Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – motorové vozidlo – dňom 01.10.2021

 

Predmet speňaženia:

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S1436 ako správca úpadcu EDEM, s.r.o., so sídlom Družstevná 2219, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 415 847, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 14659/L, vyhlasuje dňom 01.10.2021 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu (ďalej len „Príslušný orgán“) prvé kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 248/2019 pod značkou záznamu K111329 dňa 27.12.2019 pod súpisovou položkou majetku por. č. 3 (ďalej len „Súpis všeobecnej podstaty“).

 

Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný hnuteľný majetok úpadcu zapísaný v Súpise všeobecnej podstaty, a to:

 

(i)     Nákladný automobil značky ŠKODA FABIA 6Y SEAZQX01FM5, farba vozidla: modrá, VIN: TMBJY16Y254261405, EČ: LM006BA, rok výroby: 2005, počet najazdených kilometrov: 183 278 km; stav: opotrebované a primerané veku, súpisová hodnota (aj mena): 300,- EUR

 

(ďalej len ako „Predmet speňaženia“).

 

Spôsob speňaženia:

 

Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) za podmienok stanovených nižšie.

 

Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia
§ 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve, pričom Predmet speňaženia správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.

 

Vyhlásenie ponukového konania:

 

Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a internetovom portáli správcu www.irkr.sk v sekcii Oznamy. Zároveň správca zverejnil na internetovom portáli www.autobazar.eu inzerciu s odkazom na oznámenie na webovom sídle správcu.

 

Lehota na doručenie ponuky je pätnásť (15) kalendárnych dní od vyhlásenia príslušného kola ponukového konania.

 

Predmet speňaženia je toho času umiestnený na adrese Nová 384/102, 032 02 Závažná Poruba. Za účelom obhliadky Predmetu speňaženia je potrebné kontaktovať správcu e-mailom na   zilina@irkr.sk najmenej dva (2) pracovné dni vopred s uvedením svojich kontaktných údajov (meno, priezvisko, telefónne číslo).

 

Podmienky ponukového konania:

 

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je (i) doručenie písomnej záujemcom vlastnoručne podpísanej ponuky v lehote na predkladanie ponúk, v ktorej bude identifikovaný záujemca (predkladateľ ponuky) a v ktorej budú uvedené kontaktné údaje záujemcu (tel. č. a e-mail), za súčasného splnenia podmienky minimálnej výšky kúpnej ceny určenej pre príslušné kolo ponukového konania a (ii) zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 15.10.2021 do 16:00 hod., v nasledovnej výške:

 

70,- Eur za Predmet speňaženia.

 

Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.

 

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak

 

(i)                 ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo

(ii)               záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť.

 

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

 

Kúpna cena:

 

O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia, za predpokladu, ak bude súčasne splnená podmienka minimálnej výšky  kúpnej ceny za Predmet speňaženia stanovená pre príslušné kolo ponukového konania.

 

V prvom kole ponukového konania je minimálna kúpna cena za Predmet speňaženia stanovená vo výške 100% súpisovej hodnoty Predmetu speňaženia, zapísanej v súpise majetku, t.j. minimálna kúpna cena v prvom kole ponukového konania za Predmet speňaženia je stanovená vo výške 300,- Eur.

 

V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.

 

Za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyhláseného kola ponukového konania, vrátane  predpokladu splnenia podmienky minimálnej výšky kúpnej ceny určenej pre dané kolo vyhláseného ponukového konania na speňaženie Predmetu speňaženia (v prvom kole ponukového konania je minimálna kúpna cena za Predmet speňaženia stanovená vo výške 300,- Eur) a zloženia zábezpeky (suma zábezpeky vo výške 70,- Eur; zábezpeka sa započítava do kúpnej ceny), správca prijme najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Vozidlo a túto vyhodnotí ako víťaznú. Víťaznú ponuku správca oznámi Príslušnému orgánu.

 

Účtom pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK07 1100 0000 0029 2083 8382, vedený v Tatra banka, a. s. (ďalej len „Účet“).

 

Vyhodnotenie ponukového konania:

 

Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku správca oznámi Príslušnému orgánu do troch (3) pracovných dní od vyhodnotenia ponúk.

 

Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia za splnenia podmienky minimálnej výšky kúpnej ceny určenej pre prvé kolo ponukového konania (minimálna výška kúpnej ceny predstavuje 300,- Eur).

 

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania, t.j. ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.

 

Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania alebo v lehote stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.

 

Záverečné ustanovenia:

 

Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení ObchZ.

 

Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: zilina@irkr.sk.  

 

Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do 15.10.2021 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – EDEM, s.r.o. – PREDAJ HNUTEĽNÉHO MAJETKU“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

 

 

 


Spät na oznamy