Vyhlásenie 4. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu –

vozidlo PEUGEOT PARTNER (rok výroby 2016)

 

Predmet speňaženia:

 

Správca úpadcu SK – METAL, s.r.o., so sídlom Kukučínova 2790, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 433 128, na základe záväzného pokynu príslušného orgánu vyhlasuje dňom 08.09.2020 štvrté kolo ponukového konania na speňaženie nasledovného majetku úpadcu:

 

Nákladné vozidlo, továrenská značka: PEUGEOT PARTNER, typ/variant/verzia: 7/FBHY/6/1, EČV: KM768BE, VIN: VF37FBHY6GJ782982, kategória: N1, druh: BB skriňová dodávková, rok výroby: 2016, farba: biela, palivo: nafta motorová, stav vozidla: bežné opotrebenie, počet najazdených km: cca 48 000 km, hodnota vozidla stanovená na základe odborného ohodnotenia č. 201901732846-21 zo dňa 12.08.2019 v sume 8.633,- Eur; Súpisová hodnota (aj mena): 8.633,- EUR (ďalej ako „Vozidlo“).

 

Vozidlo je zapísané do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa ESSOX FINANCE, s.r.o., so sídlom Karadžičova 16, 821 08 Bratislava, IČO: 35 846 968 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“), ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 235/2019 pod značkou záznamu K103880 dňa 05.12.2019.

 

Dňa 29.01.2020 Zabezpečený veriteľ ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Vozidla za nasledovných podmienok:

 

Spôsob speňaženia:

 

Správca speňaží Vozidlo v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).

 

Na zmluvu, ktorou správca speňaží Vozidlo sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve, pričom Vozidlo správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.

 

Podmienky ponukového konania:

 

Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a internetovom portáli správcu www.irkr.sk v sekcii Oznamy. Zároveň správca zverejnil na internetovom portáli www.autobazar.eu a www.bazos.sk inzerciu s odkazom na oznámenie na webovom sídle správcu.

 

Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie (k Vozidlu, k vyhlásenému ponukovému konaniu) telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: zilina@irkr.sk.  

 

Vozidlo je toho času umiestnené na uzavretom parkovisku spoločnosti Aukčné Centrum s.r.o., so sídlom Triblavinská 3191, 900 25 Chorvátsky Grob. Za účelom obhliadky Vozidla je potrebné kontaktovať správcu e-mailom na zilina@irkr.sk najmenej dva pracovné dni vopred s uvedením svojich kontaktných údajov (meno, priezvisko, telefónne číslo).

 

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 1.000,- Eur na ponúknutú kúpnu cenu za Vozidlo, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č. účtu v tvare SK43 0900 0000 0051 6390 0735, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.,  najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. najneskôr dňa 22.09.2020.

 

Záujemca doručením ponuky správcovi do ponukového konania vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Vozidlo a/alebo (b) uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.

 

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak

 

(i)                 ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo

(ii)               záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť.

 

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene (po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v príslušnom kole ponukového konania), sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

 

Kúpna cena:

 

O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Vozidlo, za predpokladu, ak bude súčasne splnená podmienka minimálnej výšky  kúpnej ceny za Vozidlo stanovená pre príslušné kolo ponukového konania.

 

V štvrtom kole ponukového konania je minimálna kúpna cena za Vozidlo stanovená vo výške 70 % súpisovej hodnoty Vozidla zapísanej v súpise majetku, t.j. minimálna kúpna cena v štvrtom kole ponukového konania za Vozidlo je stanovená vo výške 6.043,10 Eur.

 

V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za Vozidlo, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.

 

Za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyhláseného kola ponukového konania, vrátane  predpokladu splnenia podmienky minimálnej výšky kúpnej ceny určenej pre dané kolo vyhláseného ponukového konania na speňaženie Vozidlo (v štvrtom kole ponukového konania je minimálna kúpna cena za Vozidlo stanovená vo výške 6.043,10 Eur) a zloženia zábezpeky (suma zábezpeky vo výške 1.000,- Eur; zábezpeka sa započítava do kúpnej ceny), správca prijme najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Vozidlo a túto vyhodnotí ako víťaznú. Víťaznú ponuku správca oznámi Zabezpečenému veriteľovi.

 

Účtom úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č. účtu v tvare SK43 0900 0000 0051 6390 0735, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. (ďalej len „Účet“).

 

Vyhodnotenie ponukového konania:

 

Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku správca oznámi Zabezpečenému veriteľovi do troch (3) pracovných dní od vyhodnotenia ponúk.

 

Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Vozidlo za splnenia podmienky minimálnej výšky kúpnej ceny určenej pre štvrté kolo ponukového konania (minimálna výška kúpnej ceny predstavuje 6.043,10 Eur).

 

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania, t.j. ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.

 

Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania alebo v lehote stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.

 

Záverečné ustanovenia:

 

Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení ObchZ.

 

Ponuky záujemcov o Vozidlo v treťom kole vyhláseného ponukového konania je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu – I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do dňa 22.09.2020 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s výrazným nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANIE“ a nápisom „SK – METAL, s.r.o. – PREDAJ VOZIDLA“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

 

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca


Spät na oznamy