PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 7. KOLO

SPODNÝ VÝROBNÝ ZÁVOD

DAXNEROVA ULICA - TISOVEC

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zn. správcu S1436 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu vyhlasuje dňom 30.03.2021 siedme kolo ponukového konania na speňaženie časti podniku úpadcu Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze, so sídlom Kragujevská 12, 010 01 Žilina, IČO: 31 561 888 (ďalej len „Úpadca“), predstavujúcej spodný výrobný závod, nachádzajúci sa na Daxnerovej ulici, ktorý popri hornom výrobnom závode slúžil Úpadcovi na realizáciu jeho hlavného predmetu činnosti (podnikania) zodpovedajúceho vývoju, výrobe, odbytu a servisu univerzálnych dokončovacích cestných stavebných strojov, prídavných zariadení, oceľových konštrukcií stavebných mechanizmov, ktorá pozostáva z (i) nehnuteľností, (ii) hnuteľných vecí najmä strojov a zariadení, ktoré slúžili na prevádzku podniku, vrátane náradia a náradia vlastnej výroby a vnútorného vybavenia nehnuteľnosti (iii) skladových zásob v podobe materiálov a nedokončených výrobkov, (iv) práv a záväzkov zo zmluvných vzťahov vzťahujúcich sa k nehnuteľnostiam tvoriacich spodný výrobný závod, (v) iných majetkových hodnôt v podobe cenných papierov (okrem akcií Úpadcu v spoloťnosti ZTS Martin, akciová spoločnosť), vývojových úloh, softwaru a ďalších oceniteľných práv vrátane a (vi) peňažných pohľadávok vzťahujúcich sa k tejto časti podniku Úpadcu.

 

Časť podniku úpadcu (Spodný výrobný závod) tvorí najmä nasledovný majetok zaradený do súpisu konkurzných podstát Úpadcu nasledovne:

 

-        v časti nehnuteľností (i) do:

a. súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa FDP Investments a.s. do sídlom Mariánska 32/A, 900 31 Stupava, IĆO 35 756 951 (uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn.8K/9/2017, zo dňa 22.07.2019, súd povolil spoločnosti FDP Investment a.s. vstup do konkurzného konania namiesto veriteľa  Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832  Bratislava, IČO: 00 151 653; oznam o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 164/2019 dňa 26.08.2019), ktorého posledná aktualizácia bola zverejnená dňa 22.01.2019 v Obchodnom vestníku MS SR č. 15/2019 pod značkou záznamu K006398 ako nehnuteľnosti zapísané na LV č. 76 pre k.ú. Tisovec, vrátane ich súčastí a príslušenstva (súpisové položky majetku por. č. 5 až 60);

b. súpisu majetku všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu, ktorý bol zverejnený dňa 12.10.2018 v Obchodnom vestníku MS SR č. 198/2018 pod značkou záznamu K077278 ako nehnuteľnosť – pozemok parc. č. 5029/2 (súpisová položka majetku por. č. 35);

(ďalej spolu nehnuteľnosti uvedené pod písm. a. a písm. b. aj ako „Nehnuteľnosti“);

-   v časti hnuteľných vecí (ii) do súpisu majetku všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu, ktorý bol zverejnený dňa 18.02.2019 v Obchodnom vestníku MS SR č. 34/2019 pod značkou záznamu K014661 (súpisové položky majetku por. č. 81 až 239 a 242, por. č. 253 až 338, 379 a 380 – hnuteľné veci tvoriace vnútorné vybavenia nehnuteľností, vrátane strojov a zariadení, náradia a špeciálneho náradia pôvodne slúžiaceho na výrobnú činnosť Úpadcu) a ktorý bol zverejnený dňa 07.06.2018 v Obchodnom vestníku MS SR č. 109/2018 pod značkou záznamu K039964 (súpisové položky majetku por. č. 14, 15 a 16 – motorové vozidlá);

