všeobecnej podstaty“). Majetok speňažovaný v tomto ponukovom konaní sa predáva vcelku.

 

Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný súbor hnuteľného majetku Úpadcu zapísaný v Súpise všeobecnej podstaty, ktorý sa bude speňažovať v ponukovom konaní, pričom predmetom speňaženia je súbor hnuteľných vecí vcelku, a to nasledovných položiek:

 

(i)      Vlastné výrobky - súpisové položky majetku por. č. 5 až č. 32:

 

Súp. pol. por.

č.

Evidenčné číslo majetku

Popis majetku

 

Umiestnenie - v sídle úpadcu, č. skladu

 

Počet kusov

Súpisová hodnota v EUR

5.        

PPS108

559000683300

S2

19

20,33

6.        

PPS146

558002189000

S2

146,00

175,20

7.        

PPS147

558002615700

S2

32,00

0,06

8.        

PPS157

911911600000

S2

39,00

0,04

9.        

PPS168

559001127600

S2

83,00

41,50

10.    

PPS174

556186430000

S2

171,00

85,50

11.    

PPS176

557373430000

S2

90,00

45,00

12.    

PPS204

557560520000

S2

3,00

15,30

13.    

PPS214

588962000000

S2

55,00

0,06

14.    

PPS313

372962

S2

37,00

407,00

15.    

PPS321

911631632

S2

31,00

45,26

16.    

PPS322

91163164

S2

37,00

53,28

17.    

PPS323

01572-21019

S2

31,00

27,90

18.    

PPS328

14386585

S2

231,00

217,14

19.    

PPS302

620222

S2

27,00

181,17

20.    

PPS303

620225

S2

29,00

175,16

21.    

PPS315

629816

S2

21,00

26,04

22.    

PPS203

55754204

S2

27,00

13,50

23.    

PPS187

2245423-0210

S2

29,00

43,21

24.    

PPS129

2297007-0020

S2

141,00

118,44

25.    

PPS304

2766172

S2

16,00

118,72

26.    

Z100003

Rubíková korunka d195

S2

7,00

3,15

27.    

Z100005

Rubíková korunka d112

S2

25,00

7,50

28.    

Z100007

Rubíková korunka d245

S2

11,00

8,25

29.    

Z100011

Rubíková korunka d93

S2

7,00

2,63

30.    

Z100014

Rubíková korunka d175 bez záv.

S2

14,00

18,90

31.    

Z100027

Rubíková korunka d137 bez záv

S2

18,00

5,40

32.    

PPS301

384549

S2

10,00

220,30

 

(ii)    Hutný materiál - súpisové položky majetku por. č. 33 až č. 128:

 

Súp. Pol. por.

č.

Evidenčné číslo majetku

Popis majetku

 

Umiestnenie - v sídle úpadcu, č. skladu

 

Množstvo

 – v kg

Súpisová hodnota v EUR

33.    

M140302

TR KR 32x5

K01

5,70

2,82

34.    

M131240

KR 60

K01

391,00

64,52

35.    

M140148

6HR 41h11

K01

117,00

19,31

36.    

M140062

TR KR 88,9x4

K01

72,00

95,04

37.    

M131268

KR 45

K01

66,00

10,89

38.    

M131127

KR 70

K01

64,00

10,56

39.    

M140280

KR 65

K01

52,00

8,58

40.    

M140033

TR KR 32x5

K01

42,00

20,79

41.    

M131029

KR 85

K01

38,00

6,27

42.    

M131242

KR 55

K01

25,00

4,13

43.    

M140206

6HR 32h12

K01

17,00

2,81

44.    

M155088

KR 32h11

K01

16,00

2,64

45.    

M140260

6HR 24h11

K01

12,00

1,98

46.    

M155024

6HR 32h11

K01

12,00

1,98

47.    

M131260

KR 50

K01

12,00

1,98

48.    

M131101

KR 50

K01

11,00

1,82

49.    

M133024

6HR 22h11

K01

10,00

1,65

50.    

M131009

TR KR 88,9x8,8

K01

4,80

13,46

51.    

M140183

TR KR 15x3

K01

1,00

0,17

52.    

M140124

TR KR 76,1 x 6,3

K01

5,80

0,96

53.    

m155006

6HR14h11

K01

14,00

17,08

54.    

M140046

TR KR 50x7

K01

7,90

103,45

55.    

