Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 05/2020

v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. 

o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zákon o DD“)

 

Označenie Organizátora, Navrhovateľa dražby a Dražobníka:

obchodné meno:                      I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

sídlo kancelárie pre BA kraj:    Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava

IČO:                                        36 865 265

IČ DPH:                                  SK2022911792

Zapísaný:                                v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436     

Zastúpený:                               JUDr. Simon Manduch, komplementár oprávnený konať samostatne

 

ako správca úpadcu:              

obchodné meno:                      MVS Slovakia, s.r.o. „v konkurze“

sídlo:                                       Gagarinova 1263/49, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO:                                        36 656 810

Zapísaný:                                v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 16919/R

 

Uznesením Okresného súduTrenčín zo dňa 03.09.2019, sp. zn.: 38K/12/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku MS SR č. 174/2019 zo dňa 10.09.2019, pod č. K079615, v právnej veci navrhovateľa – veriteľa SanSwiss s. r. o. so sídlom Popovická 1123, 506 01 Jičín, Česká republika, IČ 287 62 860, pr. zást. advokátskou kanceláriou Rödl & Partner Advokáti, s. r. o., o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnej spoločnosti MVS Slovakia, s.r.o. v likvidácii so sídlom Gagarinova 1263/49, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 656 810 (ďalej len „Úpadca“), súd  rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok Úpadcu a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Dušana Ažaltoviča, so sídlom kancelárie Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, značka správcu S1658 (ďalej len „Pôvodný správca“). 

                                                                                                                             

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 09.01.2020, sp. zn.: 38K/12/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku MS SR č. 9/2020 zo dňa 15.01.2020, pod č. K003794, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok Úpadcu súd rozhodol o odvolaní Pôvodného správcu a zvolaní schôdze veriteľov.

 

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 14.02.2020, sp. zn.: 38K/12/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku MS SR č. 36/2020 zo dňa 21.02.2020, pod č. K016488, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok Úpadcu súd do funkcie správcu Úpadcu ustanovil spoločnosť
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Bratislavský kraj Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č.
S 1436 (ďalej len „Správca“).

 

Dňa 07.07.2020 zabezpečený veriteľ Slovenská republika - Daňovú úrad Trenčín (zastúpený Slovenská konsolidačná, a.. na základe plnej moci), so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, IČO: 424995000013 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“), ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 82 ods. 2 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) udelil Správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku Úpadcu (nižšie špecifikovaného Predmetu dražby), ktorý je v rámci konkurzu zaradený do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa pod súpisovou položkou majetku por. č. 1 (zverejnenie v Obchodnom vestníku č. 218/2019 pod značkou záznamu K097540 dňa  12.11.2019), formou dražby organizovanej Správcom v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR v spojení s ustanovením § 92 ods. 6 ZKR za podmienok uvedených v záväznom pokyne.

 

Dňa 06.07.2020 zástupca veriteľov SanSwiss s.r.o. so sídlom Popovická 1123, 506 01 Jičín, Česká republika, IČ: 28762860, zapísaný v Obchodnom registri Krajského súdu v Hradci Králové, odd. C, vl. 26089, ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 82 ods. 2 písm. b) ZKR udelil Správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku Úpadcu (nižšie špecifikovaného Predmetu dražby), ktorý je v rámci konkurzu zaradený do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa pod súpisovou položkou majetku por. č. 1 (zverejnenie v Obchodnom vestníku č. 218/2019 pod značkou záznamu K097540 dňa 12.11.2019), formou dražby organizovanej Správcom v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR v spojení s ustanovením § 92 ods. 6 ZKR za podmienok uvedených v záväznom pokyne, keďže Predmetom dražby na základe uloženého záväzného pokynu má byť majetok Úpadcu zaradený do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa, pri ktorom možno s ohľadom na súpisovú hodnotu majetku odôvodnene predpokladať, že výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej podstaty by prevyšoval zabezpečenú pohľadávku, ktorú si do konkurzu na majetok Úpadcu prihlásil zabezpečený veriteľ. Dňa 23.10.2020 bol v Obchodnom vestníku č. 205/2020 pod značkou záznamu K076527 Správcom zverejnený Oznam o udelení záväzného pokynu zástupcom veriteľov na speňaženie majetku správcom.

