Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – nákladné motorové vozidlo - dňom 09.06.2022

 

Správca úpadcu GSL – Co, s.r.o. v konkurze, so sídlom Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 43 999 239, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 19748/P (ďalej len „Úpadca“), vyhlasuje dňom 09.06.2022, na základe uloženého záväzného pokynu príslušného orgánu, druhé kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku Úpadcu, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu v rámci doplnenia súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu a zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 113/2019 pod značkou záznamu K050899 dňa 13.06.2019, pod súpisovou položkou por. č. 66 (motorové vozidlo).

 

Predmet speňaženia:

 

Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný hnuteľný majetok Úpadcu:

 

Súpisová položka majetku por. č. 66: Hnuteľná vec: nákladné motorové vozidlo zn. IVECO DAILY 65C/65C18/-, VIN: ZCFC65D0005644049, EČV: SL 459AP, farba: biela, stav: jazdené, rok výroby: 2006, druh paliva: nafta motorová; Súpisová hodnota (aj mena): 8.668,22 EUR (ďalej len „Predmet speňaženia“). Vozidlo je toho času nepojazdné.

 

Spôsob speňaženia:

 

Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).

 

Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia podľa tohto pokynu sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve, pričom Predmet speňaženia správca prenechá víťazným záujemcom ako stojí a leží.

 

V prípade, že sa v druhom kole ponukového konania Predmet speňaženia nespeňaží, správca v súlade s uloženým záväzným pokynom zorganizuje tretie kolo, prípadne ďalšie, až do doby, kým nedôjde k speňaženiu Predmetu speňaženia alebo kým príslušný orgán neudelí správcovi iný záväzný pokyn na speňaženie tohto majetku.

 

Vyhlásenie ponukového konania:

 

Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na internetovom portáli správcu www.irkr.sk. Zároveň správca zverejnil na internetových portáloch www.autobazar.sk a www.bazos.sk inzerciu s odkazom na oznámenie na webovom sídle správcu.

 

Podmienky ponukového konania:

 

Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie, a to telefonicky  na tel. čísle: +421 908 989 977 alebo e-mailom: presov@irkr.sk.

 

Ponuka záujemcu musí byť datovaná a obsahovať označenie a podpis záujemcu, ktorý ponuku predkladá, označenie Predmetu speňaženia (označenie motorového vozidla), na ktorý sa ponuka vzťahuje a kúpnu cenu, ktorú záujemca za nadobudnutie Predmetu speňaženia ponúka.

 

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia vo výške 500,- Eur, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk v danom kole ponukového konania, t. j. najneskôr dňa 28.06.2022.

 

Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.

 

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak

 

i.                    ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo

ii.                  záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo

iii.                víťazná ponuka nebola schválená príslušným orgánom.

 

Kúpna cena:

 

O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia. Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia bez možnosti jej odmietnutia a túto predložiť príslušnému orgánu na schválenie.

 

V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli Správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie Správcu doručená najskôr.

 

Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania, sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK03 0900 0000 0051 4696 8359, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. (ďalej len „Účet“).

 

Vyhodnotenie ponukového konania:

 

Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku za Predmet speňaženia, ku ktorému bola v príslušnom kole ponukového konania doručená ponuka, správca predloží príslušnému orgánu na schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety. Príslušný orgán schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu do desiatich (10) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, ak príslušný orgán víťaznú ponuku v druhom kole ponukového konania neschváli, správca zorganizuje tretie, prípadne ďalšie kolá, kým nedôjde k speňaženiu Predmetu speňaženia.

 

Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena  za Predmet speňaženia.

 

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli Príslušný orgán, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu ponúknutú za Predmet speňaženia zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi Správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.

 

Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami podľa predchádzajúceho odseku alebo v lehote stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať, pričom predmetom speňaženia bude ten predmet speňaženia, ktorý mal byť predaný na základe tejto kúpnej zmluvy.

 

Úspešný záujemca nadobudne Predmet speňaženia nezaťažený zabezpečovacím právom v súlade s ust. § 93 ods. 2 ZKR.

 

Záverečné ustanovenia:

 

Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

 

Správca je kedykoľvek v priebehu ponukového konania oprávnený aj bez uvedenia dôvodu zrušiť prebiehajúce kolo ponukového konania.

 

Ponuky v druhom kole ponukového konania je potrebné adresovať na adresu sídla správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť fyzicky správcovi doručená najneskôr do dňa 28.06.2022 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – GSL – Co, s.r.o. v konkurze – PREDAJ HNUTEĽNÉHO MAJETKU – VOZIDLO IVECO“.

 

Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky ponukového konania alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

 


Spät na oznamy