M2771

4HR 25

K01

28,60

21,92

56.    

m3112

4HR 32

K01

34,00

47,34

57.    

M140058

TR KR 70x7

K01

51,25

84,56

58.    

M2775

4HR 35

K01

38,40

49,43

59.    

M2746

KR 100

K01

54,00

49,70

60.    

M140075

TR KR 34x1,5

K01

6,00

0,99

61.    

M140044

TR KR 38x5

K01

6,00

3,96

62.    

M131114

KR 60

K01

5 630,00

928,95

63.    

M140095

TR KR 64x16

K01

2 597,00

428,51

64.    

M155029

KR 19 h11

K01

641,00

105,77

65.    

M2744

KR 85

K01

258,00

42,57

66.    

M141007

TR KR 52x8,5

K01

140,00

336,00

67.    

M197006

TR KR 25,3x3,15

K01

162,00

356,40

68.    

M197007

TR KR 19,3x3,1

K01

137,00

301,40

69.    

M131118

KR 65

K01

130,00

21,45

70.    

M155146

KR 115 kovana

K01

130,00

21,45

71.    

M2742

KR 70

K01

94,20

10,83

72.    

M131194

KR 130

K01

101,00

16,42

73.    

M197005

TR KR 23,3x2,9

K01

92,00

202,40

74.    

M2741

KR 55

K01

85,50

14,11

75.    

M2398

KR 170

K01

83,60

13,79

76.    

M140455

TR KR 88,9x6,3

K01

81,00

160,38

77.    

M136087

P 6

K01

63,00

10,40

78.    

M140149

KR 80

K01

60,60

10,00

79.    

M131152

KR 70

K01

60,00

9,90

80.    

M140064

TR KR 89x6,3

K01

58,00

114,84

81.    

M2759

KR 35

K01

45,00

7,43

82.    

M2743

KR 75

K01

23,35

3,85

83.    

M140093

TR KR 73x18

K01

36,00

5,94

84.    

M136112

P 6

K01

33,00

5,45

85.    

M2739

KR 40

K01

29,50

4,87

86.    

M140094

TR KR 76,1x6,3

K01

26,00

42,90

87.    

M131091

KR 40

K01

23,50

3,88

88.    

M140293

PLO 90x20

K01

20,00

3,30

89.    

M1600

TR KR 82,5 x 8

K01

19,50

45,05

90.    

M140306

KR 55

K01

18,00

2,97

91.    

M131057

KR 40

K01

15,00

17,37

92.    

M136109

P 35

K01

10,46

1,73

93.    

M155018

6HR 22h11

K01

13,80

2,28

94.    

M2734

KR 22

K01

13,40

2,21

95.    

M140281

KR 80

K01

12,00

1,98

96.    

M140197

6HR 19h11

K01

9,80

1,62

97.    

M1587

P 30

K01

7,40

1,22

98.    

M1684

KR 95

K01

6,60

1,09

99.    

M2749

TR KR 51 x 12,5

K01

6,20

11,25

100.                        

M2752

TR KR 95 x 14,2

K01

6,20

28,64

101.                        

M2754

TR KR 127 x 16

K01

5,30

37,60

102.                        

M2751

TR KR 89 x 16

K01

5,80

26,80

103.                        

M2755

TR KR 30 x 4

K01

2,70

1,12

104.                        

M140050

TR KR 38x5

K01

5,10

3,37

105.                        

M2748

TR KR 14 x 2

K01

4,90

0,41

106.                        

M2753

TR KR 60,3 x 4

K01

4,80

3,96

107.                        

M2731

KR 14

K01

4,58

0,76

108.                        

M2673

KR 14

K01

4,00

0,66

109.                        

M131501

KR 40  SaS Trinec

K01

4,00

0,66

110.                        

M140292

PLO 120x20

K01

4,00

0,66

111.                        

M140290

PLO 70x40

K01

4,00

0,66

112.                        

M1807

6HR32

K01

1,50

3,30

113.                        

M131050

KR 15h11

K01

1,70

0,28

114.                        

M2747

TR KR 108 x 14

K01

2,50

13,20

115.                        

M155034

KR 12h9

K01

2,00

0,33

116.                        

M131038

KR 10h11

K01

1,90

0,31

117.                        

M2671

KR 20

K01

1,60

0,26

118.                        

M140066

TR KR 8x2

K01

1,50

0,05

119.                        