 

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:

Miesto dražby:           Zasadacia miestnosť na 1. poschodí kancelárie organizátora dražby (Správcu) príslušná pre Bratislavský kraj, nachádzajúca sa na adrese Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava   

Dátum dražby:                                                             21.04.2021 (t.j. streda)

Čas otvorenia dražby:                                                  10:00 hod.

Čas otvorenia miestnosti pre účastníkov dražby:            09:30 hod.

Čas otvorenia miestnosti pre verejnosť:                         09:50 hod. 

 

Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia (splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.

 

Účastník dražby je povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.

 

Označenie dražby:

Druhé kolo dražby (opakovaná dražba).

 

Predmet dražby:

Predmetom dražby je nasledovný nehnuteľný majetok, ktorý sa bude speňažovať na dobrovoľnej dražbe:

 

NEBYTOVÝ PRIESTOR Č. 5, druh nebytového priestoru: zariadenie obchodu, nachádzajúci sa na prízemí vo vchode č. 7 polyfunkčného objektu so súpisným číslom 4254, postaveného na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2400/201 o výmere 898 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo výlučnom vlastníctve MVS Slovakia, s.r.o. „v konkurze“ o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1, a k nebytovému priestoru prislúchajúci podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu,  na zastavanom pozemku parcely registra „C“, parc. č. 2400/201 o výmere 898 m2 o veľkosti 8978/116874 k celku; zapísaný na liste vlastníctva  č. 6615, vedeného Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom pre okres Ilava, obec Dubnica nad Váhom, k. ú. Dubnica nad Váhom (ďalej len „Predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

 

Nebytový priestor č. 5 sa nachádza v polyfunkčnom objekte súpisné č. 4254, s obchodnými a kancelárskymi priestormi, postavenom na pozemku parcelné č. 2400/201, na sídlisku Pod hájom v meste Dubnica nad Váhom. Nehnuteľnosť sa nachádza v zástavbe prevádzkových stavieb podobného typu, v lokalite so zvýšeným záujmom o kúpu nehnuteľností. Predmetná lokalita má vybudované prístupové komunikácie a kompletné inžinierske siete (voda, plyn, kanalizácia a telefón). Nehnuteľnosť sa nachádza v zastavanom území obce v širšom centre mesta.

 

Nebytový priestor pozostáva z týchto miestností: obchodná miestnosť, kancelária a sociálne zariadenie. Celková podlahová plocha nebytového priestoru zodpovedá veľkosti 87,31 m2.
Podlaha v celom nebytovom priestore je z keramickej dlažby. Povrchové úpravy stien sú vápenné hladké, strop je znížený, pričom na pohľad vidno, že bol v minulosti zatečený. Okná sú plastové s izolačným dvoj sklom s kovovými žalúziami, vchodové dvere sú plastové. Nehnuteľnosť má ústredné podlahové teplovodné vykurovanie. Sociálne zariadenie je v murovanom inštalačnom jadre obložené keramickým obkladom s keramickým umývadlom s pákovou batériou s ovládaním sifóna, WC je so zabudovanou nádržkou. Polyfunkčný objekt je murovaný s dvomi nadzemnými podlažiami, strecha je valbová, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Dom má plastové okná v spoločných priestoroch, fasáda domu je zateplená. Stropy a schodisko sú železobetónové. Stavba je podľa vydaného kolaudačného rozhodnutia v užívaní od roku 2011
.

 

Nebytový priestor je možné užívať na rovnaký alebo podobný účel, akému slúži v čase obhliadky – zariadenie obchodu, resp. kancelárske priestory.

 

S vlastníctvom nebytového priestoru je spojený spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 8978/116874-tín.

Spoločnými časťami polyfunkčného objektu sú: základy domu, strechy, bleskozvod, obvodové múry, priečelie, vchod, schodisko, chodby, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami polyfunkčného objektu sú: plynomerňa, elektrorozvodňa, vodovodné, kanalizačné, plynové, elektrické a telefónne prípojky aj keď sú umiestnené mimo domu, odpadové stupačky vrátane odbočky, elektroinštalácia od skríň merania po ističe v priestoroch, osvetlenia v spoločných zariadeniach, bleskozvod, elektrický vrátnik vrátane rozvodov.

