OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ  DRAŽBE

DD 02/2020

zverejnené v zmysle § 17 Zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

a o doplnení zákona  Slovenskej národnej rady č.323/1992 Zb. o notároch a notárskej  činnosti

(Notársky poriadok) v znení  neskorších predpisov

 

Dražobník:     

MARENČÍK dražby, s.r.o.

IČO: 48 172 022, DIČ:  2120079621

so sídlom Snežienkova 1726/4, 949 01 Nitra

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vl. č. 38932/N

v zastúpení: Peter Marenčík, konateľ

Navrhovateľ dražby: 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.,

so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava,

IČO: 36 865 265

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436, so sídlom príslušnej kancelárie pre Prešovský kraj Slánska 20A, 080 06 Prešov

ako správca konkurznej podstaty úpadcu:

B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze, so sídlom Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 34 810 807, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10452/P

Dátum konania dražby:      

08.12.2020

Čas otvorenia dražby:       

11:00 hod

Miesto konania dražby: 

V zasadacej miestnosti v HUB Bratislava, Černyševského 10, 851 01 Bratislava.                                            

Kolo dražby:       

druhé

Predmet dražby:

Nehnuteľnosti vo vlastníctve tretej osoby – poručiteľ Patrik Dvořák, rod. Dvořák, nar. 28.03.1974, zomr. 05.05.2015, naposledy bytom Orchideová 25, 821 07 Bratislava - zabezpečujúci záväzok Úpadcu: B.O.S. Slovakia, a.s., so sídlom Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 34 810 807, nachádzajúce sa vo výlučnom vlastníctve ako:

 

Byt č. 2, nachádzajúci sa na 2 poschodí bytového domu v Bratislave v Dúbravke na Agátovej ulici, vo vchode Agátová 5/D, súpisné číslo domu 3428, postavený na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 3422/112 (Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 3428 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 4751), na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 3422/113 (Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 3428 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 6338) a na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 3422/114 (Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 3428 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 4751), zapísaný na liste vlastníctva č. 4542 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Dúbravka, obec BA-m.č. Dúbravka, okres Bratislava IV, spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniachdomu a na príslušenstve vo veľkosti 9436/250106.

 

Doplňujúce informácie: V súčasnosti je vedené dedičské konanie po poručiteľovi pred Notárskym úradom JUDr. Zuzany Fartelovej, so sídlom Mierové námestie 15, 903 01 Senec a pred Okresným súdom Bratislava III pod sp. zn.: 30D/238/2016. Nakoľko všetky dedičské skupiny dedičstvo po poručiteľovi odmietli, do postavenia dediča sa dostal štát - Slovenská republika, zast. príslušným orgánom Okresným úradom Bratislava, majetkovoprávnym odborom.

 

Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle ustanovenia § 67 ods. 1 v spojení s ustanovením § 79 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)zaradený v rámci konkurzu do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 1, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.

Opis predmetu dražby:

Bytový dom, v ktorom sa hodnotený byt nachádza, je situovaný v Bratislave na ulici Agátová 5/D, v mestskej časti Dúbravka, v severozápadnej časti Bratislavy, s vlastným mestským centrom a objektmi občianskej vybavenosti. Bytový dom je súčasťou obytného súboru novej rezidenčnej lokality so zástavbou bytových domov pozostávajúci z blokov vybudovaných v etapách, v širších vzťahoch v území vymedzená Saratovskou ulicou zo západu, ulicou Pri Hrubej lúke s Obchodným centrom Dubrawa zo severu, ulicou Dúbravčická z juhu a Agátovou ulicou z východu.

Lokalita sa nachádza na severnom konci otočne Saratovskej, ktorá je spolu s M.Sch.Trnavského hlavnou komunikačnou tepnou Dúbravky, ktorou vedie električková a autobusová MHD, v pešej dostupnosti od bytového domu do 3 minút (cca 350 m). Dom je od centra mesta Bratislavy vzdialený cca 7 km, dopravné spojenie MHD je do 30 minút. V dochádzkovej vzdialenosti je kompletná občianska vybavenosť: materské školy na Pekníkovej, Bazovského a Ušiakovej ulici. Základné školy sú na ulici Pri Kríži, Nejedlého, Beňovského a Sokolíkovej, stredné školy a gymnázium je na Bilíkovej ul., SPŠ na ul. K. Adlera a Batkovej ulici. Z južnej strany je pošta, Okresný súd a prokuratúra Bratislava IV, zdravotnícke zariadenie. Obchodné centrum Dubrawa aj Saratov je do 10 minút pešou chôdzou. Do 5 km v Devínskej Novej Vsi je hypermarket Metro, na Boroch Hornbach, na Lamačskej ceste Baumax a obchodné centrum Galéria. Kultúrne aktivity sú do 1 km dostupnosti v Kultúrnom dome Dúbravka, kde je divadlo a kino. Na Harmincovej ulici je zimný štadión. V širšom okolí nad 1 km je prírodná chránená oblasť Devínska Kobyla, kúpalisko Rosnička a štadión v Karlovej Vsi. Na konci sídelného útvaru Podvornice v severnom smere sú vybudované privátne športové centrá-tenisové kurty a wellnes aktivity.

