Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu SK – METAL, s.r.o. v konkurze - pohľadávky

 

Predmet speňaženia:

 

Správca I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. úpadcu SK – METAL, s.r.o., so sídlom Kukučínova 2790, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 433 128, na základe záväzného pokynu príslušného orgánu vyhlasuje dňom 19.03.2021 prvé kolo ponukového konania na speňaženie nasledovného majetku Úpadcu:

 

1.       Peňažná pohľadávka: Dlžník: AAH PLASTICS s.r.o., so sídlom Dolné Hony 435/21, 949 01 Nitra, IČO: 48 004 723, pôvodne pod obchodným menom 3PACK PLASTICS s.r.o. Právny dôvod vzniku: Pohľadávka Úpadcu vznikla z neuhradenej faktúry č. 160036, vystavenej dňa 30.08.2016 a splatnej dňa 30.09.2016, na sumu vo výške 8.594,76 Eur. Neuhradená v celom rozsahu v sume 8.594,76 Eur. Celková suma (aj mena): 8.594,76 Eur. Súpisová hodnota (aj mena): 429,74 Eur.

 

2.       Peňažná pohľadávka: Dlžník: TANHAY CORPORATION, 219, Hwagok-ro, Gangseo-gu, SEOUL, Seoul 07696, Kórejská republika. Právny dôvod vzniku: Pohľadávka Úpadcu vznikla z neuhradenej faktúry No. OF170040, vystavenej dňa 17.07.2017 a splatnej dňa 31.07.2017, na sumu vo výške 2.400,- Eur. Neuhradená v celom rozsahu v sume 2.400,- Eur. Celková suma (aj mena): 2.400,- Eur. Súpisová hodnota (aj mena): 120,- Eur.

 

3.       Peňažná pohľadávka: Dlžník: TANHAY CORPORATION, 219, Hwagok-ro, Gangseo-gu, SEOUL, Seoul 07696, Kórejská republika. Právny dôvod vzniku: Pohľadávka Úpadcu vznikla z neuhradenej faktúry No. OF170051, vystavenej dňa 28.09.2017 a splatnej dňa 30.09.2017, na sumu vo výške 23.652,90 Eur. Čiastočná úhrada v sume 12,50 Eur a v sume 20.373,40 Eur. Zostatok neuhradenej pohľadávky v sume 3.267,- Eur. Celková suma (aj mena): 3.267,- Eur. Súpisová hodnota (aj mena): 163,35 Eur.

 

4.       Peňažná pohľadávka: Dlžník: TANHAY CORPORATION, 219, Hwagok-ro, Gangseo-gu, SEOUL, Seoul 07696, Kórejská republika. Právny dôvod vzniku: Pohľadávka Úpadcu vznikla z neuhradenej faktúry No. OF170062, vystavenej dňa 18.12.2017 a splatnej dňa 19.12.2017, na sumu vo výške 10.956,- Eur. Neuhradená v celom rozsahu v sume 10.956,- Eur. Celková suma (aj mena): 10.956,- Eur. Súpisová hodnota (aj mena): 547,80 Eur.

 

(ďalej uvedené peňažné pohľadávky Úpadcu pod por. č. 1 až por. č. 4 spolu ako „Pohľadávky“).

 

Pohľadávky sa v ponukovom konaní speňažujú ako súbor majetku.

 

Správca zapísal Pohľadávky do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 19/2021 pod značkou záznamu K004788 dňa 29.01.2021 ako doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku pod súpisovou položkou majetku por. č. 9 až por. č. 12.

 

Na zasadnutí konanom dňa 09.02.2021 (písomné hlasovanie per rollam) veriteľský výbor Úpadcu ako príslušný orgán (ďalej len „Príslušný orgán“) (zápisnica zverejnená v Obchodnom vestníku MS SR č. 29/2021 pod značkou záznamu K007390 dňa 12.02.2021) uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Pohľadávok za nasledovných podmienok:

 

Spôsob speňaženia:

 

Správca speňaží Pohľadávky v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).

