Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu "Nadácia Republika Východ" – súbor pohľadávok

 

Predmet speňaženia:

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. ako správca úpadcu "Nadácia Republika Východ", so sídlom Popradská 64/I, 040 11 Košice - Západ, IČO: 50 397 605 (ďalej len „Úpadca“), na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov, veriteľa HELICOL s.r.o., so sídlom Pražská 11, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 689 791 ako príslušného orgánu, vyhlasuje dňom 08.12.2021 prvé kolo ponukového konania na speňaženie nasledovného majetku Úpadcu – súboru pohľadávok:

 

1.       Peňažná pohľadávka: DlžníkIng. Ivan Roháč, Moravská 55, Košice. Právny dôvod vzniku: bližšie opísaný v rámci zverejnenia súpisu majetku. Celková suma (aj mena): 8.923,98 Eur. Súpisová hodnota (aj mena): 8.923,98 Eur. Zaradená do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR č. 28/2020 pod značkou záznamu K012752 dňa 11.02.2020 ako súpisová položka majetku por. č. 2.

 

2.       Peňažná pohľadávka: Dlžník: Ing. Ivan Roháč, Moravská 55, KošicePrávny dôvod vzniku: bližšie opísaný v rámci zverejnenia súpisu majetku. Celková suma (aj mena): 19.745,26 Eur. Súpisová hodnota (aj mena): 1.974,53 Eur. Zaradená do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu zverejneného ako doplnenie súpisu v Obchodnom vestníku MS SR č. 221/2020 pod značkou záznamu K083019 dňa 16.11.2020 ako súpisová položka majetku por. č. 3.  

 

3.       Peňažná pohľadávka: DlžníkNOVPLAST s.r.o. v likvidácii, so sídlom Drotárska cesta 4, 811 02 Bratislava, IČO: 36 607 380Právny dôvod vzniku: bližšie opísaný v rámci zverejnenia súpisu majetku. Celková suma (aj mena): 7.000 Eur. Súpisová hodnota (aj mena): 350,00 Eur. Zaradená do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu zverejneného ako doplnenie súpisu v Obchodnom vestníku MS SR č. 221/2020 pod značkou záznamu K083019 dňa 16.11.2020 ako súpisová položka majetku por. č. 4.   

 

4.       Peňažná pohľadávka: DlžníkMERKOFIN s.r.o. (t.č. pod obchodným menom IT UNITED Slovakia s. r. o.), so sídlom Mikovíniho 28/22, 040 11 Košice, IČO: 36 586 056Právny dôvod vzniku bližšie opísaný v rámci zverejnenia súpisu majetku. Celková suma (aj mena): 410.924,64 Eur. Súpisová hodnota (aj mena): 12.327,74 Eur. Zaradená do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu zverejneného ako doplnenie súpisu v Obchodnom vestníku MS SR č. 221/2020 pod značkou záznamu K083019 dňa 16.11.2020 ako súpisová položka majetku por. č. 5.   

 

5.       Peňažná pohľadávka: DlžníkIng. Marek Štetina, Moravská 55, KošicePrávny dôvod vzniku bližšie opísaný v rámci zverejnenia súpisu majetku. Celková suma (aj mena): 407.407,40 Eur. Súpisová hodnota (aj mena): 4.074,40 Eur. Zaradená do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu zverejneného ako doplnenie súpisu v Obchodnom vestníku MS SR č. 238/2020 pod značkou záznamu K089147 dňa 10.12.2020 ako súpisová položka majetku por. č. 6.

 

6.       Peňažná pohľadávka: DlžníkNN Životná poisťovňa, a.s., so sídlom Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 691 999Právny dôvod vzniku: bližšie opísaný v rámci zverejnenia súpisu majetkuCelková suma (aj mena): 20.000,00 Eur. Súpisová hodnota (aj mena): 200,00 Eur. Zaradená do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu zverejneného ako doplnenie súpisu v Obchodnom vestníku MS SR č. 58/2021 pod značkou záznamu K014486 dňa 25.03.2021 ako súpisová položka majetku por. č. 9.

 

(uvedené peňažné pohľadávky Úpadcu pod por. č. 1 až por. č. 6 spolu ako „Pohľadávky“).

 

Pohľadávky sa v ponukovom konaní speňažujú ako súbor majetku Úpadcu. Celková súpisová hodnota Pohľadávok predstavuje v súčte sumu 27.850,65 Eur.

 

Listom zo dňa 09.11.2021 zástupca veriteľov HELICOL s.r.o. ako príslušný orgán v zmysle ustanovenia § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Pohľadávok (oznam o uložení pokynu Správca zverejnil v Obchodnom vestníku MS SR č. 218/2021 pod zn. záznamu K060766 dňa 12.11.2021) za nasledovných podmienok:

 

Spôsob speňaženia:

 

Správca speňažuje Pohľadávky ako jeden súbor majetku Úpadcu v tomto ponukovom konaní, ktoré organizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR.