Bytový dom je napojený na všetky inžinierske siete. Parkovanie áut je na spevnených odstavných plochách pred domom na súkromných miestach a voľne pozdĺž ulice. Možnosti zmeny v zástavbe v okolí nemajú negatívny dopad na hodnotenú nehnuteľnosť.

Byt bol naprojektovaný, svojím stavebno-technickým riešením a umiestnením v území určený na trvalé bývanie, a nie je predpoklad, že by bol využívaný na iné ako bytové účely v zmysle právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Byt bol k dátumu miestneho šetrenia neobývaný, čiastočne vysťahovaný, s čiastočne zdemontovanou kuchynskou linkou a bez kľučiek na vnútorných dverách.

Opis stavu, v akom sa predmet dražby nachádza:

Byt č.2 sa nachádza na 2. poschodí, resp. 2. nadzemnom podlaží a je situovaný na južnom okraji bytového domu.

Dispozične sa jedná o 4-izbový byt s príslušenstvom. Obytnými miestnosťami sú: obývacia izba a tri izby. Príslušenstvom bytu sú: predsieň, chodba, kúpeľňa, wc, šatník, komora, kuchyňa ako súčasť obývacej izby, 2 x balkón, lodžia a pivnica na prízemí (1.n.p.) domu. Orientácia okien bytu je na dve strany domu. Okno izby s balkónom a okná obývacej izby s lodžiou sú orientované na západ smerom do ulice, okná spálne a detskej izby so spoločným balkónom sú orientované na východ do vnútrobloku.

 

Byt bol k dátumu miestneho šetrenia neobývaný, čiastočne vysťahovaný, s čiastočne zdemontovanou kuchynskou linkou a bez kľučiek na vnútorných dverách, s pôvodným vybavením z roku uvedenia bytového domu do užívania v roku 2008.

 

Vnútorné omietky stien a stropov sú vápenno-cementové s maľovkou. Steny v kúpeľni, wc a za kuchynskou linkou medzi pracovnou doskou a hornými skrinkami sú obložené keramickým obkladom. Nášľapné vrstvy podláh sú plávajúce laminátové podlahy, v kombinácii keramickej dlažby v kúpeľni a wc. Na balkónoch a na lodžii je mrazuvzdorná keramická dlažba. Okná a balkónové, resp. lodžiové dvere sú plastové biele s izolačným dvojsklom. Vchodové dvere do bytu sú plné bezpečnostné s viacbodovým uzamykaním od firmy Adlo, fóliované s imitáciou dreva, osadené do oceľovej zárubne. Vnútorné dvere bytu sú jednokrídlové otváravé, plné fóliované s imitáciou dreva, vyhotovené na báze drevnej hmoty, osadené v  oceľových zárubniach.

 

V kúpeľni je osadená jednoduchá vaňa s podmurovaním s keramickým obkladom s vaňovou pákovou batériou so spŕškou a 2 x závesné keramické umývadlo s pákovou batérou. Vo wc je kombi záchod a závesné keramické umývadlo s pákovou batérou. V kuchyni je kuchynská linka pôdorysného tvaru L so spodnými skrinkami s pracovnou doskou, hornými skrinkami a samostatným ostrovčekom, vyhotovená na báze drevnej hmoty. Jej vstavané vybavenie bolo v čase obhliadky zdemontované.

 

Vykurovanie bytu je teplovodné radiátorové, so samostatným zdrojom vykurovania a prípravy TÚV plynovým kotlom ViessmannVitopend 100 so vstavaným zásobníkom a odvodom spalín horenia dymovodom do komína, umiestneným v rohu predsiene pri vstupe do obývacej izby. Radiátory sú plechové typu Korad, v kúpeľni je oceľové rebríkové vykurovacie teleso. Ovládanie vykurovania je priestorovým regulátorom. Elektroinštalácia je svetelná–motorická, bytový rozvádzač s poistkovými automatmi. Rozvody vody a kanalizácie sú z plastového potrubia. Rozvod plynu je z oceľových bezošvých rúrok.