M140106

TR KR 108x12,5

K01

1,20

5,74

120.                        

M131129

KR 70

K01

9,00

13,32

121.                        

M140414

KR 22

K01

77,00

1,96

122.                        

M3141

KR6h9

K01

0,50

1,39

123.                        

M3142

KR13h9

K01

2,00

2,82

124.                        

M134023

PLO 60 x100

K01

30,20

52,80

125.                        

M140165

4HR 60

K01

14,00

23,03

126.                        

M3124

TR KR 178 x 20

K01

1,00

103,91

127.                        

M3146

P 5

K01

40,00

47,57

128.                        

M140176

6HR 36

K01

18,00

25,69

 

(iii)   Komponenty - súpisové položky majetku por. č. 129 až č. 498:

 

Súp. pol.

por.

č.

Evidenčné číslo majetku

Popis majetku

 

Umiestnenie - v sídle úpadcu, č. skladu

 

Počet kusov

Súpisová hodnota v EUR

129.                        

4003380

Pružina v. 22

K03

71 218,00

2 136,54

130.                        

8114007

Matica M6

K03

6 362,00

63,62

131.                        

8117030

Podložka 8,4

K03

5 628,00

56,28

132.                        

8117004

Podložka 6,4

K03

4 318,00

129,54

133.                        

8129018

Krúžok poistný 13

K03

3 276,00

327,60

134.                        

5326155

O-krúžok 50,39x3,53

K03

3 028,00

3,03

135.                        

3002370N

Púzdro v.23

K03

2 651,00

31,81

136.                        

8117021

Podložka M8

K03

1 604,00

320,80

137.                        

8117002

Podložka 5

K03

1 685,00

33,70

138.                        

8136108

Valček ihlový 4x33,8 A

K03

1 484,00

148,40

139.                        

4004203N

Tryska D-1,05

K03

552,00

3,31

140.                        

8547003

Záslepka závitová M27x2

K03

1 366,00

1,37

141.                        

8121001

Klinec 2x5

K03

682,00

15,28

142.                        

8547011

Záslepka závitová M12x1

K03

1 217,00

36,51

143.                        

8117013

Podložka M6

K03

310,00

2,03

144.                        

4004170

Držiak v.20,22

K03

1 121,00

82,08

145.                        

5326006

O-krúžok 40,87x3,53

K03

972,00

1,94

146.                        

4008890

Držiak v.23

K03

874,00

64,92

147.                        

8114002

Matica M5

K03

953,00

28,59

148.                        

8136103

Valček ihlový 3x17,8 A

K03

925,00

0,93

149.                        

4004630

Pružina v.20 GTN4-00463

K03

846,00

9,31

150.                        

5326011

O-krúžok 69,52x2,62

K03

776,00

2,33

151.                        

8117005

Podložka 10,5

K03

160,00

2,79

152.                        

8129042

Krúžok poistný 16

K03

463,00

10,90

153.                        

4003503

Podložka h 0,5

K03

572,00

1,14

154.                        

8129019

Krúžok poistný drotený 18

K03

508,00

50,80

155.                        

4003210

Pruzina bloku valcov

K03

491,00

3,93

156.                        

5326091

O-krúžok 12x1,5

K03

485,00

14,55

157.                        

8111161

Závlačka 4x45

K03

322,00

6,44

158.                        

4003920N

Článok v.20-23

K03

429,00

12,87

159.                        

40043013

Štítok GTN HYDRAULICS a.s.

K03

452,00

1,36

160.                        

4003740

Objímka pridržia. v.22 v.23

K03

32,00

9,60

161.                        

4004500

Kolík pružný 3x25

K03

258,00

5,16

162.                        

8117015

Podložka M12

K03

399,00

5,08

163.                        

8129016

Krúžok 16

K03

313,00

31,30

164.                        

3001000N

Doska ventil.pravá v.20

K03

306,00

60,59

165.                        

4012820

Pružina v.23

K03

265,00

0,53

166.                        

5336410

Zátka prepravná 68x26 DN25

K03

300,00

2,70

167.                        

4003370

Pružina bloku valcov v.22

K03

266,00

2,13

168.                        

5326149

O-krúžok 55,25x2,62

K03

287,00

0,57

169.                        

8114010

Matica M6

K03

254,00

2,54

170.                        

