Vyhlásenie 4. kola ponukového konania na speňaženie súboru hnuteľného majetku úpadcu SK – METAL, s.r.o. v konkurze

 

Predmet speňaženia:

 

Správca I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. úpadcu SK – METAL, s.r.o., so sídlom Kukučínova 2790, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 433 128, na základe záväzného pokynu príslušného orgánu vyhlasuje dňom 20.04.2021 štvrté kolo ponukového konania na speňaženie nasledovného súboru hnuteľného majetku Úpadcu:

 

  1. Hnuteľná vec: Popis: Striekacie zariadenie, Dátum zaradenie do evidencie: 21.08.2006; Obstarávacia cena: 3.110,27 Eur; Stav: opotrebované používaním; Súpisová hodnota (aj mena): 330,- Eur.
  2. Hnuteľná vec: Popis: Kopírka + kryt + tač. karta, Dátum zaradenie do evidencie: 21.03.2007; Obstarávacia cena: 1.376,29 Eur; Stav: opotrebované používaním; Súpisová hodnota (aj mena): 30,- Eur.
  3. Hnuteľná vec: Popis: Polypropylénová nádrž, Dátum zaradenie do evidencie: 26.10.2006; Obstarávacia cena: 2.057,36 Eur; Stav: opotrebovaná používaním; Súpisová hodnota (aj mena): 200,- Eur.
  4. Hnuteľná vec: Popis: Lakovacia stena, Dátum zaradenie do evidencie: 08.06.2006; Obstarávacia cena: 8.241,59 Eur; Stav: opotrebovaná používaním; Súpisová hodnota (aj mena): 850,- Eur.

(ďalej uvedené hnuteľné veci pod por. č. 1 až por. č. 4 spolu ako „Hnuteľný majetok“).

 

Hnuteľný majetok sa v ponukovom konaní speňažuje ako súbor majetku.

 

Správca zapísal Hnuteľný majetok do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 98/2020 pod značkou záznamu K040857 dňa 25.05.2020 ako doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku pod súpisovou položkou majetku por. č. 3 až por. č. 6. Celková súpisová hodnota Hnuteľného majetku podľa odhadu Správcu predstavuje sumu 1.410,- Eur.

 

Na zasadnutí konanom dňa 30.06.2020 (písomné hlasovanie) veriteľský výbor Úpadcu ako príslušný orgán (ďalej len „Príslušný orgán“) (zápisnica zverejnená v Obchodnom vestníku MS SR č. 127/2020 pod značkou záznamu K051933 dňa 03.07.2020) uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Hnuteľného majetku za nasledovných podmienok:

 

Spôsob speňaženia:

 

Správca speňaží Hnuteľný majetok v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).

 

Na zmluvu, ktorou správca speňaží Hnuteľný majetok v tomto ponukovom konaní sa bude primerane vzťahovať ustanovenie § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve, pričom Hnuteľný majetok Správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.

 

Podmienky ponukového konania:

 

 

Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na internetovom portáli správcu www.irkr.sk v sekcii Oznamy. Zároveň správca zverejnil na internetovom portáli www.bazos.skwww.inzercia.sk inzerciu s odkazom na oznámenie na webovom sídle správcu.

 

Lehota na doručenie ponuky je pätnásť (15) dní od vyhlásenia príslušného kola ponukového konania.

 

Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie (k Hnuteľnému majetku, k vyhlásenému ponukovému konaniu) telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: zilina@irkr.sk.  

 

Hnuteľný majetok je toho času umiestnený v budove v sídle Úpadcu na adrese Kukučínova 2790, 024 01 Kysucké Nové mesto. Na požiadanie správca poskytne záujemcom prostredníctvom e-mailu fotodokumentáciu speňažovaného Hnuteľného majetku v tomto ponukovom konaní. Za účelom dojednania obhliadky Hnuteľného majetku je potrebné kontaktovať správcu e-mailom na zilina@irkr.sk najmenej tri pracovné dni vopred s uvedením svojich kontaktných údajov (meno, priezvisko, telefónne číslo).