 

Súčasťou bytu:

je jeho vnútorné vstavané vybavenie a to najmä: rozvody elektrickej inštalácie od bytového rozvádzača, vnútorné slaboprúdové rozvody, rozvody vody (SV a TÚV) a rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovacie predmety, rozvodov vykurovania vrátane plynového kotla a vykurovacích telies.

 

Priečka oddeľujúca ohodnocovaný byt je v podielovom spoluvlastníctve vlastníka ohodnocovaného bytu a vlastníkov susedného bytu.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:

v časti B  LV č.  4542- Poznámky sú zapísané :

- Začatie výkonu záložného práva č.1169/2012/14002 zo dňa 27.09.2012 v  prospech Slovenská konsolidačná, a.s., (IČO 35776005), P-3082/12, (Zmluva o postúpení pohľadávky, Z-16585/13);

- Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. DD GF021/13 zo dňa 22.2.2013, dražobníkom je GENERALFACTORING, a.s. (IČO 35838825), P-703/13;

- Poznamenáva sa, že nehnuteľnosť byt č.2, 2.p., vchod Agátová 5/D je zapísaná do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. v rámci konkurzu sp.zn.: 2R/4/2013 S 1436 vedeného voči B.O.S. Slovakia, a.s., P-1124/15;

- Vyhlásenie konkurzu pod sp.zn.: 2R/4/2013 S 1436, P-605/15;

v  časti C LV č.  4542 - Ťarchy sú zapísané:

- Záložné právo v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava, IČO 35776005 na NP č. A5-904,1.p.,podľa V9183/07 z 11.04.2007 - Vz 1023/07, (Zmluva o postúpení pohľadávky, Z-16585/13);

- Záložné právo v prospech: Slovenská sporiteľňa a.s.,IČO: 00151653, na byt č.2,2. posch., vchod Agátová 5D, podľa V 10738/2009 zo dňa 4.6.2009;

Iné údaje:          

- Právo zodpovedajúce vecnému bremenu v zmysle § 23 ods.5 zákona a § 151n a nasl. Občianskeho zákoníka spočívajúce v práve stavby a užívania pre vlastníkov a nájomcov bytov a nebytových priestorov nachádzajúcich sa v dome postavenom na pozemku p.č. 3422/112,3422/113,3422/114 podľa V-5177/08 zo dňa 12.03.2008 pozemky p.č. 3422/112, 3422/114 na LV 4751;

Poznámka:        

Bez zápisu.

 

Doplňujúce informácie: Vyššie uvedené záložné práva neovplyvňujú  hodnotu predmetu dražby, v zmysle ustanovenia § 93 ods. 2 ZKR, nakoľko speňažením majetku v dražbe zanikajú a vydražiteľ nadobudne predmet dražby nezaťažený právami a záväzkami týchto záložných práv; s výnimkou práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu, ktoré sa nepovažuje za zabezpečovacie právo v zmysle ustanovenia § 8 ZKR a vydražením prechádza na vydražiteľa.

 

Pri speňažení predmetu dražby vydražiteľ nadobudne predmet dražby bez tiarch na ňom viaznucich. V zmysle § 93 ods. 2 ZKR, ak sa speňažuje majetok tvoriaci oddelenú podstatu, speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva, ktoré v poradí rozhodujúcom na ich uspokojenie nasledujú po prednostnom zabezpečovacom práve vrátane prednostného zabezpečovacieho práva.

Spoločná dražba:

Nie

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:  

Znalecký posudok č. 168/2020 vypracoval dňa 12.07.2020 znalec Ing. Arch. Branislav Baluch, znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej pre odbor: 370000 - Stavebníctvo a odvetvie, 370000 – Pozemné stavby, 370900 - Odhad hodnoty nehnuteľnosti, evidenčné číslo znalca: 915132. Všeobecná hodnota predmetu dražby je  znaleckým posudkom stanovená na sumu 196.000,-EUR.