-        v časti skladových zásob (iii) do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa RAVEN a.s., ktorý bol zverejnený dňa 25.01.2019 v Obchodnom vestníku MS SR č. 18/2019 pod značkou záznamu K007769 (súpisové položky majetku por. č. 2 až 8 – zásoby materiálu, polotovarov, nedokončenej výroby, výrobkov a tovarov);

-        v časti iných majetkových hodnôt (v) do súpisu majetku všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu, ktorý bol zverejnený dňa 18.02.2019 v Obchodnom vestníku MS SR č. 34/2019 pod značkou záznamu K014661 (súpisové položky majetku por. č. 37 až 43 – vývojové úlohy; súpisové položky majetku por. č. 44 až 79 a 240 a 241 – software a súpisová položka por. č. 80 – oceniteľné práva) a ktorý bol zverejnený dňa  07.11.2017 v Obchodnom vestníku MS SR č. 212/2017 pod značkou záznamu K036605(súpisové položky majetku por. č. 18 a 20 – cenné papiere - akcie);

-        v časti peňažných pohľadávok (vi) do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa FDP Investments a.s. (pôvodne Slovenská sporiteľňa, a.s.), preradenie ktorého zo súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov bolo zverejnené dňa 23.01.2019 v Obchodnom vestníku MS SR č. 16/2019 pod značkou záznamu K006970 (súpisové položky majetku por. č. 62, 68, 71 a 72).

 

            Predmetom časti podniku úpadcu (Spodný výrobný závod) nie sú tie súpisové zložky majetku zaradené do oddelených podstát iných zabezpečených veriteľov, a to najmä nehnuteľnosti zapísané na LV č. 76 pre katastrálne územie Tisovec, ktoré teritoriálne nesúvisia s areálom spodného výrobného závodu Úpadcu. Jedná sa najmä o nehnuteľnosti zapísané na LV č. 76 pre katastrálne územie Tisovec tvoriace horný výrobný závod Úpadcu, nákupné stredisko a ubytovacie zariadenie (hotel s reštauráciou). Predmetom speňaženia nie sú ani akcie Úpadcu v spoločnosti ZTS Martin, akciová spoločnosť.

 

Predmetom časti podniku nie je ani majetok Úpadcu zaradený do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu zverejneného dňa 18.02.2019 v Obchodnom vestníku MS SR č. 34/2019 pod značkou záznamu K014661, nachádzajúce sa mimo nehnuteľností tvoriacich spodný výrobný závod, a to majetok nachádzajúci sa v nehnuteľnostiach zapísaných na LV č. 76 pre katastrálne územie Tisovec tvoriacich nákupné stredisko (súpisové položky majetku por. č. 246 až 252 – iné majetkové hodnoty (software) a por. č. 369 až 378 – hnuteľné veci), ubytovacie zariadenie - hotel s reštauráciou (súpisové položky majetku por. č. 243 až 245 – hnuteľné veci a por. č. 352 až 368 – hnuteľné veci), horný výrobný závod (súpisové položky majetku por. č. 240 a 241 – iné majetkové hodnoty (software) a v nehnuteľnostiach (doškoľovacie a rekreačné zariadenie – Chata Zbojská) zapísaných na LV č. 645 pre katastrálne územie Pohronská Polhora (súpisové položky majetku por. č. 339 až 351 – hnuteľné veci).

 

Bližšia špecifikácia Nehnuteľností

 

