Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – hnuteľné veci – stroje (Páliaci stroj NUMOREX, Hydraulický ohraňovací lis)

 

Správca úpadcu Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze, so sídlom Kragujevská 12, 010 01 Žilina, IČO: 31 561 888, na základe záväzného pokynu príslušného orgánu vyhlasuje dňom 19.03.2021 tretie kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku.

 

Predmet speňaženia:

 

(i)        hnuteľná vec: Páliaci stroj NUMOREX, typ NXB 7500, výrobca ESAB-HANCOCK GmbH, Karben, NSR, rok výroby 1989, výrobné číslo 89046, dátum uvedenia do prevádzky 01.09.1990, inventárne číslo 051021, súpisová hodnota (aj mena): 385,20 EUR (ďalej len „Stroj 1“);

 

(ii)       hnuteľná vec: Hydraulický ohraňovací lis, typ CTO 250A, výrobca Strojárne Piesok, rok výroby 1987, výrobné číslo T 17-58, dátum uvedenia do prevádzky 01.11.1987,  inventárne číslo 005995, súpisová hodnota (aj mena): 1.558,20 EUR (ďalej len „Stroj 2“);

 

hnuteľné veci (Stroje) vo vlastníctve tretej osoby – spoločnosti AVANA s.r.o., so sídlom Mariánska 32/A, 900 31 Stupava, IČO: 50 576 500; ktoré boli správcom zaradené do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Inovačný fond n. f., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 821 09 Bratislava IČO: 31 820 824 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“, príp. „Príslušný orgán“), ktorý bol dňa 25.02.2019 zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 39/2019 pod značkou záznamu K016894 (ďalej spolu majetok pod písm. (i) a (ii) len „Stroje“). Dňa 27.01.2020 Zabezpečený veriteľ ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Strojov za nasledovných podmienok:

 

Spôsob speňaženia:

 

Správca speňaží Stroje v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).

 

Na zmluvu, ktorou správca speňaží Stroje sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve, pričom Stroje správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stoja a ležia.

 

Podmienky ponukového konania:

 

Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a internetovom portáli správcu www.irkr.sk v sekcii Oznamy. Zároveň správca zverejnil na internetovom portáli  www.bazos.sk a www.inzercia.sk inzerciu s odkazom na oznámenie na webovom sídle správcu. 

 

Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k vyhlásenému ponukovému konaniu telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: zilina@irkr.sk.

 

Stroje sú toho času umiestnené v prevádzkových priestoroch úpadcu na ul. Daxnerova 756 v Tisovci.  Za účelom obhliadky Strojov je potrebné kontaktovať správcu e-mailom na  zilina@irkr.sk najmenej jeden pracovný deň vopred s uvedením svojich kontaktných údajov (meno, priezvisko, telefónne číslo).

 

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 100,- Eur bez DPH (120,- Eur s DPH) na ponúknutú kúpnu cenu za Stroj 1 a vo výške 200,- Eur bez DPH (240,- Eur s DPH) na ponúknutú kúpnu cenu za Stroj 2, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č. účtu v tvare SK11 0900 0000 0003 8160 1976, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. najneskôr dňa 08.04.2021.

 

Záujemca doručením ponuky správcovi do ponukového konania vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Stroje a/alebo (b) uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.

 

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak

 

(i)                 ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo

(ii)               záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť, alebo

(iii)             víťazná ponuka záujemcu nebola schválená Príslušným orgánom.

 

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene (po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v príslušnom kole ponukového konania), sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

 

Kúpna cena:

 

O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Stroje, ktorú je Správca povinný prijať a predložiť na schválenie Príslušnému orgánu.  

 

V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za Stroje, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.

 

Za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyhláseného kola ponukového konania a zloženia zábezpeky (suma zábezpeky vo výške 100,- Eur (120,- Eur s DPH) za Stroj 1 a vo výške 200,- Eur (240,- Eur s DPH) za Stroj 2), správca prijme najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za každý jeden Stroj samostatne a túto vyhodnotí ako víťaznú. Víťaznú ponuku správca preloží na schválenie Zabezpečenému veriteľovi.

 

Účtom úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č. účtu v tvare SK11 0900 0000 0003 8160 1976, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. (ďalej len „Účet“).

 

Vyhodnotenie ponukového konania:

 

Ponukové konanie vyhodnotí správca do piatich (5) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku správca preloží na schválenie Zabezpečenému veriteľovi do troch (3) kalendárnych dní od vyhodnotenia ponúk podľa predchádzajúcej veci.  

 

Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za každý jednotlivý Stroj samostatne, ktorú je Správca povinný prijať a ktorá podlieha schváleniu Zabezpečeným veriteľom.

 

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania, t.j. ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná a bola schválená Zabezpečeným veriteľom, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.

 

Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania alebo v lehote stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.

 

Záverečné ustanovenia:

 

Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení ObchZ.

 

Ponuky záujemcov o Stroje v prvom kole vyhláseného ponukového konania je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu – I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do dňa 08.04.2021 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s výrazným nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANIE“ a nápisom „CSMT - PREDAJ STROJOV“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca


Spät na oznamy