Najnižšie podanie:

176.400,- EUR

Minimálne prihodenie:       

1.000,-EUR

Dražobná zábezpeka sa vyžaduje vo výške:   

39.000,-EUR

 

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:           

a.       bezhotovostným   prevodom  na účet  dražobníka

b.       zložením  v  hotovosti na účet dražobníka

c.       zložením v hotovostido pokladne dražobníka

d.       bankovou  zárukou

e.       formou notárskej úschovy

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:

VÚB, a.s., č. ú. SK 33 0200 0000 0035 1560 8959

Adresa miesta na zloženie bankovej zábezpeky:

a.       bezhotovostným   prevodom  na účet  dražobníka vedený vo VÚB, a.s., č. ú. SK 33 0200 0000 0035 1560 8959, účastník dražby uvedie ako ŠS dátum narodenia, resp. IČO, vo  VS uvedie číslo dražby, v popise uvedie meno a priezvisko, resp. obchodné meno

b.       zložením  v  hotovosti na účet dražobníka vedený vo VÚB, a.s., č. ú. SK 33 0200 0000 0035 1560 8959, účastník dražby uvedie ako ŠS dátum narodenia, resp. IČO, vo  VS uvedie číslo dražby, v popise uvedie meno a priezvisko, resp. obchodné meno

c.       zložením v hotovosti v mieste konania dražby ako je uvedené vyššie

d.       bankovou  zárukou – ako veriteľ z bankovej záruky bude uvedený dražobník – MARENČÍK dražby, s.r.o., IČO: 48 172 022, so sídlom Snežienkova 1726/4, 949 01 Nitra

e.       formou notárskej úschovy – ako príjemca z notárskej úschovy bude uvedený dražobník – MARENČÍK dražby, s.r.o., IČO: 48 172 022, so sídlom Snežienkova 1726/4, 949 01 Nitra

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpekydražby:                

a.       originál    výpisu   z   bankového   účtu – dokladu o   odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu, potvrdenie banky

b.       originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti

c.       príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom

d.       originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky

e.       originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy

Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Vrátenie dražobnej zábezpeky:                         

a.       bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby

b.       výdavkovým pokladničným dokladom vystaveným dražobníkom

c.       vrátením   listiny preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby

V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.                                          

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:

V zmysle § 26 ods. 3, 4 a 5 Z.  č. 527/2002  Z.z., dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby, a ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak.Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka na bankový účet vedený vo VÚB, a.s. č.ú.: SK 33 0200 0000 0035 1560 8959, vo  VS uvedie číslo dražby.

Obhliadka predmetu dražby:                    

1.   obhliadka: 02.12.2020 o 10:00 hod.

2.   obhliadka: 03.12.2020 o 10:00 hod.

Miesto obhliadky:

Obhliadka  sa   uskutoční v mieste predmetu dražby  po   predchádzajúcom   ohlásení,    a to  na t. č.: 0948 663 906

Organizačné opatrenia:

Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky v čase od 08:00 – 16:00 hod.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:

Vlastnícke  právo   k   predmetu   dražby  prechádza  na   vydražiteľa  udelením príklepu  a po  uhradení  celej  ceny  dosiahnutej  vydražením  ku dňu udelenia príklepu.

Podmienky odovzdania predmetu dražby:                  

Užívacie právo k predmetu dražby prechádza odovzdaním predmetu dražby po zaplatení celej ceny dosiahnutej  vydražením  na  základe  zápisnice  o odovzdaní predmetu dražby.

Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice o priebehu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa.

Poučenie: podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

1.       V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.

2.       Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1, je povinná oznámiť príslušnému Okresnému úradu – katastrálny odbor začatie súdneho konania.

3.       Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2( osoba, ktorá tvrdí, že porušením Zákona bola dotknutá na svojich právach).

4.       Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

5.       Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste aleboak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

6.       Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

Notár:          

Mgr. Výskok Martin notár,  Notársky úrad,  Februárova 153/3, 958 01 Partizánske

Za dražobníka:

V Nitre, dňa ........................

 

 

 

.............................................

MARENČÍK dražby, s.r.o.

v zast. Peter Marenčík, konateľ

 

Za navrhovateľa:

V Bratislave, dňa...........................

 

 

 

.............................................

I & R KONKURZY  A   REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.                                                              v zast. JUDr. Simon Manduch, komplementár        

Správca konkurznej podstaty úpadcu B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze

 

Rovnopis Oznámenia o opakovanej dražbe s overeným podpisom navrhovateľa je v zmysle § 17 ods. 7 zákona č. 527/2002 Z.z. uložený v sídle dražobníka.

 


Spät na oznamy