Nehnuteľnosti tvoriace časť podniku úpadcu, ktorý je predmetom speňažovania v tomto ponukovom konaní (stavby spodného závodu CSM Tisovec), sa nachádzajú na Daxnerovej ulici v Tisovci a sú tvorené administratívnou budovou (súp. č. 756), jedálňou a kuchyňou (súp. č. 1212), nadstavbou AB (súp. č. 1213), výrobnou halou (súp. č. 1214), halou A-12 (súp. č. 1215), centrálnym skladom olejov (súp. č. 1216), garážami (súp. č. 1217), skladom technických plynov (súp. č. 1218), skladom odbytu (súp. č. 1219), halou repasie so sociálnym prístavkom (súp. č. 1220), lakovňou (súp. č. 1221), strojovňou lakovne (súp. č. 1222), OTS (súp. č. 1223, jedná sa o budovu pre administratívu), kotolňou na pevné palivo a sociálnym prístavkom (súp. č. 1224), medziskladom (súp. č. 1225), flotačnou čističkou (súp. č. 1226), umývacou rampou (súp. č. 1227), čerpačkou vody (súp. č. 1228), usadzovacou nádržou so strojovňou (súp. č. 1326), prietokovým odlučovačom ropných látok (súp. č. 1327), plynovou kotolňou (súp. č. 1659), skladom uhlia (súp. č. 1660), skladom (súp. č. 1661), vrátane príslušenstva a pozemkov zapísaných na liste vlastníctva č. 76 pre katastrálne územie Tisovec, obec Tisovec, okres Rimavská Sobota.

 

Analýza polohy nehnuteľností: Nehnuteľnosti sa nachádzajú v meste Tisovec, v okrese Rimavská Sobota, v Banskobystrickom kraji. Mesto leží v severnej časti okresu, na rieke Rimava v regióne Malohont. Severne od mesta leží Muránska planina, východne i západne Stolické vrchy. Od juhu z Rimavskej Soboty na severozápad do Brezna vedie cesta I/72, severovýchodným smerom na Červenú Skalu a Poprad vedie cesta II/531. Cez Tisovec prechádza regionálna železničná trať Brezno – Jesenské. Okresné mesto Rimavská Sobota je vzdialená 36 km južne, Brezno 29 km severozápadne, Jelšava 31 km východne a krajské mesto Banská Bystrica je vzdialené 70 km na západ. Hodnotená nehnuteľnosť spodný závod CSM Tisovec vrátane okolia sú situované v okrajovej južnej časti intravilánu mesta Tisovec. Areál závodu je v území ohraničený Daxnerovou ulicou zo západu, nezastavanými pozemkami so železničnou traťou z východu, zástavbou rodinných a bytových domov zo severu a priemyselnými budovami z juhu. Areál je priamo prístupný z Daxnerovej ulice, ktorá je súčasťou cesty I/72 na ťahu Rimavská Sobota-Brezno. Lokalita je priemyselnou časťou mesta, vzdialená od centra mesta 1 km. Je tu možnosť napojenia na verejný rozvod vody, plynu, elektrinu, verejnú kanalizáciu a pevnú linku.

 

Analýza využitia nehnuteľností: Hodnotená nehnuteľnosť spodný závod CSM Tisovec vrátane okolia je využívaná na účel, pre ktorý bola naprojektovaná vrátane právoplatne povolených zmien. Jedná sa o výrobný areál s prevádzkovými priestormi výroby, skladov, garáží a administratívy, vrátane technického a sociálno-hygienického zázemia vrátane stravovania zamestnancov. Iné využitie sa v súčasnosti bez patričných stavebných úprav nedá predpokladať. Väčšina stavieb areálu je toho času užívaná a primerane udržiavaná. Ostatné nevyužívané stavby boli bez údržby. Prípadné riziká spojené s využívaním nehnuteľností, najmä závady viaznuce na nehnuteľnostiach, ktoré by vplývali na využitie nehnuteľností, neboli zistené. Konfliktné skupiny sa v blízkosti nehnuteľnosti nenachádzajú. Hluk je primeraný intenzite dopravy.

 