 

Mesto Dubnica nad Váhom leží v Trenčianskom kraji, v Ilavskej kotline na strednom Považí pri rieke Váh. Zároveň je najväčším mestom Ilavského okresu a kultúrno-hospodárskym strediskom Ilavskej kotliny. Severozápadne sa tiahnu Biele Karpaty, na juhovýchode sú to Strážovské vrchy. Počet obyvateľov mesta Dubnica nad Váhom sa pohybuje okolo 23550. V blízkosti mesta Dubnica nad Váhom sa nachádzajú mestá TrenčínNová DubnicaIlavaTrenčianske Teplice a Nemšová. Mesto Dubnica nad Váhom je od okresného mesta Ilava vzdialené približne 7 km a od krajského mesta Trenčín približne 12 km, s dobrým pripojením na diaľničný privádzač a taktiež s možnosťou využitia železničnej a autobusovej dopravy.

 

Práva a záväzky viaznuce na Predmete dražby:

 

Ťarchy viaznuce na Predmete dražby

 

Na príslušnom liste vlastníctva č. 6615 v časti B Vlastníci a iné oprávnené osoby sú k Predmetu dražby zapísané nasledovné poznámky:

 

Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr.Pavol Crkoň, Jesenského 7371/2, 911 01 Trenčín - Upovedomenie o začatí exekúcie EX 3029/12 zo dňa 16.10.2012 predajom nehnuteľnosti, nebytový priestor č.5 na prízemí vo vchode č.7 v dome s.č.4254 , podiel 8978/116874 zo spoločných častí a zariadení domu s.č.4254 na poz.p.č.KN 2400/201 , podiel 8978/116874 z pozemku p.č.KN 2400/201 v prospech oprávneného ROMVEL, s.r.o., Moskevská 27/31, 460 01 Liberec - P 488/2012.-1584/2012;

 

Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, súdny exekútor JUDr.Eva Šteinerová, ml.Lipová 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - Upovedomenie o začatí exekúcie EX 100/14 zo dňa 17.12.2014 predajom a zriadením ex.záložného práva na nehnuteľnosti, nebytový priestor č.5 na prízemí vo vchode č.7 v dome s.č.4254, podiel 8978/116874 zo spoločných častí a zariadení domu s.č.4254 na poz.p.č.KN 2400/201 , podiel 8978/116874 z pozemku p.č.KN 2400/201 v prospech oprávneného Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom - P 468/2014.- 2305/2014;

 

Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, súdny exekútor JUDr.Eva Šteinerová, ml.Lipová 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - Exekučný príkaz EX 100/14 zo dňa 17.12.2014 predajom nehnuteľnosti, nebytový priestor č.5 na prízemí vo vchode č.7 v dome s.č.4254 , podiel 8978/116874 zo spoločných častí a zariadení domu s.č.4254 na poz.p.č.KN 2400/201 , podiel 8978/116874 z pozemku p.č.KN 2400/201 v prospech oprávneného Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom - P 469/2014.-2305/2014;

 

Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín - Rozhodnutie č.21469287/2015 zo dňa 15.12.2015 o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti, nebytový priestor č.5 na prízemí vo vchode č.7 v dome s.č.4254, podiel 8978/116874 zo spoločných častí a zariadení domu s.č.4254 na poz.p.č.KN 2400/201, podiel 8978/116874 z pozemku p.č.KN 2400/201 - P 17/2016.-236/2016;

 

Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, súdny exekútor JUDr. Eva Šteinerová, ml., Lipová 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - Upovedomenie o začatí exekúcie EX 18/17 zo dňa 28.04.2017 zriadením ex.záložného práva na nehnuteľnosti, nebytový priestor č. 5 na prízemí vo vchode č.7, v dome s.č. 4254 , podiel 8978/116874 zo spoločných častí a zariadení domu s.č. 4254 na pozemku registra C KN p.č. 2400/201, podiel 8978/116874 z pozemku registra C KN p.č. 2400/201 v prospech oprávneného Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom - P 162/2017.-860/2017;

 

Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín - rozhodnutie č. 101377543/2018 zo dňa 17.07.2018 o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti: nebytový priestor č. 1-5 na prízemí vo vchode č.7 v dome s.č. 4254, podiel 8978/116874 zo spoločných častí a zariadení domu s.č. 4254 na pozemku parc.č.KN 2400/201, podiel 8978/116874 z pozemku p.č.KN 2400/201 - P-233/2018.- 2431/2018;

 

Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín - Rozhodnutie č. 101727884/2019 zo dňa 15.07.2019 o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti, nebytový priestor č. 5 na prízemí vo vchode č. 7 v dome s.č. 4254, podiel 8978/116874 zo spoločných častí a zariadení domu s.č. 4254 na pozemku C KN p.č. 2400/201, podiel 8978/116874 z pozemku p.č.KN 2400/201 - P 176/2019.- 1326/2019;

 

Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín - Rozhodnutie č.100136647/2018 zo dňa 16.01.2018 o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti, nebytový priestor č.5 na prízemí vo vchode č.7 v dome s.č.4254, podiel 8978/116874 zo spoločných častí a zariadení domu s.č.4254 na poz.p.č.KN C 2400/201 , podiel 8978/116874 z pozemku p.č.KN C 2400/201 - P-27/2018.- 435/2018;

 

Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, súdny exekútor JUDr. Eva Šteinerová, ml., Lipová 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - Upovedomenie o začatí exekúcie EX 377/16 - 7 zo dňa 16.08.2016 - zriadením ex.záložného práva na nehnuteľnosti, nebytový priestor č. 5 na prízemí vo vchode č.7, v dome s.č. 4254, podiel 8978/116874 zo spoločných častí a zariadení domu s.č. 4254 na pozemku registra C KN p.č. 2400/201, podiel 8978/116874 z pozemku registra C KN p.č. 2400/201 v prospech oprávneného Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom - P 319/2016.-1709/2016;

 

Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, súdny exekútor JUDr.Eva Šteinerová, ml.Lipová 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - Upovedomenie o spôsobe exekúcie EX 128/15 zo dňa 25.06.2015 zriadením ex.záložného práva na nehnuteľnosti, nebytový priestor č.5 na prízemí vo vchode č.7 v dome s.č.4254, podiel 8978/116874 zo spoločných častí a zariadení domu s.č.4254 na poz.p.č.KN 2400/201 , podiel 8978/116874 z pozemku p.č.KN 2400/201 v prospech oprávneného Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom - P 274/2015.-1349/2015;

 

Na príslušnom liste vlastníctva č. 6615 v časti C Ťarchy sú k Predmetu dražby zapísané nasledovné vecné bremená, exekučné záložné práva a záložné práva:

 

Zákonné záložné právo zriadené podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z.z. v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome súpisné č. 4254, č. zml. V 1938/2011-1445/2011;

 

Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, súdny exekútor JUDr.Ivona Babušková, Športová 45, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - Exekučný príkaz EX 434/2012 zo dňa 10.8.2012 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, nebytový priestor č.5 na prízemí vo vchode č.7 v dome s.č.4254 , podiel 8978/116874 zo spoločných častí a zariadení domu s.č.4254 na poz.p.č.KN 2400/201 , podiel 8978/116874 z pozemku p.č.KN 2400/201 v prospech oprávneného Centrum Suchánek, a.s., Centrum I. 1725, Dubnica nad Váhom, IČO: 36316512 - Z 2096/2012.-1490/2012;

Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr.Pavol Crkoň, Jesenského 7371/2, 911 01 Trenčín – Exekučný príkaz EX 3029/12 zo dňa 22.11.2012 zriadením ex. záložného práva na nehnuteľnosti, nebytový priestor č.5 na prízemí vo vchode č.7 v dome s.č.4254 , podiel 8978/116874 zo spoločných častí a zariadení domu s.č.4254 na poz.p.č.KN 2400/201, podiel 8978/116874 z pozemku p.č.KN 2400/201 v prospech oprávneného ROMVEL, s.r.o., Moskevská 27/31, 460 01 Liberec - Z 3012/2012.-147/2013;

 

Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, súdny exekútor JUDr. Ivona Babušková, Športová 45, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - Exekučný príkaz EX 726/2013 zo dňa 8.7.2013 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, nebytový priestor č. 5 na prízemí vo vchode č. 7 v dome s.č. 4254 , podiel 8978/116874 zo spoločných častí a zariadení domu s.č. 4254 na poz.p.č. KN 2400/201 , podiel 8978/116874 z pozemku p.č. KN 2400/201 v prospech oprávneného ALPLAST RECYCLING, s.r.o., Dubnica nad Váhom, IČO 44356714 – Z 1917/2013.-1267/2013;

 

Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, súdny exekútor JUDr. Eva Šteinerová, ml., Lipová 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - Exekučný príkaz EX 100/14 zo dňa 17.12.2014 zriadením ex. záložného práva na nehnuteľnosti, nebytový priestor č.5 na prízemí vo vchode č.7 v dome s.č.4254 , podiel 8978/116874 zo spoločných častí a zariadení domu s.č.4254 na poz.p.č.KN 2400/201 , podiel 8978/116874 z pozemku p.č.KN 2400/201 v prospech oprávneného Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom -Z 3453/2014.-2305/2014;

 

Exekútorský úrad, JUDr. Eva Šteinerová, Lipová 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - exekučný príkaz EX 128/15 zo dňa 5.8.2015 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: nebytový priestor č.5 na prízemí, vchod č.7, podiel 8978/116874 zo spoločných častí a zariadení domu s.č.4254 a z pozemku parc.č.C-KN 2400/201 v prospech oprávneného Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom - Z 2231/15.- 1705/15;

 

Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín - Rozhodnutie č.21469287/2015 zo dňa 15.12.2015 o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti, nebytový priestor č.5 na prízemí vo vchode č.7 v dome s.č.4254, podiel 8978/116874 zo spoločných častí a zariadení domu s.č.4254 na poz.p.č.KN 2400/201, podiel 8978/116874 z pozemku p.č.KN 2400/201 - Z 108/2016.-236/2016;

 

Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, súdny exekútor JUDr. Eva Šteinerová, ml., Lipová 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - Exekučný príkaz EX 377/16 - 11 zo dňa 15.08.2017 - na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, nebytový priestor č. 5 na prízemí vo vchode č.7, v dome s.č. 4254, podiel 8978/116874 zo spoločných častí a zariadení domu s.č. 4254 na pozemku registra C KN p.č. 2400/201 , podiel 8978/116874 z pozemku registra C KN p.č. 2400/201 v prospech oprávneného Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom - Z 2445/2017.-3527/2017;

 

Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, súdny exekútor JUDr. Eva Šteinerová, ml., Lipová 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - Exekučný príkaz EX 18/17 - 12 zo dňa 15.08.2017 - na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, nebytový priestor č. 5 na prízemí vo vchode č.7, v dome s.č. 4254, podiel 8978/116874 zo spoločných častí a zariadení domu s.č. 4254 na pozemku registra C KN p.č. 2400/201, podiel 8978/116874 z pozemku registra C KN p.č. 2400/201 v prospech oprávneného Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom - Z 2444/2017.-3528/2017;

 

Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín - Rozhodnutie č.100136647/2018 zo dňa 16.01.2018 o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti, nebytový priestor č.5 na prízemí vo vchode č.7 v dome s.č.4254, podiel 8978/116874 zo spoločných častí a zariadení domu s.č.4254 na poz.p.č.KN C 2400/201 , podiel 8978/116874 z pozemku p.č.KN C 2400/201 - Z-289/2018.- 435/2018;

 

Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín - rozhodnutie č. 101377543/2018 zo dňa 17.07.2018 o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti: nebytový priestor č. 1-5 na prízemí vo vchode č.7 v dome s.č. 4254, podiel 8978/116874 zo spoločných častí a zariadení domu s.č. 4254 na pozemku parc.č.KN 2400/201, podiel 8978/116874 z pozemku p.č.KN 2400/201 - Z-2104/2018.-2431/2018;

 

Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín - Rozhodnutie č. 101727884/2019 zo dňa 15.07.2019 o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti, nebytový priestor č. 5 na prízemí vo vchode č. 7 v dome s.č. 4254, podiel 8978/116874 zo spoločných častí a zariadení domu s.č. 4254 na pozemku C KN p.č. 2400/201 , podiel 8978/116874 z pozemku p.č.KN 2400/201 - Z 1934/2019.-1326/2019.

 

Iné údaje: Bez zápisu.

Poznámka: Bez zápisu.

 

Ťarchy sa vzťahujú len k rozsahu Predmetu dražby.

