Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – motorové vozidlo – dňom 16.08.2021

 

Predmet speňaženia:

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S1436 ako správca úpadcu Saja Cargo s.r.o., so sídlom Závodská cesta 2945, 010 01 Žilina, IČO: 50 063 774, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 66200/L, vyhlasuje dňom 16.08.2021 na základe záväzného pokynu veriteľského výboru ako príslušného orgánu (ďalej len „Príslušný orgán“) prvé kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 246/2020 pod značkou záznamu K091271 dňa 22.12.2020 pod súpisovou položkou majetku por. č. 4 (ďalej len „Súpis všeobecnej podstaty“).

 

Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný hnuteľný majetok úpadcu zapísaný v Súpise všeobecnej podstaty, a to:

 

(i)     Súpisová položka majetku por. č. 4: Hnuteľná vec: Osobné vozidlo značky Hyundai i30, farba vozidla: biela, VIN: TMAD351UAEJ228672, EČ: ZA185HV, identifikačné číslo motora (typ): B5D51, rok prvej registrácie vozidla: 2014, počet najazdených kilometrov: 190.000 km; stav opotrebovanosti: zodpovedá veku a množstvu najazdených kilometrov, súpisová hodnota (aj mena): 5.700,- EUR

 

(ďalej len ako „Predmet speňaženia“).

 

Dňa 02.08.2021 Príslušný orgán uložil správcovi formou písomného hlasovania per rollam záväzný pokyn na speňaženie Predmetu speňaženia za nasledovných podmienok:

 

Spôsob speňaženia:

 

Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) za podmienok stanovených nižšie.

 

Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia
§ 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve, pričom Predmet speňaženia správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.

 

Vyhlásenie ponukového konania:

 

Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na internetovom portáli správcu www.irkr.sk. Zároveň správca zverejní na internetových portáloch www.autobazar.eu a www.bazos.sk inzerciu s odkazom na oznámenie na webovom sídle správcu.

 

Lehota na doručenie ponuky je pätnásť (15) kalendárnych dní od vyhlásenia príslušného kola ponukového konania.

 

Podmienky ponukového konania:

 

Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom: zilina@irkr.sk.

 

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je (i) doručenie písomnej záujemcom vlastnoručne podpísanej ponuky v lehote na predkladanie ponúk, v ktorej bude identifikovaný záujemca (predkladateľ ponuky) a v ktorej budú uvedené kontaktné údaje záujemcu (tel. č. a e-mail) a (ii) zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 30.08.2021 do 16:00 hod., v nasledovnej výške:

 

500,- Eur za Predmet speňaženia.

 

Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.

 

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak

 

(i)                 ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo

(ii)               záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo

(iii)             víťazná ponuka nebola schválená Príslušným orgánom.

 

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

 

Kúpna cena:

 

O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia.

 

V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.

 

Za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyhláseného kola ponukového konania, vrátane zloženia zábezpeky, správca prijme najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia a túto správca predloží Príslušnému orgánu na schválenie.

 

Účtom úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK20 1100 0000 0029 4301 4482, vedený v Tatra banka, a. s. (ďalej len „Účet”).

 

Vyhodnotenie ponukového konania:

 

Ponukové konanie vyhodnotí správca do piatich (5) pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku správca predloží Príslušnému orgánu do troch (3) pracovných dní od vyhodnotenia ponúk na schválenie. Príslušný orgán schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu do desiatich (10) dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že lehota uvedená v predchádzajúcej vete tohto bodu márne uplynie, má sa za to, že Príslušný orgán predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.

 

Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia.

 

Príslušný orgán má právo odmietnuť najvyššiu ponuku bez uvedenia dôvodu. V prípade neschválenia víťaznej ponuky Príslušným orgánom je správca povinný organizovať ďalšie kolo ponukového konania.

 

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania, t.j. ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.

 

Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania uvedenými vyššie alebo v lehote stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.

 

Záverečné ustanovenia:

 

Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení ObchZ.

 

Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: zilina@irkr.sk.  

 

Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do 30.08.2021 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – Saja Cargo s.r.o. – PREDAJ HNUTEĽNÉHO MAJETKU“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

 

Správca si vyhradzuje právo príslušné kolo ponukového konania kedykoľvek zrušiť.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

 

 

 


Spät na oznamy