Oznam o zrušení vyhláseného ponukového konania

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, zn. správcu S1436 (ďalej len „Správca“), ako Správca úpadcu: Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze, so sídlom Kragujevská 12, 010 01 Žilina, IČO: 31 561 888 (ďalej len „Úpadca“) týmto oznamuje, že zrušil siedme kolo ponukového konania na speňaženie časti podniku Úpadcu vyhláseného oznámením Správcu zverejneným v Obchodnom vestníku MS SR č. 8/2021 pod značkou záznamu K002041 dňa 14.01.2021, s poukazom na ustanovenie § 10 zákona č. 62/2020 Z.z. v znení novely č. 9/2021 Z.z. prijatej v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, účinnej od 19.01.2021.  

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

 

 


Spät na oznamy