 

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je predloženie písomnej ponuky, v ktorej bude obsiahnutá (i) identifikácia záujemcu, vlastnoručný podpis záujemcu alebo osoby oprávnenie konať v jeho mene a uvedenie kontaktných údajov a (ii) zloženie zábezpeky vo výške 300,- Eur na ponúknutú kúpnu cenu za Hnuteľný majetok, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č. účtu v tvare SK43 0900 0000 0051 6390 0735, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. najneskôr dňa 04.05.2021.

 

Záujemca doručením ponuky správcovi do ponukového konania vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Hnuteľný majetok a/alebo (b) uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.

 

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak

(i)                 ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo

(ii)               záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo

(iii)             víťazná ponuka nebola schválená Príslušným orgánom.

 

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene (po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v príslušnom kole ponukového konania), sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

 

Kúpna cena:

 

O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Hnuteľný majetok. Navrhovaná kúpna cena sa považuje, bez zreteľu na označenie, za konečnú sumu bez DPH. Úpadca nie je platcom DPH.  

 

Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Hnuteľný majetok a túto ponuku predložiť Príslušnému orgánu na schválenie.

 

V prípade, ak by v ponukovom konaní boli Správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za Hnuteľný majetok, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.

 

Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu: v tvare IBAN: SK43 0900 0000 0051 6390 0735, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. (ďalej len „Účet”).

 

Vyhodnotenie ponukového konania:

 

Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca predloží Príslušnému orgánu víťaznú ponuku na schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. Príslušný orgán schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu do desiatich (10) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom; ktorýkoľvek člen veriteľského výboru môže písomne požiadať správcu o predĺženie tejto lehoty najviac však o 5 kalendárnych dní. V prípade, že lehota uvedená v predchádzajúcej vete márne uplynie, má sa za to, že Príslušný orgán predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.

 

Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Hnuteľný majetok.  

 

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli Príslušný orgán, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.

 

Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania alebo v lehote stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.

 

Záverečné ustanovenia:

 

Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení ObchZ.

 

Ponuky záujemcov o Hnuteľný majetok v štvrtom kole vyhláseného ponukového konania je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcuI & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do dňa 04.05.2021 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s výrazným nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANIE“ a nápisom „SK – METAL, s.r.o. – PREDAJ HNUTEĽNÉHO MAJETKU“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

 

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

 Vyhlásenie 4. kola ponukového konania na speňaženie súboru hnuteľného majetku úpadcu SK – METAL, s.r.o. v konkurze

 

Predmet speňaženia:

 

Správca I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. úpadcu SK – METAL, s.r.o., so sídlom Kukučínova 2790, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 433 128, na základe záväzného pokynu príslušného orgánu vyhlasuje dňom 20.04.2021 štvrté kolo ponukového konania na speňaženie nasledovného súboru hnuteľného majetku Úpadcu:

 

  1. Hnuteľná vec: Popis: Striekacie zariadenie, Dátum zaradenie do evidencie: 21.08.2006; Obstarávacia cena: 3.110,27 Eur; Stav: opotrebované používaním; Súpisová hodnota (aj mena): 330,- Eur.
  2. Hnuteľná vec: Popis: Kopírka + kryt + tač. karta, Dátum zaradenie do evidencie: 21.03.2007; Obstarávacia cena: 1.376,29 Eur; Stav: opotrebované používaním; Súpisová hodnota (aj mena): 30,- Eur.
  3. Hnuteľná vec: Popis: Polypropylénová nádrž, Dátum zaradenie do evidencie: 26.10.2006; Obstarávacia cena: 2.057,36 Eur; Stav: opotrebovaná používaním; Súpisová hodnota (aj mena): 200,- Eur.
  4. Hnuteľná vec: Popis: Lakovacia stena, Dátum zaradenie do evidencie: 08.06.2006; Obstarávacia cena: 8.241,59 Eur; Stav: opotrebovaná používaním; Súpisová hodnota (aj mena): 850,- Eur.

(ďalej uvedené hnuteľné veci pod por. č. 1 až por. č. 4 spolu ako „Hnuteľný majetok“).

 

Hnuteľný majetok sa v ponukovom konaní speňažuje ako súbor majetku.

 

Správca zapísal Hnuteľný majetok do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 98/2020 pod značkou záznamu K040857 dňa 25.05.2020 ako doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku pod súpisovou položkou majetku por. č. 3 až por. č. 6. Celková súpisová hodnota Hnuteľného majetku podľa odhadu Správcu predstavuje sumu 1.410,- Eur.