Pozemky tvoriace spodný závod CSM Tisovec vrátane okolia sú situované v okrajovej  južnej časti intravilánu mesta Tisovec. Pozemky areálu závodu sú v území ohraničené Daxnerovou ulicou zo západu, nezastavanými pozemkami so železničnou traťou z východu, zástavbou rodinných a bytových domov zo severu a priemyselnými budovami z juhu. Pozemky sú prevažne rovinaté, s upraveným povrchom, prístupné z Daxnerovej ulice, ktorá je súčasťou cesty I/72 na ťahu Rimavská Sobota-Brezno. Lokalita je priemyselnou časťou mesta, vzdialená od centra mesta 1 km. Je tu možnosť napojenia na verejný rozvod vody, plynu, elektrinu, verejnú kanalizáciu a pevnú linku.Podmienky onukového konania poskytne správca na základe žiadosti záujemcu prostredníctvom  e-mailu (zilina@irkr.sk) alebo v kancelárii na Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava (pre Bratislavský kraj) a v kancelárii na Revolučná 10, 010 01 Žilina (pre Žilinský kraj) počas pracovných dní v čase 9:00 hod. - 12:00 hod. a 13:00 hod. - 16:00 hod.  Termín je nutné dojednať vopred na tel. č. 0908/989 977. Podmienky ponukového konania správca vydá za poplatok 250,- € bez DPH (t.j. 300,- € s DPH), a to v listinnej alebo elektronickej podobe.

           

V žiadosti o zaslanie podkladov, ktorú podpíše štatutárny orgán právnickej osoby, resp. fyzická osoba, ktorá žiadosť predkladá, záujemca uvedie nasledovné údaje a predloží nasledovné doklady:

a.         obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby,

b.         presná adresa sídla spoločnosti, resp. bydlisko fyzickej osoby,

c.         IČO, DIČ, IČ DPH (pokiaľ boli pridelené), pri fyzickej osobe dátum narodenia,

d.         údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu,

e.         e-mailovú adresu,

f.          telefonické spojenie,

g.         kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 90 dní (pokiaľ je v Obchodnom registri SR zapísaný).

V prípade neúplnej žiadosti alebo žiadosti doručenej po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebudú uchádzačovi poskytnuté podklady k ponukovému konaniu.

 

Záujemcovi, ktorému boli vydané podmienky ponukového konania a za ich prevzatie riadne zaplatil poplatok, správca na požiadanie záujemcu:

(i)                  ústne poskytne bližšie informácie ohľadom speňažovanej časti podniku Úpadcu (Spodný výrobný závod);

(ii)                poskytne vzor zmluvy o predaji časti podniku v znení, v ktorom bude uzatvorená s víťazným záujemcom;

(iii)              poskytne vzor dohody;

(iv)              poskytne k nahliadnutiu znalecký posudok, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota nehnuteľností tvoriacich areál hlavného (spodného) výrobného závodu Úpadcu;

(v)                umožní obhliadku speňažovanej časti podniku Úpadcu (Spodný výrobný závod) vo vopred dohodnutom čase.

 

Záväzné ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, k spisovej značke 8K/9/2017 S 1436, pričom ponuka musí byť fyzicky doručená najneskôr do 28.04.2021 do 16:00 hod. (záloha musí byť pripísaná v prospech účtu v súlade s podmienkami ponukového konania najneskôr dňa 28.04.2021 do 12:00 hod.) v zalepenej obálke, na ktorej prednej strane bude výrazným písmom uvedené „Ponukové konanie – predaj časti podniku úpadcu – Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze (Spodný výrobný závod) – NEOTVÁRAŤ.“

 

V rovnakej lehote, t.j. najneskôr do 28.04.2021 do 16:00 hod. je potrebné záväzné ponuky adresovať a fyzicky doručiť aj zabezpečenému veriteľovi FDP Investments a.s., na adresu jeho sídla Mariánska 32/A, 900 31 Stupava, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „Ponukové konanie – predaj časti podniku úpadcu – Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze (Spodný výrobný závod) – NEOTVÁRAŤ.“

 

Ponuka musí byť v lehote doručená fyzicky správcovi a súčasne zabezpečenému veriteľovi FDP Investments a.s., v papierovej písomnej forme, pričom nie je akceptované doručovanie faxom, e-mailom alebo iným podobným spôsobom. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť.

 

Na ponuku, ktorá nebude spĺňať správcom stanovené podmienky alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať. V prípade, ak nebude záväzná ponuka doručená včas správcovi a súčasne zabezpečenému veriteľovi FDP Investments a.s., na takúto ponuku sa nebude v ponukovom konaní prihliadať. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie.

 

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca 


Spät na oznamy