8193256

Krúžok tesniaci 12x18

K03

240,00

0,24

171.                        

8129004

Krúžok poistný 22

K03

239,00

23,90

172.                        

5336073

G-rotor H 05029-LTR

K03

233,00

11,42

173.                        

4008530

Pružina tanierová; 3K-033

K03

231,00

11,78

174.                        

5326133

O-krúžok 17,13x2,62

K03

231,00

0,23

175.                        

8117008

Podložka M10

K03

230,00

2,30

176.                        

4004470

Krúžok poistný

K03

227,00

0,68

177.                        

8193047

Krúžok tesniaci 14x18

K03

224,00

0,22

178.                        

4012780N

Držiak v.033

K03

210,00

1,89

179.                        

5315001

Pružina tlačná 0400x036x0087

K03

207,00

0,41

180.                        

5326100

O-krúžok 13,47x2,08

K03

199,00

0,40

181.                        

8193002

Krúžok tesniaci 12x16

K03

201,00

0,20

182.                        

8547006

Záslepka závitová M18x1,5

K03

190,00

0,19

183.                        

5326098

O-krúžok 11,1x1,78

K03

186,00

0,19

184.                        

4003200

Pružina v. 20

K03

182,00

0,36

185.                        

4017640N

Pružina

K03

181,00

0,18

186.                        

4017530

Tesnenie

K03

179,00

0,36

187.                        

4003670

Tesnenie 0,1-prírubový čap v.2

K03

135,00

43,07

188.                        

8136017

Gulička 5-40

K03

174,00

17,40

189.                        

4004070

Pružina v. 22

K03

152,00

3,04

190.                        

4004302

Štítok výrobný 'GTN Hydraulics, AHP 4-00430/2

K03

166,00

0,50

191.                        

5326076

O-krúžok 12,42x1,78

K03

155,00

4,20

192.                        

8547005

Záslepka závitová M14x1,5

K03

164,00

0,16

193.                        

4004210

Matica   /d-1/4 UNC/

K03

440,00

4,42

194.                        

5326012

O-krúžok 72,62x3,53

K03

154,00

0,46

195.                        

4009551

Podložka h 0,1

K03

96,00

17,62

196.                        

5326110

Krúžok oporný 21,11x2,18

K03

145,00

1,74

197.                        

4001870

Pružina tlačná skup.22,23, AHP 4-00187

K03

64,00

0,45

198.                        

8192018

O-krúžok 38x2

K03

139,00

0,14

199.                        

5326060

O-krúžok 17x2

K03

38,00

3,18

200.                        

3001160

Ventil spätný DHP302 327

K03

609,00

629,70

201.                        

4004250

Tesnenie

K03

6,00

2,35

202.                        

5336353

G-rotor 12159 x 21.98

K03

127,00

37,85

203.                        

4010670

Pružina tlačná servovalec 3K

K03

123,00

1,60

204.                        

5311100

Matica tesniaca M8

K03

95,00

0,38

205.                        

8121003

Kolík valcový 5x14

K03

118,00

29,50

206.                        

5326016

O-krúžok 82,27x1,78

K03

117,00

0,35

207.                        

4006690

Tesnenie 3K-090

K03

116,00

1,62

208.                        

8192026

O-krúžok 93 x 1,6

K03

114,00

0,34

209.                        

5326137

O-krúžok 126,76x1,78

K03

112,00

0,11

210.                        

2000880N

Hriadel z/23,m 16/32

K03

81,00

32,40

211.                        

4008540

Pružina bloku valcov 3K-119

K03

106,00

2,65

212.                        

4009553

Podložka h 0,5

K03

106,00

0,21

213.                        

5326052

O-krúžok 19,18x2,46

K03

125,00

5,11

214.                        

8121039

Kolík valcový 6x14

K03

105,00

0,21

215.                        

4004560

Expander 09 šálka

K03

105,00

1,05

216.                        

4004230

Tesnenie

K03

68,00

87,04

217.                        

4005960

Tesnenie

K03

14,00

8,89

218.                        

4003490

O-krúžok 14x1,78

K03

133,00

27,77

219.                        

4004180

Pružina

K03

1 220,00

199,50

220.                        

5336360

Prípojka stavit XDWM NW 03HS

K03

99,00

5,64

221.                        

Z110519

Pružina d9x1-20

K03

98,00

0,49

222.                        

8121055

Kolík 6x24

K03

96,00

0,10

223.                        