 

Na zasadnutí konanom dňa 30.06.2020 (písomné hlasovanie) veriteľský výbor Úpadcu ako príslušný orgán (ďalej len „Príslušný orgán“) (zápisnica zverejnená v Obchodnom vestníku MS SR č. 127/2020 pod značkou záznamu K051933 dňa 03.07.2020) uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Hnuteľného majetku za nasledovných podmienok:

 

Spôsob speňaženia:

 

Správca speňaží Hnuteľný majetok v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).

 

Na zmluvu, ktorou správca speňaží Hnuteľný majetok v tomto ponukovom konaní sa bude primerane vzťahovať ustanovenie § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve, pričom Hnuteľný majetok Správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.

 

Podmienky ponukového konania:

 

 

Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na internetovom portáli správcu www.irkr.sk v sekcii Oznamy. Zároveň správca zverejnil na internetovom portáli www.bazos.skwww.inzercia.sk inzerciu s odkazom na oznámenie na webovom sídle správcu.

 

Lehota na doručenie ponuky je pätnásť (15) dní od vyhlásenia príslušného kola ponukového konania.

 

Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie (k Hnuteľnému majetku, k vyhlásenému ponukovému konaniu) telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: zilina@irkr.sk.  

 

Hnuteľný majetok je toho času umiestnený v budove v sídle Úpadcu na adrese Kukučínova 2790, 024 01 Kysucké Nové mesto. Na požiadanie správca poskytne záujemcom prostredníctvom e-mailu fotodokumentáciu speňažovaného Hnuteľného majetku v tomto ponukovom konaní. Za účelom dojednania obhliadky Hnuteľného majetku je potrebné kontaktovať správcu e-mailom na zilina@irkr.sk najmenej tri pracovné dni vopred s uvedením svojich kontaktných údajov (meno, priezvisko, telefónne číslo).

 

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je predloženie písomnej ponuky, v ktorej bude obsiahnutá (i) identifikácia záujemcu, vlastnoručný podpis záujemcu alebo osoby oprávnenie konať v jeho mene a uvedenie kontaktných údajov a (ii) zloženie zábezpeky vo výške 300,- Eur na ponúknutú kúpnu cenu za Hnuteľný majetok, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č. účtu v tvare SK43 0900 0000 0051 6390 0735, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. najneskôr dňa 04.05.2021.

 

Záujemca doručením ponuky správcovi do ponukového konania vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Hnuteľný majetok a/alebo (b) uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.

 

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak

(i)                 ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo

(ii)               záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo

(iii)             víťazná ponuka nebola schválená Príslušným orgánom.

 

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene (po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v príslušnom kole ponukového konania), sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

 

Kúpna cena:

 

O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Hnuteľný majetok. Navrhovaná kúpna cena sa považuje, bez zreteľu na označenie, za konečnú sumu bez DPH. Úpadca nie je platcom DPH.  

 

Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Hnuteľný majetok a túto ponuku predložiť Príslušnému orgánu na schválenie.

 

V prípade, ak by v ponukovom konaní boli Správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za Hnuteľný majetok, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.

 

Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu: v tvare IBAN: SK43 0900 0000 0051 6390 0735, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. (ďalej len „Účet”).

 

Vyhodnotenie ponukového konania:

 

Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca predloží Príslušnému orgánu víťaznú ponuku na schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. Príslušný orgán schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu do desiatich (10) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom; ktorýkoľvek člen veriteľského výboru môže písomne požiadať správcu o predĺženie tejto lehoty najviac však o 5 kalendárnych dní. V prípade, že lehota uvedená v predchádzajúcej vete márne uplynie, má sa za to, že Príslušný orgán predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.

 

Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Hnuteľný majetok.  

 

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli Príslušný orgán, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.

 

Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania alebo v lehote stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.

 

Záverečné ustanovenia:

 

Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení ObchZ.

 

Ponuky záujemcov o Hnuteľný majetok v štvrtom kole vyhláseného ponukového konania je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcuI & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do dňa 04.05.2021 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s výrazným nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANIE“ a nápisom „SK – METAL, s.r.o. – PREDAJ HNUTEĽNÉHO MAJETKU“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

 

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

 


Spät na oznamy