O spoločnosti

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. bola založená v máji roku 2010 a je ako správca konkurznej podstaty a reštrukturalizačný správca zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom S1436.

Cieľom našej spoločnosti je poskytnutie komplexnej právnej pomoci klientom v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií a zastupovanie klientov v súvisiacich právnych konaniach tak v pozícii veriteľa, ako aj v pozícii úpadcu. Naše služby zahŕňajú zastupovanie klientov – veriteľov v konkurznom konaní s cieľom uspokojenia ich pohľadávok z majetku subjektov v konkurze, ako aj zastupovanie dlžníkov pri spracúvaní návrhov na vyhlásenie konkurzu resp. reštrukturalizačných návrhov spolu s vypracovaním reštrukturalizačných posudkov a plánov.

viac o spoločnosti

Zastúpenie

mapa zastúpení

Poskytované služby

KONKURZY - Konkurzné konanie je osobitným druhom civilného konania, v ktorom si veritelia vymáhajú pohľadávky proti dlžníkovi, ktorý je v úpadku.

REŠTRUKTURALIZÁCIA - Reštrukturalizačné konanie je osobitným druhom civilného konania, ktoré sa v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže začať len na návrh.

ODDLŽENIE - Konanie o oddlžení je dvojstupňovým konaním, ktoré môže nasledovať až po skončení konkurzného konania vedeného na majetok dlžníka, ktorým je fyzická osoba.

viac o službách

Prebiehajúce projekty

Meno projektu a.s. 12.11.2013
Meno projektu a.s. 12.11.2013
Meno projektu a.s. 12.11.2013
Meno projektu a.s. 12.11.2013
ostatné projekty