 

Na zmluvu, ktorou správca speňaží Pohľadávky v tomto ponukovom konaní sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) o postúpení pohľadávky.

 

Podmienky ponukového konania:

 

 

Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na internetovom portáli správcu www.irkr.sk v sekcii Oznamy. Zároveň správca zverejnil na internetovom portáli www.bazos.sk inzerciu s odkazom na oznámenie na webovom sídle správcu.

 

Lehota na doručenie ponuky je dvadsať (20) kalendárnych dní od vyhlásenia príslušného kola ponukového konania.

 

Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie (k Pohľadávkam, k vyhlásenému ponukovému konaniu) telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: zilina@irkr.sk.  

 

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je predloženie písomnej ponuky, v ktorej bude obsiahnutá (i) identifikácia záujemcu, vlastnoručný podpis záujemcu alebo osoby oprávnenie konať v jeho mene a uvedenie kontaktných údajov a (ii) zloženie zábezpeky vo výške 250,- Eur na ponúknutú odplatu za Pohľadávky, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č. účtu v tvare SK43 0900 0000 0051 6390 0735, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.,  najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. najneskôr dňa 07.04.2021.

 

Záujemca doručením ponuky správcovi do ponukového konania vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok odplaty za Pohľadávky a/alebo (b) uzavrieť zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.

 

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak

(i)                 ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo

(ii)               záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo

(iii)             víťazná ponuka nebola schválená Príslušným orgánom.

 

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene (po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v príslušnom kole ponukového konania), sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

 

V prípade, ak v čase do dňa vyhlásenia ponukového konania na speňaženie Pohľadávok dôjde k zaplateniu niektorej z pohľadávok tvoriacich Pohľadávky (súbor majetku), táto už nebude predmetom speňaženia v ponukovom konaní, resp. nebude predmetom speňaženia v rozsahu, v akom zanikne splnením.

 

V prípade, ak v čase odo dňa vyhlásenia ponukového konania do dňa uzatvorenia zmluvy dôjde k zaplateniu niektorej z pohľadávok tvoriacich Pohľadávky (súbor majetku), uspokojená pohľadávka už nebude predmetom postúpenia, pričom správca túto skutočnosť oznámi víťaznému záujemcovi najneskôr jeden pracovný deň pred dohodnutým termínom uzatvorenia zmluvy. Víťazný záujemca môže z uvedeného dôvodu odmietnuť uzatvorenie zmluvy.

 

Odplata:

 

O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Pohľadávky.

 

Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú odplatu bez možnosti jej odmietnutia a túto predložiť Príslušnému orgánu na schválenie.

 

V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za Pohľadávky, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.

 

Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu: v tvare IBAN: SK43 0900 0000 0051 6390 0735, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. (ďalej len „Účet”).

 

Vyhodnotenie ponukového konania:

 

Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca predloží Príslušnému orgánu víťaznú ponuku na schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. Príslušný orgán schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu do desiatich (10) pracovných dní od predloženia víťaznej ponuky správcom.

 

Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Pohľadávky.

 

V prípade nepredloženia žiadnej ponuky alebo neschválenia víťaznej ponuky Príslušným orgánom je správca povinný organizovať ďalšie kolo ponukového konania.

 

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli Príslušný orgán, správca vyzve na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok pod podmienkou, že odplatu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.

 

Ak úspešný záujemca odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania alebo v lehote stanovenej správcom neuzavrie zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.

 

 

 

 

Záverečné ustanovenia:

 

Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

 

Ponuky záujemcov o Pohľadávky v prvom kole vyhláseného ponukového konania je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť fyzicky doručená najneskôr do dňa 07.04.2021 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s výrazným nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANIE“ a nápisom „SK – METAL, s.r.o. – PREDAJ SÚBORU POHĽADÁVOK“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

 

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

 

 


Spät na oznamy