8129024

Krúžok poistný 32

K03

95,00

9,50

224.                        

4013570

Pružina tlačná 3K-10-033

K03

94,00

3,57

225.                        

5326173

O-krúžok 17,16x1,78

K03

93,00

0,09

226.                        

5326028

O-krúžok 23,81x2,62

K03

90,00

0,09

227.                        

8129040

Krúžok poistný 16

K03

70,00

0,07

228.                        

8136019

Gulička 15,875 (5/8")

K03

90,00

0,18

229.                        

5326080

O-krúžok 39,34x2,62

K03

27,00

2,47

230.                        

5326049

O-krúžok 22,5x3,25

K03

91,00

15,74

231.                        

4009480

Tesnenie 3K-119

K03

88,00

1,06

232.                        

5326084

O-krúžok 8,2x1,5

K03

88,00

0,09

233.                        

8136008

Gulička 4-40

K03

88,00

8,80

234.                        

4003230N

Tanier pružiny v.20

K03

87,00

1,13

235.                        

4004060

Pružina v. 22

K03

76,00

0,91

236.                        

5326068

O-krúžok 26,59x2,95

K03

122,00

12,25

237.                        

4009460

Tesnenie

K03

84,00

1,60

238.                        

4004190

Tesnenie-zadné veko v.22

K03

27,00

11,69

239.                        

5336344

G-rotor 12159 x 0.4213

K03

82,00

23,62

240.                        

5326013

O-krúžok 75,8x3,53

K03

172,00

11,90

241.                        

5326154

O-krúžok 63,17x2,62

K03

125,00

13,70

242.                        

5326113

O-krúžok 21,95 x 1,78

K03

173,00

4,77

243.                        

8193275

Krúžok tesniaci 12x8

K03

74,00

2,22

244.                        

4004654

Tesnenie 0,2-prírubový čap v.2

K03

69,00

0,35

245.                        

5326035

O-krúžok 54x1

K03

73,00

2,19

246.                        

5326156

O-krúžok 32,92x3,53

K03

64,00

0,26

247.                        

8121058

Kolík 8x28

K03

73,00

0,07

248.                        

5326141

O-krúžok 20,29x2,62

K03

146,00

7,78

249.                        

4003501

Podložka h 0,1

K03

16,00

2,65

250.                        

5326117

O-krúžok 49x1,5

K03

71,00

0,07

251.                        

5326010

O-krúžok 64,77x2,62

K03

70,00

0,07

252.                        

5336394

Štítok POPROX

K03

70,00

0,28

253.                        

8129023

Krúžok poistný 25

K03

70,00

7,00

254.                        

8193271

O-krúžok 23,47x2,95

K03

70,00

0,14

255.                        

8547001

Záslepka závitová M12x1,5

K03

70,00

0,07

256.                        

3001380

Pružina skrutná; v.20-24

K03

69,00

0,83

257.                        

4023671

Štítok PV 3K50010-úprava; 3K-5

K03

69,00

0,21

258.                        

4009574

Tesnenie 0,2

K03

16,00

3,63

259.                        

4028540

Štítok AHP-HARMANER HIDROLINK

K03

65,00

0,20

260.                        

5326135

O-krúžok 101,34x1,78

K03

64,00

0,45

261.                        

8129011

Krúžok poistný 62

K03

60,00

0,12

262.                        

4003260N

Tanier pružiny; v.20

K03

64,00

0,32

263.                        

4009575

Tesnenie 0,5-prírubový čap v.2

K03

14,00

10,92

264.                        

4012810

Kolík; veľ.23

K03

64,00

0,26

265.                        

5326067

O-krúžok 36,27x1,78

K03

64,00

0,13

266.                        

8136001

Gulička 4,762 -100 (3/16")

K03

63,00

6,30

267.                        

4003651

Podložka 0,1

K03

62,00

0,19

268.                        

4011330

Tesnenie HG 3K-052

K03

60,00

0,78

269.                        

8193202

Krúžok tesniaci 55 x 3

K03

60,00

0,06

270.                        

4004480

Zátka pl.d-6/10-3K

K03

59,00

1,77

271.                        

4011540

Tesnenie 3K-070

K03

59,00

0,83

272.                        

4009550

Podložka 0,3

K03

27,00

0,05

273.                        

5326018

O-krúžok 94,84x3,53

K03