Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – vozidlá – dňom 16.11.2020

 

Predmet speňaženia:

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265 zapísaný v Obchodnom  registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S1436 ako správca úpadcu MEDVE LM, s.r.o. v konkurze, so sídlom M. Pišúta 4010, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 44 050 038, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 20285/L, vyhlasuje dňom 16.11.2020 na základe záväzného pokynu veriteľského výboru ako príslušného orgánu druhé kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 70/2020 pod značkou záznamu K030926 dňa 09.04.2020 pod súpisovými položkami majetku por. č. 2 až por. č. 5 (ďalej len „Súpis všeobecnej podstaty“).

 

Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný hnuteľný majetok úpadcu zapísaný v Súpise všeobecnej podstaty, a to:

 

(i)     Súpisová položka majetku por. č. 2: Hnuteľná vec: Nákladné vozidlo značky Citroen Jumper, typ: BB skriňová dodávková, farba vozidla: červená, VIN: VF7YAAMFA11066126, EČ: LM 196BF, identifikačné číslo motora (typ): 4HV, rok výroby: 2006, počet najazdených kilometrov: 350.000 km, stav opotrebovanosti: nepojazdné od apríla 2019 z dôvodu potreby opráv, súpisová hodnota (aj mena): 3.300,- EUR;

 

(ii)   Súpisová položka majetku por. č. 3: Hnuteľná vec: Nákladné vozidlo značky Citroen Jumper, typ: BB skriňová dodávková, farba vozidla: červená, VIN: VF7ZBRMNC17719103, EČ: LM 719BB, identifikačné číslo motora (typ): 4HV, rok výroby: 2005, počet najazdených kilometrov: 400.000 km, stav opotrebovanosti: nepojazdné od apríla 2019 z dôvodu potreby opráv, súpisová hodnota (aj mena): 3.000,- EUR;

 

(iii) Súpisová položka majetku por. č. 4: Hnuteľná vec: Osobné vozidlo značky AUDI A6, farba vozidla: čierna, VIN: WAUZZZ4F28N010038, EČ: LM 928BV, identifikačné číslo motora (typ): BPP, rok výroby: 2007, počet najazdených kilometrov: 450.000 km, stav opotrebovanosti: zodpovedá veku a množstvu najazdených kilometrov, súpisová hodnota (aj mena): 4.300,- EUR;

 

(iv)  Súpisová položka majetku por. č. 5: Hnuteľná vec: Osobné vozidlo značky Opel Signum, farba vozidla: modrá metalíza tmavá, VIN: W0L0ZCF4861093833, EČ: LM 735BC, identifikačné číslo motora (typ): Z19DTH, rok výroby: 2006, počet najazdených kilometrov: 300.000 km, stav opotrebovanosti: zodpovedá veku a množstvu najazdených kilometrov, súpisová hodnota (aj mena): 2.000,- EUR;

 

(ďalej spolu majetok pod písm. (i) až písm. (iv) aj ako „Predmety speňaženia“).

 

Dňa 09.09.2020 veriteľský výbor ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Predmetov speňaženia za nasledovných podmienok:

 

Spôsob speňaženia:

 

Správca speňaží Predmety speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“). Každý jeden z Predmetov speňaženia uvedený pod písm. (i) až písm. (iv) je samostatným predmetom speňaženia.

 

Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmety speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve, pričom Predmety speňaženia správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stoja a ležia.

 

Vyhlásenie ponukového konania:

 

Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a na internetovom portáli Správcu www.irkr.sk. Zároveň správca zverejní na internetovom portáli www.autobazar.eu, na internetovom portáli www.autovia.sk a na internetovom portáli www.slovenskakonsolidacna.sk inzerciu s odkazom na oznámenie na webovom sídle správcu.

 

Lehota na doručenie ponuky je pätnásť (15) kalendárnych dní od vyhlásenia príslušného kola ponukového konania.

 

Podmienky ponukového konania:

 

Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom: zilina@irkr.sk

 

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je predloženie písomnej ponuky, v ktorej bude obsiahnutá (i) identifikácia záujemcu, vlastnoručný podpis záujemcu alebo osoby oprávnenie konať v jeho mene a uvedenie kontaktných údajov, (ii) riadne označenie konkrétnej položky Predmetu speňaženia, na ktorú sa ponuka záujemcu vzťahuje, a to uvedením poradového čísla súpisovej zložky majetkuoznačenia hnuteľnej veci (vzor: súpisová zložka majetku por. č. 2; značka a typ vozidla: Citroen Jumper; EVČ: LM 196BF ) a (iii) zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za konkrétny z Predmetov speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 30.11.2020 do 16:00 hod., v nasledovnej výške:

 

a)       400,- Eur za Predmet speňaženia uvedený pod písm. (i);

b)      350,- Eur za Predmet speňaženia uvedený pod písm. (ii);

c)       500,- Eur za Predmet speňaženia uvedený pod písm. (iii);

d)      300,- Eur za Predmet speňaženia uvedený pod písm. (iv).