 

Na zmluvu, ktorou správca speňaží Pohľadávky v rámci tohto ponukového konania sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) o postúpení pohľadávky.

 

Podmienky ponukového konania:

 

Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na internetovom portáli správcu www.irkr.sk v sekcii Oznamy. Zároveň správca zverejnil na internetovom portáli www.bazos.sk inzerciu s odkazom na oznámenie na webovom sídle správcu.

 

Lehota na doručenie ponuky je pätnásť (15) kalendárnych dní od vyhlásenia príslušného kola ponukového konania.

 

Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie (k Pohľadávkam, k vyhlásenému ponukovému konaniu) telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: presov@irkr.sk

 

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je predloženie písomnej ponuky, v ktorej bude obsiahnutá (i) identifikácia záujemcu, vlastnoručný podpis záujemcu alebo osoby oprávnenie konať v jeho mene a uvedenie kontaktných údajov a (ii) zloženie zábezpeky vo výške 2.000,- Eur na ponúknutú odplatu za Pohľadávky, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK58 0900 0000 0051 7376 4298, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. najneskôr dňa 22.12.2021.

 

Záujemca doručením ponuky správcovi do ponukového konania vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok odplaty za Pohľadávky a/alebo (b) uzavrieť zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.

 

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak

(i)                 ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo

(ii)               záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo

(iii)             víťazná ponuka nespĺňala podmienky ponukového konania alebo nebola schválená Príslušným orgánom.

 

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene (po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v príslušnom kole ponukového konania), sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

 

V prípade, ak v čase do dňa vyhlásenia ponukového konania na speňaženie Pohľadávok dôjde k zaplateniu niektorej z pohľadávok tvoriacich Pohľadávky (súbor majetku), táto už nebude predmetom speňaženia v ponukovom konaní, resp. nebude predmetom speňaženia v rozsahu, v akom zanikne splnením.

 

V prípade, ak v čase odo dňa vyhlásenia ponukového konania do dňa uzatvorenia zmluvy dôjde k zaplateniu niektorej z pohľadávok tvoriacich Pohľadávky (súbor majetku), uspokojená pohľadávka už nebude predmetom postúpenia, pričom správca túto skutočnosť oznámi víťaznému záujemcovi najneskôr jeden pracovný deň pred dohodnutým termínom uzatvorenia zmluvy. Víťazný záujemca môže z uvedeného dôvodu odmietnuť uzatvorenie zmluvy.

 

Odplata:

 

O víťazstve v prvom kole ponukového konania rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Pohľadávky, ktorá podlieha schváleniu Príslušného orgánu s tým, že ponuka na odplatu (kúpnu cenu) v prvom kole ponukového konania nesmie byť nižšia ako 100 % súpisovej hodnoty Pohľadávok (27.850,65 Eur).

 

V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za Pohľadávky, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.

 

Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu: v tvare IBAN: SK58 0900 0000 0051 7376 4298, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. (ďalej len „Účet”).

 

Príslušný orgán a Správca majú právo odmietnuť neprimerane nízku ponuku a zároveň má Príslušný orgán ako aj Správca právo odmietnuť všetky predložené ponuky aj bez uvedenia dôvodu.

 

Vyhodnotenie ponukového konania:

 

Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (5) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca predloží Príslušnému orgánu víťaznú ponuku na schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. Príslušný orgán schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu do desiatich (10) pracovných dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, ak Príslušný orgán víťaznú ponuku v prvom kole ponukového konania neschváli, Správca ďalšie kolo ponukového konania, kým nedôjde k speňaženiu Pohľadávok ako súboru majetku Úpadcu.

 

Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Pohľadávky, ktorá podlieha schváleniu Príslušného orgánu s tým, že ponuka na odplatu (kúpnu cenu) v prvom kole ponukového konania nesmie byť nižšia ako 100 % súpisovej hodnoty Pohľadávok (27.850,65 Eur).

 

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli Príslušný orgán, správca vyzve na uzatvorenie zmluvy pod podmienkou, že odplatu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní a dlhšia ako 30 (tridsať) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.

 

Ak úspešný záujemca odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania alebo v lehote stanovenej správcom neuzavrie zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.

 

Záverečné ustanovenia:

 

Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

 

Ponuky záujemcov o Pohľadávky v prvom kole vyhláseného ponukového konania je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu – I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť fyzicky doručená najneskôr do dňa 22.12.2021 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s výrazným nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANIE“ a nápisom „"Nadácia Republika Východ" – PREDAJ SÚBORU POHĽADÁVOK“.

 

Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky ponukového konania vrátane minimálnej ponuky na odplatu alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

 

Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

 

 


Spät na oznamy