 

Vyššie  uvedené ťarchy v podobe záložných práv a exekučných záložných práv neovplyvňujú  hodnotu Predmetu dražby. Vyhlásením konkurzu sa zo zákona exekučné konanie zastavuje a zrušuje sa exekučné záložné právo s poukazom na ustanovenie § 48 ZKR. Pri speňažení Predmetu dražby zanikajú ťarchy v podobe záložného práva v súlade s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR, nakoľko záložné práva sa považujú za zabezpečovacie právo podľa ustanovenia § 8 ZKR. V dôsledku uvedeného sa Predmet dražby na vydražiteľa prevádza nezaťažený týmito ťarchami /záložnými právami, exekučnými záložnými právami/. Všetky zápisy na LV č.  6615, týkajúce sa uvedených tiarch /záložné práva, exekučné záložného práva, exekučné príkazy/ budú pri zápise vlastníckeho práva vydražiteľa do katastra nehnuteľností záznamom zrušené /vymazané z predmetného listu vlastníctva/.

 

Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 132/2020 zo dňa 22.08.2020 vyhotoveným znalcom: Ing. Karol Palačik, miesto výkonu činnosti Pod Hájom 1367/169-47, 018 41 Dubnica nad Váhom, zapísaný v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby a odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: 912626:

84.500,- EUR (slovom: osemdesiatštyritisícpäťsto eur)

 

Najnižšie podanie:

71.825,- EUR bez DPH (slovom: sedemdesiatjedentisícosemstodvadsaťpäť eur)

 

Minimálne prihodenie:

500,- EUR (slovom: päťsto eur)

 

Výška dražobnej zábezpeky:

21.547,50 EUR (slovom: dvadsaťjedentisícpäťstoštyridsaťsedem eur a päťdesiat centov)

 

Spôsob a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

 

A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

a) v hotovosti vkladom na bankový účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK07 1100 0000 0029 2083 8382, vedený v Tatra banka, a. s., VS: 052020), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu,

b) bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK07 1100 0000 0029 2083 8382, vedený v Tatra banka, a. s., VS: 052020), dokladom o úhrade je originál dokumentu „potvrdenie o bezhotovostnom prevode finančných prostriedkov“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu,

c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech organizátora dražby s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.

 

Úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou, zmenkou alebo šekom.

 

B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

Lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.

 

C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:

V zmysle ustanovenia § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ustanovenia § 19 Zákona o DD.

 

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:

vkladom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu alebo bankovým prevodom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK07 1100 0000 0029 2083 8382, vedený v Tatra banka, a. s., VS: 052020), s označením čísla dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby.

 

Upozornenie: Úpadca nie je registrovaný ako platiteľ DPH, najnižšie podanie a cena dosiahnutá vydražením predstavuje konečnú sumu neobsahujúcu DPH.

 

Obhliadka predmetu dražby:

Termín č. 1: 13.04.2021 o 10:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred polyfunkčným objektom na adrese Pod Hájom 4254, v obci Dubnica nad Váhom.

Termín č. 2: 16.04.2021 o 10:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred polyfunkčným objektom na adrese Pod Hájom 4254, v obci Dubnica nad Váhom.

 

Organizačné opatrenia:

Záujemcovia o vykonanie obhliadky sú povinní ohlásiť svoju účasť na obhliadke telefonicky alebo e-mailom vopred, najneskôr 48 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na tel. č. 0908 989 977 alebo na e-mailovú adresu bratislava@irkr.sk.

 

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.

 

Poznámka: Vlastnícke právo prechádza na vydražiteľa udelením príklepu. Prechodom vlastníckeho práva (speňažením) zanikajú všetky záložné práva postupom podľa ustanovenia § 93 ods. 2 ZKR.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:

a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,

b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.

 

·         Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je organizátor dražby povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.

·         Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Organizátor dražby je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a organizátor dražby. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom organizátor túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu dražby sa primerane použijú ustanovenia § 29 ods. 2 Zákona o DD.

 

Pozn.: V zmysle ustanovenia § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ!

 

Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou:

Mgr. Tomáš Leškovský, so sídlom notárskeho úradu Záhradnícka 6, 811 08 Bratislava

 

Upozornenie/poučenie:

V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu (zákon č. 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty.

 

Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ a organizátor dražby, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ustanovenia § 21 odsek 2. Zákona o DD.

 

Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

 

Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým Organizátorom dražby na tom istom mieste, a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia dražby a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.

 

V Bratislave, dňa 18.03.2021

 

Za navrhovateľa a organizátora dražby:

 

 

 

 

__________________________

JUDr. Simon Manduch

komplementár

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

/osvedčený podpis/


Spät na oznamy