 

Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.

 

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak

 

(i)                 ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo

(ii)               záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo

(iii)             víťazná ponuka nebola schválená veriteľským výborom ako príslušným orgánom.

 

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

 

Predmety speňaženia pod písm. (i) až (iii) sú toho času umiestnené na uzavretom parkovisku Úpadcu, so sídlom M. Pišúta 4010, 031 01 Liptovský Mikuláš. Predmet speňaženia pod písm. (iv) je toho času umiestnený na uzavretom parkovisku autoservisu Dušan Monček, so sídlom Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1778/38, 03101 Liptovský Mikuláš. Za účelom obhliadky Predmetov speňaženia je potrebné kontaktovať správcu e-mailom na zilina@irkr.sk najmenej jeden pracovný deň vopred s uvedením svojich kontaktných údajov (meno, priezvisko, telefónne číslo).

 

Kúpna cena:

 

O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za každý jeden z Predmetov speňaženia samostatne, za predpokladu súčasného splnenia podmienky ponúknutia minimálnej výšky kúpnej ceny za každý jeden z Predmetov speňaženia.

 

V druhomkole ponukového konania je minimálna kúpna cena za každý jeden z Predmetov speňaženia samostatne stanovená vo výške 70 % súpisovej hodnoty Predmetov speňaženia zapísanej v súpise majetku, t.j. minimálna kúpna cena v druhom kole ponukového konania za jednotlivé Predmety speňaženia je stanovená nasledovne:

 

a)   2.310,- Eur za Predmet speňaženia uvedený pod písm. (i);

b)   2.100,- Eur za Predmet speňaženia uvedený pod písm. (ii);

c)   3.010,- Eur za Predmet speňaženia uvedený pod písm. (iii);

d)   1.400,- Eur za Predmet speňaženia uvedený pod písm. (iv).

 

V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za konkrétny Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.

 

Za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyhláseného kola ponukového konania, vrátane  predpokladu splnenia podmienky minimálnej výšky kúpnej ceny a zloženia zábezpeky podľa týchto podmienok ponukového konania, správca prijme najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za jednotlivé Predmety speňaženia a tieto vyhodnotí ako víťazné. Víťazné ponuky správca oznámi predsedovi veriteľského výboru Úpadcu.

 

Správca má právo ponúkanú cenu kedykoľvek odmietnuť, ak bude nevýhodná alebo neprimerane nízka.

 

Účtom úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: IBAN: SK37 0900 0000 0051 6859 0211, vedený v Slovenská sporiteľa, a. s. (ďalej len „Účet”).

 

Vyhodnotenie ponukového konania:

 

Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku pre každý jeden z Predmetov speňaženia, ku ktorému bola v príslušnom kole ponukového konania doručená ponuka, správca predloží predsedovi veriteľského výboru na vyjadrenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. Veriteľský výbor má právo sa k predloženej víťaznej ponuke vyjadriť a prípadne víťaznú ponuku namietnuť z dôvodu nevýhodnej alebo neprimerane nízkej ponúkanej ceny  do pätnástich (15) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že lehota uvedená v predchádzajúcej vete márne uplynie, má sa za to, že  veriteľský výbor nemá k predloženej víťaznej ponuke námietky, pripomienky s touto súhlasí.

 

Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za každý jeden z Predmetov speňaženia samostatne za splnenia podmienky ponúknutia minimálnej výšky kúpnej ceny za každý jeden z Predmetov speňaženia.

 

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuka nebola odmietnutá správcom ani namietnutá veriteľským výborom, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu ponúknutú za konkrétny Predmet speňaženia zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.

 

Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania uvedenými vyššie alebo v lehote stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať, pričom predmetom speňaženia bude ten predmet speňaženia, ktorý mal byť predaný na základe tejto kúpnej zmluvy.

 

Úspešný záujemca nadobudne Predmety speňaženia nezaťažené zabezpečovacími právami v súlade s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR.

 

Záverečné ustanovenia:

 

Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení ObchZ.

 

Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: zilina@irkr.sk.  

 

Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do 30.11.2020 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – MEDVE LM, s.r.o. – PREDAJ MOTOROVÝCH VOZIDIEL“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

 

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

 


Spät na oznamy